منابع پایان نامه ارشد درباره جنس مخالف

منابع پایان نامه ارشد درباره جنس مخالف

دانلود پایان نامه

 

فورا قبول می کنم( ) کمی فکر می کنم( ) سکوت می کنم( ) بااندکی فکر رد می کنم( ) فورا رد می کنم( )
41) ضمن امتحان متوجه می شوید قادربه پاسخ بعضی سوالات نیستید و کتاب همان درس نزدیک شما است ، آیا از کتاب کمک میگیرید ؟
ابدا چنین کاری نمی کنم( ) جرات آن را ندارم( ) معمولا این کار را نمیکنم( ) اگرفرصت پیدا کنم این کار را می کنم ( ) فورا از کتاب استفاده می کنم( )
42) اگر درخانه یکی از طبقات پایین اجتماعی فرصت نوشیدن آب داشته باشید ، چهخواهید کرد ؟
آب خواهم خورد( ) با کمی ملاحظه آب خواهم خورد( ) مراقب نظافتخواهم بود( ) آب خواهم خورد ولی به کسی نخواهم گفت( ) مراقب نظافت خواهم بود( )
43)آیا در ارتباط با جنس مخالف تردید می کنید ؟
ابدا تردید نمی کنم( ) گاهی تردید می کنم( ) عموما تردیدنمی کنم( ) معمولا تردید می کنم( ) همیشه تردیدمی کنم( )
44)پس از مدت ها که در صف اتوبوس ایستاده اید ، اتوبوس می اید ،راننده فقط تعداد را سوار می کند و به شما که می رسد، دیگر ظرفیت تکمیل می شود در این موقع چه می کنید ؟
منتظر اتوبوس بعدی می مانم( ) از راننده خواهش می کنمسوارم کند( ) می دوم و می کوشم سوار شوم( ) مسافران دیگر را هل می دهم و سعی می کنمکه سوار شوم( ) سروصدا راه می اندازم( )
45) اگر به یکی از خصوصیات غیر اخلاقیدوستی پی ببرید ، چه می کنید ؟
دوستی ام را کاملا با او قطع می کنم( ) دوستی امرا با او محدود تر می کنم( ) دوستی ام را با او ادامه می دهم اما سعی می کنم او راراهنمایی کنم( ) دوستی ام را با او همانطوری که بود ادامه می دهم( ) دوستی ام را بااو محدودتر می کنم( )
46) شما قرار است چهار کار انجام دهید:
‌أ- برای بردنبرادرتان به دکتر وقت بگیرید
‌ب- برای گردش فردا آماده شوید
‌ج- یکداستان بخوانید
‌د- به دیدن دوستی بروید که قرار است به سفر بروید ، در درجه اول چه خواهید کرد؟
برای گرفتن وقت به دکتر تلفن می زنید( ) برای گردش خود راآماده می کنید( ) کتاب داستان می خوانید( ) برای دیدن دوستتان می روید( ) هیچ کداماز کارهای بالا را انجام نمی دهید( )
47)دوستتان هزار تومان به شما می دهد؛وقتی می شمارید می بینید هزارو صدتومان است . در این جا چه می کنید؟
فورا صدتومان را برمی گردانید ( ) فورا به دوستتان اطلاع می دهم( ) موقع بازگرداندن پولهزار و صد تومان خواهید پرداخت( ) اگر دوستتان متوجه نشود 100 تومان را به نفع خودبرمی دارید( ) 100 تومان را بر می دارید( )
48)آیا دوست دارید کار را با توجهبه میل دیگران انجام دهید؟
همیشه با توجه به میل دیگران کار را انجام میدهم( )
معمولا با توجه به میل دیگران کار را انجام میدهم( )

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درمورد وابستگی متقابل

بستن منو