منابع پایان نامه ارشد درباره ابراز وجود

منابع پایان نامه ارشد درباره ابراز وجود

دانلود پایان نامه

تمرین  

1- وقتی وسوسه می شوید که درخواست نکنید، آیا دلایل مشابهی مانند دلایل فوق دارید؟
2- چه دلایل دیگری برای درخواست نکردن آنچه می خواهید، دارید؟
3- درباره این دلایل سؤال های زیر را از خود بپرسید:
– آیا آنچه را به خود می گویید احتمالاً درست است؟
– این موضوع برای شما چقدر مهم است؟
حال بگذارید به برخی از این امکانات نگاه کنیم.
ممکن است «نه» بگویند: ممکن است در به دست آوردن آنچه می خواهم با شکست مواجه شوم.
بله، این اتفاق ممکن است رخ دهد. همه ما حق داریم نه بگوییم. ممکن است ناامید شوید که نتوانستهاید آنچه را می خواهید به دست آورید. دیگر چه احساسی می کنید؟ وقتی این سؤال را از مردم میکنیم معمولترین پاسخ این است که «احساس میکنم شکست خوردهام». حال این عبارت مبهم است. شما در به دست آوردن آنچه می خواهید، در واقع شکست خوردهاید، لااقل در حال حاضر، ولی این تمام قضیه است. شما در تقاضا کردن به روش ابراز وجودی رفتار کردید و به خود بهترین فرصت موفقیت را دادید. در این جنبه موفق شدید نه شکست خوردید. ترس از شکست یکی از معمول ترین دلایل تقاضا نکردن است. بستگی دارد به این که شما «شکست» را چه می دانید.
ممکن است «بله» بگویند: ولی آیا واقعا آن را می خواهم؟
سؤالی که باید از خود بکنید این است: «آیا واقعا آنچه را که تقاضا می کنم می خواهم؟» این یک سؤال بسیار مهمی است و مخلوط کردن آن با سؤال های متفاوتی مانند «آیا آن را به دست می آورم؟» یا «آیا شایستگیش را دارم؟» بی فایده است. بهتر این است که نخست درباره آنچه می خواهید تصمیم بگیرید. ممکن است کاملا مطمئن نباشید که چه میخواهید ولی حداقل در تقاضا کردن آنچه میخواهید صریح باشید. آیا تظاهر میکنید که آنچه دیگران به شما می دهند واقعا همان است که می خواهید. آیا خیلی دشوار است که هم در ابراز وجود موفق بود و هم در آنچه میخواهید؟ اگر از موفقیت می ترسید، پاسخ به این ممکن است «بله» باشد. ترس از موفقیت خیلی معمول تر از آن است که در فرهنگ موفقیت مدار ما ممکن است درک شود. مهم است که موفقیت برای شما تعریف شود. برای مثال اگر موفقیت انجام عملی در جهت صادق بودن با خودمان است پس تقاضا کردن مهم است، اگر قصدش را داشته باشید.
اگر تقاضای مرا رد کنند ممکن است احساس طرد شدگی به من دست بدهد
این حق شما است که تقاضا کنید ولی حق ندارید انتظار داشته باشید دیگران بله بگویند.
ممکن است به خاطر این درخواست درباره من بد فکر کنند
ممکن است، اما مهم آن است که بر ارزیابی خود از خویشتن تأکید داشته باشید تا دیگران. ارزیابی دیگران از شما در واقع بیشتر عقاید خود آن ها را نشان میدهد. اگر کسی، مثلاا رئیس شما، این قدرت را دارد که آنچه را می خواهید به شما بدهد، آشکارا عقیده او مهم است زیرا به دست آوردن یا نیاوردن آنچه را میخواهید تحت تأثیر قرار می دهد. گرچه هنوز میتوانید یک ارزیابی صحیح از خود انجام دهید. آیا درخواست کردن مهم تر است یا تأیید شخص دیگری را داشتن؟
اگر درخواست کنم، فکر می کنند نمی توانم از عهده آن برآیم
خوب، شاید شما در آن زمان خاص بیش از توان خود مسؤولیت پذیرفته اید. این وحشتناک نیست. مهم است که تصدیق کنید چه وقت به کمک نیاز دارید. اغلب اوقات افراد از این که از آن ها تقاضا می شود احساس خوشحالی زیاد می کنند.
اگر درخواست کنم خود را آسیب پذیر خواهم کرد
اگر خود را طوری به طرف مقابل وابسته کنید که انتظار داشته باشید به روش خاص پاسخ دهد، آنگاه خود را آسیب پذیر کرده اید. تحت شرایط خاص شما در واقع بسیار وابسته به فرد دیگری هستید. اگر در صحرا گم شوید و بسیار تشنه هم باشید و دوستتان یک بطری آب داشته باشد آنگاه شما وابسته به دوستتان هستید. بیشتر زندگی ما متضمن موارد استثنایی وابستگی فیزیکی از این قبیل نیست. ما می توانیم یاد بگیریم که وابستگی هیجانی خود را تغییر دهیم.
آموزشگر بعد از بحث در مورد موضوع جلسه قبل و جمعآوری تمرینها سخن خود را آغاز میکند.
جلسه هفتم
خب بچهها در بحث خودما در ادامه جلسه قبل آغاز کنم. حال اجازه دهید پاسخ های احتمالی دیگران به درخواست های ما و پاسخ های ممکن ما به تقاضاهای دیگران را بررسی کنیم.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد خانواده گسترده

بستن منو