منابع پایان نامه ارشد با موضوع
شهر شیراز، دسترسی مناسب، تاثیر و تاثر، قوانین و مقررات

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شهر شیراز، دسترسی مناسب، تاثیر و تاثر، قوانین و مقررات

دانلود پایان نامه

ر ……………….
۲۰۲
۸-۳-۱-۳- بررسی پوشش گیاهی موجود در سایت ……….
۲۰۲
۸-۳-۲- شکل گیری طرح ……………………………………………………………………
۲۰۳
۸-۴- معرقی طرح ……………………………………………………………………………………………
۲۰۷
۸-۴-۱- نقشه های طرح مجموعه ………………………………………………………
۲۰۷
۸-۴-۲- تصاویر طرح مجموعه ……………………………………………………………
۲۱۰
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………
۲۱۸
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۶۱ جهت وزش بادها در شهر شیراز
۱۶۰
جدول ۶-۲- میزان متوسط بارندگی برحسب میلیمتر در شهر شیراز در ماههای مختلف
۱۶۱
جدول ‏۱۳- دمای حداقل، حداکثر ماهانه و متوسط در ماه های مختلف درشهر شیراز
۱۶۲
جدول ‏۱۴- درصد متوسط ماهانه رطوبت نسبی در ماه های مختلف شهر شیراز
۱۶۳
جدول ‏۱۵- معیار های انتخاب سایت و اولویت نسبی هریک
۱۶۷
جدول شماره ۸۱- شناخت مخاطبین و رویکرد های مجموعه در قبال آنان
۱۹۶
جدول شماره ۸۲-فعالیت های پیش بینی شده در راستای رویکرد های مجموعه
۱۹۶
جدول شماره ۸۳- برنامه فیزیکی مجموعه
۱۹۷
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره ۴-۱ حوزه شمول آثار هنر مقدس
۷۰
نمودار شماره ۶-۱ هرم سنی جمعیت شیرازدر سال ۱۳۸۵
۱۵۸
نمودار شماره ۶-۲ نتایج امتیازات کسب شده در سایت های پیشنهادی بر اساس تنوع مذهبی محیط پیرامون
۱۶۸
نمودار شماره ۶-۳ نتایج امتیازات کسب شده در سایت های پیشنهادی بر اساس نبود زمینه غالب یک دین در محیط
۱۶۸
نمودار شماره ۶-۴ نتایج امتیازات کسب شده در سایت های پیشنهادی بر اساس سازگاری همجواری ها
۱۶۹
نمودار شماره ۶-۵ نتایج امتیازات کسب شده در سایت های پیشنهادی بر اساس دسترسی مناسب
۱۶۹
نمودار شماره ۶-۵ نتایج امتیازات کسب شده در سایت های پیشنهادی بر اساس نیاز به تخریب کمتر
۱۶۹
نمودار شماره ۶مقایسه امتیازات کسب شده درسایت های انتخابی بر اساس معیار های مورد نظر در انتخاب سایت مناسب
۱۷۰
نمودار شماره ۶-۸ درصد امتیاز نهایی کسب شده سایت های پیشنهادی
۱۷۰
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر شماره ۵-۱ آتشکده نیاسر
۱۳۱
تصویر شماره ۵-۲ کنیسه ملا یعقوب در اصفهان
۱۳۸
تصویر شماره ۵-۳ پلان مستطیلی شک کنیسه شکرا در اصفهان
۱۳۸
تصویر شماره ۵-۴ پنجره نور گیر در کنیسه ملا یعقوب
۱۳۹
تصویر شماره ۵-۵ پلان کلیسای هاکوپ مقدس
۱۴۲
تصویر شماره ۵-۶ منبر و محراب مسجد گوهرشاد
۱۴۸
تصویر شماره ۵-۷ گنبد مسجد گوهرشاد
۱۴۹
تصویر شماره ۵-۸ حیاط مسجد عماد الدوله در کرمانشاه
۱۵۰
تصویر شماره ۶-۱ محل قرار گیری سایت های پیشنهادی در تصویر هوایی از شیراز
۱۶۳
تصویر شماره ۶-۲ تصویر هوایی سایت پیشنهادی اول
۱۶۴
تصویر شماره ۶-۳ تصویر هوایی سایت پیشنهادی اول
۱۶۴
تصویر شماره ۶-۴ تصویر هوایی سایت پیشنهادی دوم
۱۶۵
تصویر شماره ۶-۵ تصویر هوایی سایت پیشنهادی سوم
۱۶۶
تصویر شماره ۷-۱ نمای خارجی موزه
۱۷۳
تصویر شماره ۷-۲ اولین دیدن به موزه پس از خروج از آسانسور(منبع: www.mwr.org.tw)
۱۷۴
تصویر شماره۷-۳ دیواره آب
۱۷۴
تصویر شماره ۷-۴ پیاده راه زیارت
۱۷۴
تصویر شماره ۷-۵ سالن طلایی
۱۷۵
تصویر شماره ۷-۶ سالن سفر پیدایش
۱۷۵
تصویر شماره ۷-۷ سالن سفر زندگی
۱۷۶
تصویر شماره ۷-۸ سالن زندگی بیداری
۱۷۶
تصویر شماره ۷-۹ سالن ادیان
۱۷۶
تصویر شماره ۷-۱۰ دیوار یادآوری حق شناسی
۱۷۷
تصویر شماره ۷-۱۱ ماکت ابنیه ادیان
۱۷۸
تصویر شماره ۷-۱۲ ماکت ابنیه ادیان
۱۷۸
تصویر شماره ۷-۱۳ سرزمین کودکان یا جنگل عشق
۱۷۸
تصویر شماره۷-۱۴ تصویر ورودی معبد ادیان
۱۷۹
تصویر شماره ۷-۱۵ تصویر مدل بنای معبد ادیان
۱۷۹
تصویر شماره ۷-۱۶ تصویری از مدل بنای معبد ادیان
۱۸۰
تصویر شماره ۷-۱۷ پرسپکتیو دید پرنده از مجموعه
۱۸۰
تصویر شماره ۷-۱۸ پلان معبد ادیان
۱۸۱
تصویر شماره ۷-۱۹ نمایی از حیاط مرکزی عبد ادیان
۱۸۱
تصویر شماره ۷-۲۰ برشی از مجموعه معبد ادیان
۱۸۲
تصویر شماره ۷-۲۱ برشی از فضای قدسی و حیاط مرکزی
۱۸۲
تصویر شماره ۷-۲۲ نمای داخلی قضای قدسی
۱۸۲
تصویر شماره ۷-۲۳ باز بودن فضای قدسی به حیاط مرکزی
۱۸۳
تصویر شماره۷-۲۴ بسته شدن فضای قدسی به حیاط مرکزی
۱۸۳
تصویر شماره ۷-۲۵ نمای خارجی معابد کوچک در مجموعه
۱۸۴
تصویر شماره ۷-۲۶ نمای معابد کوچک در شب
۱۸۴
تصویر شماره ۷-۲۷- برش معابد کوچک
۱۸۴
تصویر شماره ۷-۲۸ نمای داخلی معبد یهودیان در مجموعه معبد ادیان
۱۸۴
تصویر شماره ۷-۲۹ نمای خارجی مرکز
۱۸۵
تصویر شماره ۷-۳۰ تصویر کلیسای سن پیتر
۱۸۶
تصویر شماره ۷-۳۱ تصویر پلان خانه عبادت و آموزش
۱۸۷
تصویر شماره ۷-۳۲ نمای خارجی و ورودی مرکز
۱۸۸
تصویر شماره ۷-۳۳ برش خانه عبادت و آموزش
۱۸۹
تصویر شماره ۷-۳۴ تصویر فضای مرکزی
۱۸۹
تصویر شماره ۷-۳۵ نمای خارجی مرکز
۱۹۰
تصویر شماره ۷-۳۶ تصویر هوایی از مجموعه
۱۹۰
تصویر شماره ۷-۳۷ نمای خارجی مرکز
۱۹۱
تصویر شماره ۷-۳۸ نمای خاجی مرکز
۱۹۲
تصویر شماره ۷-۳۹ نمای خارجی مرکز
۱۹۲
تصویر شماره ۷-۴۰ نمای خارجی مرکز
۱۹۲
تصویر شماره ۷-۴۱ لبه های دندانه دار بام
۱۹۳
تصویر شماره ۷-۴۲ تصویر کلی از مرکز
۱۹۳
تصویر شماره ۷-۴۳ ورودی مرکز
۱۹۳
تصویر شماره ۷-۴۴ فضای گردهمایی ۱
۱۹۳
تصویر شماره ۷-۴۵ فضای گردهمایی ۲
۱۹۳
تصویر شماره ۷-۴۶ فضای سکوت
۱۹۴
تصویر شماره ۷-۴۷ فضای سکوت
۱۹۴
تصویر شماره ۷-۴۸ فضای اجتماعی
۱۹۴
تصویر شماره۷-۴۹ بام سبز
۱۹۴
تصویر شماره ۸-۱ بررسی مسیر های دسترسی به سایت
۲۰۱
تصویر شماره ۸-۲ کاربری های مجاور سایت
۲۰۲
تصویر شماره ۸-۳ محل قرار گیری فضای سبز در سایت
۲۰۳
تصویر شماره ۸-۴ شکل گیری نقطه عطف مجموعه و مسیر پیاده گردشگری
۲۰۴
تصویر شماره ۸-۵ جانمایی کلی محدوده های در پلان
۲۰۵
تصویر شماره ۸-۶ جانمایی مجموعه نسبت به معابد مجاور در برش
۲۰۵
تصویر شماره ۸-۷ سایت پلان مجموعه با توجه به فضای سبز و کاربری های مجاور
۲۰۶
تصویر شماره ۸-۸ زون بندی فضاها
۲۰۶
تصویر شماره ۸-۹ تصویر سایت مجموعه
۲۱۰
تصویر شماره ۸-۱۰ پرسپکتیو دید پرنده از کل مجموعه
۲۱۱
تصویر شماره ۸-۱۱ پرسپکتیو دید پرنده از کل مجموعه
۲۱۱
تصویر شماره ۸-۱۲ پرسپکتیو دید پرنده از فضای قدسی
۲۱۲
تصویر شماره ۸-۱۳ فضای قدسی
۲۱۲
تصویر شماره ۸-۱۴ پسپکتیو دید پرنده از سایت و مجموعه
۲۱۳
تصویر شماره ۸-۱۵ دید انسانی به فضای مرکزی
۲۱۴
تصویر شماره ۸-۱۶ دید انسانی به فضای مرکزی
۲۱۴
تصویر شماره ۸-۱۷ دید انسانی به فضای مرکزی
۲۱۴
تصویر شماره ۸-۱۸ جداره مشبک در ورودی موزه
۲۱۵
تصویر شماره ۸-۱۹ جداره های مشبک مجموعه
۲۱۵
تصویر شماره ۸-۲۰ ورودی بخش همایش و گفتمان
۲۱۵
تصویر شماره ۸-۲۱ دید انسانی هنگام خروج از موزه
۲۱۶
تصویر شماره ۸-۲۲ ورودی بخش آموزشی
۲۱۶
تصویر شماره ۸-۲۳ ورودی بخش اداری
۲۱۷
تصویر شماره ۸-۲۴ فضای قدسی
۲۱۷
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه شماره ‏۱۱ پلان سطح اول مجموعه
۲۰۷
نقشه شماره ‏۱۲ پلان سطح دوم مجموعه
۲۰۸
نقشه شماره ‏۱۳ پلان سطح سوم مجموعه
۲۰۸
نقشه شماره ‏۱۴ سایت پلان مجموعه
۲۰۹
نقشه شماره ‏۱۵ برشA-A
۲۰۹
نقشه شماره ‏۱۶ برش B-B
۲۳۰
فصل اول
۱- مقدمه و طرح تحقیق
۱-۱- مقدمه
“دین در بیانی کلی مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتى است که براى اداره امور جامعه انسانى و پرورش انسان ها می باشد.” (ساجدی، ۱۳۸۴) دین از وجوه امتیاز بشری است ، تاکنون هیچ حیوانی نشانه ای از یک حیات دینی بروز نداده و در هیچ دوره ای، بشر عادی از ایمان به عقیده خالی نبوده است، یعنی دین حقیقتی است که چشمه جوشان فطرت بشری ،خواه ناخواه انسان رابه سوی آن فرا می خواند به همین روی، فلسفه وجودی دین نیز چیزی جز پاسخ صحیح و نظام مند به این دغدغه فطری بشر نیست.(فیض آبادی، ۱۳۹۰، ص۱) انسان هیچ گاه نتوانسته است بدون دین زندگی کند. ممکن است گاهی برخی جوامع به معنای اجتماعی دین، لائیک بوده باشند اما در واقع انسان ها در اکثر مواقع به دنبال پناهگاه دینی بوده اند. (اسدی، ۱۳۸۵، ص۶۲)
امروزه بیشتر به سبب پیشرفتگی و کثرت وسایل ارتباطی آدمیان تقریبا از هر چیز در جهان پیرامونشان می گذرد با خبر می شوند و این امر سبب شده است که “جهان هر فرد انسانی” در قیاس با جهان های پدران و نیاکان، گستره ای صد چندان بیابد. (ریچاردز ،۱۹۸۹، ص۱۰)
به این ترتیب در خلال قرن گذشته آگاهی و هشیاری تازه ای از تکثر مذاهب عمده پدید آمده است. روند فراگیر مدرن سازی، آگاهی از خصلت بنیادی تنوع دینی را تشدید کرده است. این هشیاری جدید پیوندی نزدیک با تفاوت های فرهنگی دارد، تفاوتهایی که ادیان گوناگون حامی و پشتیبان آن بوده اند. زیرا هر یک از ادیان، بینشی متفاوت به معنای غایی و نهایی حیات و ماهیت و سرشت ازلی واقعیت عرضه می دارد. در این میان آنچه تازه می نماید، واقعیت ادیان چندگانه نیست بلکه درونی ساختن آگاهی از تکثر بنیادین در ضمیر معتقدان به ادیان می باشد.(اشمیتز،۱۳۸۰،ص۲۵۵)
“گفتگو به عنوان تعامل سودمند عناصر متفاوت؛جوهر جهان است. به برکت گفتگوست که ما آدمیان به مرتبه عالی ترین جلوه خلقت نایل می شویم.” (سوئدلر،۱۳۸۵، ص۲) گفت و گو در دین نیز ضرورت بسیار مهمی برای همه متدینان است. زیرا مهمترین مساله باقی ماندن دین آن هاست و در غیر این صورت بنیاد گرایی هم بی فایده خواهد بود. (اکرمی، ۱۳۸۳، ص۱) در طول تاریخ نیز ادیان با یکدیگر گفتگو کرده اند و تاثیر و تاثر داشته اند تا امروزه بدین جا رسیده اند.(سروش،۱۳۷۸، ص۷۸)
در فرآیند گفتگو فضا یا محیط فیزیکی دارای اثر

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد پیامبر (ص)

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو