منابع پایان نامه ارشد با موضوع
سلسله مراتب، سلسله مراتبی، فرآیند تحلیل، هنر و معماری

منابع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، سلسله مراتبی، فرآیند تحلیل، هنر و معماری

دانلود پایان نامه

…………………………………………………………………………………………..
۵۶
۳-۴-۱- فضضای گفتگو میان ادیان …………………………………………………
۵۷
۳-۵- جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………..
۵۸
فصل چهارم: هنر و معماری قدسی
۴-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………….
۵۹
۴-۲- امر قدسی ………………………………………………………………………………………………
۶۰
۴-۲-۱- شیوه های تجلی امر قدسی …………………………………………………
۶۲
۴-۲-۱-۱- شیوه های مستقیم ……………………………………………….
۶۲
۴-۲-۱-۲- شیوه های غیر مستقیم ………………………………………..
۶۳
۴-۲-۱-۳- تجلی امر قدسی در هنر (امر قدسی و هنر) ………
۶۴
۴-۳- هنر مقدس …………………………………………………………………………………………….
۶۶
۴-۳-۱- مفهوم هنر قدسی ………………………………………………………………..
۶۷
۴-۳-۲- شکل گیری هنر قدسی ………………………………………………………..
۶۹
۴-۳-۳- جایگاه هنر مند در هنر قدسی ……………………………………………..
۷۰
۴-۳-۴- نقش و کارکرد هنر مقدس ……………………………………………………
۷۲
۴-۴- مکان مقدس ………………………………………………………………………………………….
۷۳
۴-۵- معماری قدسی ………………………………………………………………………………………
۷۵
۴-۵-۱- اهداف و کارکرد های فضا و معماری قدسی ………………………..
۷۷
۴-۵-۱-۱- ایجاد ناهمگونی در فضا …………………………………………..
۷۸
۴-۵-۱-۲- ایجاد محملی برای اندیشه دینی …………………………….
۷۹
۴-۵-۱-۳- زمینه سازی حیات معنوی ……………………………………..
۸۱
۴-۵-۱-۴- ایجاد مکانی برای حضور ذات الهی …………………………
۸۴
۴-۵-۱-۵- تجلی عوالم برتر در ساحت های نازل تر ………………..
۸۷
۴-۵-۲- ویژگی های فضا و معماری قدسی …………………………………………
۹۰
۴-۵-۲-۱- ویژگی های منشا معنوی ……………………………………..
۹۱
۴-۵-۲-۲- ویژگی های شیوه ی بیان …………………………………….
۹۵
۴-۵-۲-۳- ویژگی های صورت ……………………………………………….
۱۱۲
۴-۵-۲-۳-۱- صفات کالبدی ………………………………………….
۱۱۳
۴-۵-۲-۳-۲- عناصر کالبدی ………………………………………….
۱۱۸
۴-۵-۳- عبادتگاه تجلی معماری قدسی در ادیان ……………………………..
۱۲۲
۴-۶- جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………….
۱۲۴
فصل پنجم: عبادتگاه در ادیان توحیدی
۵-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..
۱۲۶
۵-۲- عبادتگاه زرتشتیان …………………………………………………………………………………
۱۲۷
۵-۲-۱- آتش ……………………………………………………………………………………..
۱۲۷
۵-۲-۲- جایگاه آتش ………………………………………………………………………….
۱۲۸
۵-۲-۳- تاریخچه آتشکده ………………………………………………………………….
۱۲۹
۵-۲-۳- معماری آتشکده …………………………………………………………………..
۱۲۹
۵-۲-۳- جمع بندی خصوصیات طرح آتشکده ………………………………..
۱۳۲
۵-۳- عبادتگاه یهودیان …………………………………………………………………………………….
۱۳۳
۵-۳-۱- خیمه میعادگاه ……………………………………………………………………..
۱۳۳
۵-۳-۲- خانه مقدس ………………………………………………………………………….
۱۳۴
۵-۳-۳- کنیسه …………………………………………………………………………………..
۱۳۶
۵-۳-۴- جمع بندی خصوصیات طرح کنیسه ………………………………….
۱۴۰
۵-۴- عبادتگاه مسیحیان ………………………………………………………………………………….
۱۴۰
۵-۴-۱- پیشینه کلیسا ……………………………………………………………………….
۱۴۰
۵-۴-۲- معماری کلیسا ………………………………………………………………………
۱۴۲
۵-۴-۳- جمع بندی خصوصیات طرح کلیسا …………………………………..
۱۴۴
۵-۵- عبادتگاه مسلمانان ………………………………………………………………………………….
۱۴۶
۵-۵-۱- مسجد …………………………………………………………………………………..
۱۴۶
۵-۵-۲- پیشینه مساجد …………………………………………………………………….
۱۴۷
۵-۵-۳- عناصر کالبدی مسجد ………………………………………………………….
۱۴۸
۵-۵-۴- جمع بندی خصوصیات طرح مساجد …………………………………
۱۵۱
۵-۶- جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………….
۱۵۴
فصل ششم: شناخت و تحلیل بستر طراحی
۶-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..
۱۵۶
۶-۲- شیراز ……………………………………………………………………………………………………….
۱۵۶
۶-۲-۱- موقعیت جغرافیایی شهرستان ……………………………………………….
۱۵۷
۶-۲-۱-۱- مشخصه های جغرافیایی شهر شیراز ……………
۱۵۷
۶-۲-۲- ویژگش های جمعیتی …………………………………………………………..
۱۵۸
۶-۲-۲-۱- دین …………………………………………………………………
۱۵۸
۶-۲-۲-۲- فرهنگ ……………………………………………………………
۱۵۹
۶-۲-۳- ویژگش ها و مطالعات اقلیمی ………………………………………………..
۱۵۹
۶-۲-۳-۱- باد ……………………………………………………………………
۱۵۹
۶-۲-۲-۲- بارندگی …………………………………………………………..
۱۶۰
۶-۲-۲-۳- دما …………………………………………………………………..
۱۶۱
۶-۲-۲-۴- رطوبت ……………………………………………………………
۱۶۲
۶-۳- مکان یابی پروژه ……………………………………………………………………………………..
۱۶۳
۶-۳-۱- معرفی سایت های پیشنهادی ……………………………………………….
۱۶۳
۶-۳-۱-۱- سایت پیشنهادی اول ……………………………………..
۱۶۴
۶-۳-۱-۲- سایت پیشنهادی دوم …………………………………….
۱۶۵
۶-۳-۱-۳- سایت پیشنهادی سوم ……………………………………
۱۶۵
۶-۳-۲- انتخاب سایت بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ………………………………………………………………………………………………..
۱۶۶
۶-۳-۲-۱- اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ………………
۱۶۷
۶-۳-۳- معیار های انتخاب سایت و تعیین اولویت هر یک ……………….
۱۶۷
۶-۳-۲-۱- نتایج حاصل از ورود معیار ها و گزینه ها در تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ………………………………………
۱۶۸
۶-۳-۴- انتخاب نهایی سایت ……………………………………………………………….
۱۷۰
فصل هفتم: بررسی نمونه های موردی
۷-۱- موزه ادیان جهان در تایوان Museum of World Religions …..
۱۷۲
۷-۲- معبد ادیان ………………………………………………………………………………………………
۱۷۸
۷-۲-۱- طرح کلی مجموعه ………………………………………………………………..
۱۷۹
۷-۲-۲- فضای قدسی ………………………………………………………………………….
۱۸۱
۷-۲-۳- معابد کوچک و مجزای ادیان …………………………………………………
۱۸۲
۷-۲- خانه عبادت و آموزش House of prayer and learning …….
۱۸۴
۷-۴- مرکز بین دینی دانشگاه دربی
Mmulti-faith center of Derby university …….
۱۸۹
فصل هشتم: برنامه ریزی و فرآیند طراحی
۸-۱- نیاز سنجی مخاطبین ……………………………………………………………………………..
۱۹۵
۸-۲- ارایه برنامه فیزیکی …………………………………………………………………………………
۱۹۷
۸-۳- روند طراحی ……………………………………………………………………………………………
۲۰۱
۸-۳-۱- تحلیل و بررسی سایت …………………………………………………………..
۲۰۱
۸-۳-۱-۱- بررسی دسترسی های سایت ………………………..
۲۰۱
۸-۳-۱-۲- شناخت کاربری های مجاور و موث

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره هدف های آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu