منابع پایان نامه ارشد با موضوع
اصول اخلاقی، طبقه بندی، ادیان توحیدی، امنیت روانی

منابع پایان نامه ارشد با موضوع اصول اخلاقی، طبقه بندی، ادیان توحیدی، امنیت روانی

دانلود پایان نامه

مطهری از نظر اسلام و منابع اسلامی هم خداجوئی فطری است و هم خدا پرستی و هم تعلیمات دینی مطابق با گرایش‌های انسانی است. از منظر برون دینی این مساله از نوع فلسفی و انسان شناختی است و بدین جهت با معیارهای فلسفی قابل ارزیابی است(مطهری،ص۱۰، ۱۳۶۹)
۲-۴- کارکرد های دین
مقصود از کارکرد تمامی خدمات، آثار، نقش های دین اعم از فردى و اجتماعى است، به اصطلاح هر نوع اثر، فایده و خصوصیتى که از دین و پیامبران بر فرد انسان یا اجتماع مترتب می شود. کارکرد دین و پیامبران را در یک نگاه کلى می توان در دو عرصه فردى و اجتماعى جستجو و تبیین کرد که هریک نیز شعبات دیگری دارند
۲-۴-۱- کارکرد های فردی دین
کارکرد های فردی دین به شکل اختصاصی در مورد یک فرد خاص تحقق می یابد و از آن جمله می توان به معرفت زایی، کارکرد احساسی و اخلاقی اشاره نمود.
۲-۴-۱-۱- معرفت زایی
مساله شناخت و علم به امور و واقعیت ها در سده های اخیر رشد و تطور بیشتری داشته به گونه ای که به تدوین علمی مستقل به نام “شناخت” منجر گردیده است.(کاپلستون۱۵، ۱۳۶۸، ص۹۹) از اهداف و کارکرد های مهم پیامران تعلیم کتاب و حکمت و دیگر مقولات بر انسان ها بود.معرفت بخشی درون برای انسان در حوزه های مختلف صورت می گیرد که مهمترین آن ها را می توان مبدا شناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و فرجام شناسی نام برد که تبیین آن در این مقال نمی گنجد. (قدردان قراملکی،۱۳۸۹، ص۸).
۲-۴-۱-۲- کارکرد احساسی (بهداشت روانی)
دین و پیامبران با برنامه های خود سوال ها، مشکلات، اضطراب و افسردگی های مختلف موجود در ذهن، عقل و روح و روان انسان را شناسایی و به رفع آن می پردازند و با پاسخ این نکات به انسان آرامش و امنیت روانی می دهند. ادیان همواره برای تامین بهداشت و سلامت روانی و روح انسان از راهکار های مختلفی استفاده نموده اند همچون:
– معنا بخشی به زندگی: این که امید به زندگی در میان متدینان به مراتب بیشتر است واقعیتی ملموس است که روانشناسان نیز بر آن معترفند.(شاملو، ۱۳۷۴)
– رفع غربت: انسان گاه احساس غربت می کند، انسان متدین این حس را توجیه کرده و در مان آن را تعالی، تذهیب روح و مقام فناء می داند. (قدردان قراملکی، ۱۳۸۹، ص۱۱)
– عدم دلبستگی به دنیا: آموزه های دینی با سفارش به عدم دلبستگی به دنیا همواره با این مساله که روان انسان را آزار می دهد مقابله می کنند. (قدردان قراملکی، ۱۳۸۹، ص۱۲).
۲-۴-۱-۳- کارکرد اخلاقی و رفتاری
دین در مورد اخلاق در سه وجه عمل می کند. نخست آنکه خود مصدر و ملاک اعتبار و قداست ارزش های اخلاقی است. در مرحله دوم دین برخی قواعد و اصول اخلاقی را معرفی کرده و نهایتا همواره از مسایل اخلاقی پشتیبانی می کند. (قدردان قراملکی، ۱۳۸۹،ص۱۳)
– معنا بخشی به اصول اخلاقی: برخی اصولی اخلاقی با هیچ یک از مکاتب مادی سازگار نیست و این تنها دین است که می تواند به معنا بخشی آن بپردازد.دین به برخی اصول اخلاقی معنا می بخشد و در صورت عدم اعتقاد به آن اصول فوق معنا و اعتبار خویش را از دست می دهند و به تعبیر برخی همانند اسکناس بدون پشتوانه خواهند بود.( مطهری،۱۳۷۰، ص۲۷۹)
– شناسایی اصول اخلاقی: عقل به دلیل آمیختگی به احساسات چه بسا در تشخیص حسن از قبح دچار اشتباه شود که دین آن را شفاف می کند.(طباطبایی، ۱۳۵۵، ص۱۴۸)
– پشتیبانی از اصول اخلاقی و ضمانت اجرایی آن: انسان ها که فطرتا به انجام اصول اخلاقى تمایل دارند، ممکن است به علل مختلف از انجام آن استنکاف کنند، دین در این مرحله با سه راهکار در ترغیب و تحریک انسان به انجام فضایل اخلاقى کمک می کند نخست با تذکار مقام قدسی انسان و خداوند، سپس با وعده پاداش و بهشت و نهایتا با تهدید به کیفر و دوزخ و این به معنای دیگر یعنی توجیه، تشویق و تهدید. (قدردان قراملکی، ۱۳۸۹، ص۱۶)
۲-۴-۲- کارکرد های اجتماعی دین
دین به زندگی فردی انسان منحصر نشده و در عرصه اجتماع نیز نقس و کارکرد هایی دارد که در اینجا به مهمترین آن ها اشاره خواهد شد.
۲-۴-۲-۱- همبستگی
محور تشکیل اجتماعات عواملی چون وحدت ، زبان، نژاد و سرزمین است. ولی اجتماع که براى حفظ آرامش و همبستگی خود نیازمند عامل قوى و فراتر از مادیات است. ادیان آسمانى بدین منظور از معنویت استفاده کرده اند، اجراى شعایر مذهبى نیز در عبادتگاه همواره عامل وحدت و اشتراک بوده است. (قدردان قراملکی، ۱۳۸۹،ص۱۷)
۲-۴-۲-۲- آزادی و عدالت اجتماعی
طبقه حاکم، اغلب جامعه را استثمار کرده و خود را بر آنان مسلط می دانستند. حتی فلاسفه نامى جهان نیز از این رویکرد پشتیبانى تئوریک می کردند. (ارسطو،۱۳۷۷،ص۱۰) پیامبران در برابر حکومت هاى جور و طاغوت به مخالفت برخاستند.(قدردان قراملکی، ۱۳۸۹، ص۱۹) عدالت اعطاى حق افراد است و لازمه آن جلوگیرى از رفتارى که کرامت انسانى را خدشه دار نماید. تحقق عدالت به آموزه هاى آسمانى نیازمند است چراکه آفریدگار جهان به نیازهاى انسانی آگاه است و بشر باید قوانین خود را از او دریافت کند. (قدردان قراملکی، ۱۳۸۹،ص۲۰)
۲-۴-۲-۳- هویت سازی
ادیان الهی هویت انسان را فراتر از عالم ماده بازگو می کنند . معتقدند حقیقت وجودی انسان از عالم قدسی الهی سرچشمه و تنها چند صباحی از جایگاه خود فاصله گرفته است. (قدردان قراملکی، ۱۳۸۹،ص۲۲).
۲-۵- طبقه بندی ادیان
از مسایل مهم و مورد توجه، بحث طبقه بندی ادیان است که به اشکال مختلف و بر اساس دیدگاه های متفاوت صورت می پذیرد برای مثال:
• ادیان ابتدایی و پیشرفته (بر اساس وضعیت فکری و روانی بشر)
• ادیان زنده و خاموش(بر اساس وضعیت فعلی دین)
• ادیان توحیدی وغیر توحیدی (بر اساس اعتقاد یا عدم اعتقاد به وجود خدا)
• ادیان شرقی و غربی (بر اساس موقعیت جغرافیایی)
• ادیان سامی،آریایی و خاور دور (بر اساس نژاد پیروان)
• ادیان ساده، فلسفی و وحیانی (بر اساس نحوه پرستش و نگرش پیروان) (گئر، ۱۳۳۷)
در نوشتار حاضر طبقه بندی بر اساس اعتفاد به وجود خداوند مورد توجه قرار گرفته است از این جنبه ادیان به دو مجموعه تقسیم می‏شوند: ادیان توحیدی و غیرتوحیدی.
۲-۵-۱- ادیان غیر توحیدی
در میان این دسته از ادیان اعتقادی به وجود خدای یکتا دیده نمی شود در این میان ادیان جاینى و بودایى، بدون هیچ تاکید خاصى بر وجود خدا آغازشده اند و سه دین دیگر، یعنى ادیان هندویى، کنفوسیوسى و شینتو. در زمینه اى مبتنى بر شرک طبیعت پرستى بنیان گذارى شده اند.
۲-۵-۲- ادیان توحیدی
اعتقاد به وجود خدا و توحید و شرک، از عوامل تقسیم بندى ادیان است، هفت دین از ادیان زنده جهان در آغاز به وضوح معتقد به خداشناسى بوده اند، ادیان اسلام، مسیحیت، صابئى، یهودى و زرتشتیگرى.
ادیان اسلام، مسیحیت، یهودى، ادیان توحیدى اند. دین زرتشتى را نیز می توان توحیدی دانست. گرچه فلسفه متافیزیک آن مبتنى بر ثنویت بوده و در متن کتاب مقدس آن، عبادت و پرستش شیاطین متعدد به رسمیت شناخته شده است. ادیان باقى مانده عملا مبتنى بر شرک هستند. شایان ذکر است که مقصود ازتوحیدى بودن ادیانى چون مسیحیت این نیست که عقیده تثلیث با توحید منافات ندارد، بلکه مقصود این است که اعتقاد به خداى یکتا به عنوان یک عقیده دینى به رسمیت شناخته شده است.
۲-۵-۲-۱- آیین زرتشت
هنگامى که چند قرن از ورود آریاییان به ایران گذشت این قوم اندک اندک به شهر نشینى روى آوردند و این مساله در جهان بینى ایشان تاثیر گذاشت .
در آن روزگار انسان اصلاح گرى بر خاست و آریاییان را که خواستار ترک خرافات قدیم بودند، به آیین تازه اى دعوت کرد . این پیامبر مصلح که خود را فرستاده خداى خوبى و روشنایى معرفى مى کرد، زردشت نام داشت . وى مدعى بود آیین خود را از اهورمزدا دریافت کرده تا جهان را از تیرگی ها پاک کند و آن را به سوى نیکى و روشنایى رهنمون شود. (آموزگار، ۱۳۷۵، ۱۰)
– پیدایش: زرتشت طبق یکی از نظریات صحیحتر معادل زرد اشتر یعنى دارنده شتر زرد است .نام پدرش پوروشسب یعنى دارنده اسب پیر، نام مادرش دغدو یعنى دوشنده گاو ماده و نام خاندان وى سپیتمه یعنى سپید نژاد بود. طبرى مورخ مشهور اسلام و پیروان او زردشت را از فلسطین مى دانند و مى گویند وى از آنجا به ایران آمده است ، اما قول صحیح و معروف آن است که وى ایرانى و اهل آذربایجان بوده است و محل برانگیختگى او را کوهى نزدیک دریاچه ارومیه مى دانند. (زرین کوب، ۱۳۷۵، ص۲۳)
بر اساس نظریه مشهور، وى در سال ۶۶۰ قبل از میلاد به دنیا آمد و در ۶۳۰ قبل از میلاد (در سن ۳۰ سالگى ) به پیامبرى مبعوث شد. وى در سال ۵۸۳ ق .م . در سنن ۷۷ سالگى در آتشکده اى در بلخ (افغانستان ) توسط لشکر قومى مهاجم به شهادت رسید. (توفیقی، ۱۳۳۰، ص ۲۴۷)
– مشخصات معبود: زردتشت خرافات مذهب باستانى آریاییان را مورد حمله قرار مى داده است . از جمله آنکه وى از آهور مزدا تبلیغ مى کرده و خدایان قوم خود را که دئوه (یعنى دیو) خوانده مى شده اند، باطل مى دانسته و آنها را خداى دروغ دوستان مى نامیده است .
اهور مزدا ۶ دستیار دارد ( وهومن۱۶، اشه وهیشته۱۷، خشتره وانیریه۱۸، سپنته ارمئیتى۱۹، هئورتات۲۰، امرتات۲۱ )که به منزله فرشتگان ادیان ابراهیمى هستند. آن دستیاران را امشاسپندان یعنى جاویدان مقدس مى نامند. آنها رهبرى دارند به نام سپنتامئنیو یعنى خرد مقدس. پس از آنها یزتها قرار دارند که ۳۰ عدد از آنها معروفند و تشکیلات خرد مقدس هستند. در مقابل ، اهریمن هم تشکیلاتى دارد. (زنر، ۱۳۷۵، ص۴۹)
– کتب: کتاب آسمانى زردشتیان اوستا نام دارد که به معناى اساس و بنیان و متن است .این کتاب به خط و زبان اوستایى نوشته شده است که به ایران باستان تعلق دارد و با زبان پهلوى و سانسکریت همریشه است. به عقیده بسیارى از محققان ، خط اوستایى در دوره ساسانیان (۲۲۶ – ۶۴۱ م .) پدید آمد و اوستا که قبلا در سینه ها بود، به آن خط کتابت شد.
اوستا در اصل بسیار بزرگتر بوده است که به عقیده برخى روى ۱۲۰۰۰ پوست گاو نوشته بود.اوستا ۵ بخش دارد:
۱- یسنا (یعنى جشن و پرستش )؛ قسمتى از این بخش گاتها نامیده مى شود (به معناى سرود). این بخش که مشتمل بر ادعیه و معارف دینى و معروفترین قسمت اوستاست ، به خود زردشت نسبت داده مى شود، در حالى که سایر قسمتهاى اوستا را به پیشوایان دین زردشت نسبت مى دهند
۲- ویسپرد (یعنى همه سروران ) مشتمل بر نیایش ؛
۳- وندیداد (یعنى قانون ضد دیو) درباره حلال و حرام و نجس و پاک.
۴- یشتها (یعنى نیایش سرود و تسبیح ).
۵- خرده اوستا (یعنى اوستاى کوچک ) درباره اعیاد و مراسم مذهبى و تعیین سرودهاى آنها زردشتیان ، علاوه بر اوستا، تفسیرى به نام زنداوستا و کتب مقدس دیگرى به زبان پهلوى دارند. (توفیقی، ۱۳۳۰، ص۲۶۳)
– تعالیم زرتشت: در آیین زردشت سه اصل عملى گفتار نیک ، پندار نیک ، کردار

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود بهای تمام شده محصول

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو