منابع و ماخذ پایان نامه 
ویژگیهای شخصیت

منابع و ماخذ پایان نامه ویژگیهای شخصیت

دانلود پایان نامه

ز همبسته های بسیار مهم سلامتی محسوب می شود و بین انعطاف پذیری و عاطفه مثبت و منفی نیز رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، در پژوهش هایز و جوزف (2003)، نشان داد که نمرات بالا در هر یک از ابزارهای سلامتی با برونگرایی بالاتر، نوروتیسیم و باوجدان بودن بالاتر همراه بودند. این یافته ها نشان دادند که شخصیت می تواند که 32 تا 56 درصد از واریانس نمرات سلامت روانی را پیش بینی و توجیه نماید. بررسیها نشان می دهد که افرادی که در ابعاد دلپذیر بودن و باوجدان بودن نمرات بالایی داشتند، از اشخاصی که در این ابعاد نمرات پایین داشتند سلامت روانی بیشتری را نشان دادند (مک کری و کوستا، 19991).
در ایران نیز، پژوهش صوفیانی (1386) گزارش نمود بین بین روان رنجوری و ابعاد سلامت عمومی (اضطراب، افسردگی، اختلال در عملکرد اجتماعی و اختلال جسمانی) رابطه مثبت، و برونگرایی و باوجدان بودن با ابعاد مذکور رابطه منفی معنی دار وجود دارد.
در زمینه روابط بین اضطراب و ویژگیهای شخصیتی نیز ، تاکنون تحقیقات گسترده ای انجام یافته است؛ از جمله، چامورو و فرنهام (2002) دریافته اند که خصوصیات شخصیتی روان رنجوری و برونگرایی با سطوح اضطراب امتحان رابطه معنادار دارند. جودیس و مردیت (2007) نشان داده اند که شخصیت نقش تأثیرگذاری در عملکرد عاطفی و هیجانی دارد. رحیمی(1379) در مطالعه خود گزارش می کند که فقدان هوشیاری نسبت به خود، ناایمنی پارانوئیایی، گرایش به کنجاوی و تنش اُرگی در ایجاد اضطراب نقش مهمی دارند. یافته های پژوهش خسروی و بیگدلی(1387) نیز که به منظور بررسی رابطه برخی از ویژگیهای شخصیتی همچون روان رنجوری (بی ثباتی/باثباتی) و درونگرایی-بروگرایی با اضطراب امتحان در دانشجویان دختر و پسر انجام گرفت، وجود رابطه معنادار برخی از ویژگیهای شخصیتی (روان رنجوری) را با اضطراب امتحان نشان داد که همسو با برخی از پژوهشهای پیشین (دادستان 1376؛ فتحی آشیانی 1377؛ جویس و مردیت 2007؛ شیپ 1999) می باشد. براساس نتایج این مطالعه، روان رنجوری با تنیدگی ارتباط دارد و تنیدگی نیز سبب بروز اضطراب امتحان می شود. نیز یافته های این پژوهش آشکار نموده اند که بین اضطراب امتحان و درونگرایی/برونگرایی دانشجویان رابطه معنی دار وجود ندارد و روان رنجوری (باثباتی/باثباتی) با درونگرایی رابطه معنادار مثبتی دارد. با این وجود یافته های جنیدل و پاند (به نقل از علیمحمدی 1375)، رحیمی (1379) و واین (1980) نشان داده است که بین اضطراب و برونگرایی ارتباط منفی وجود دارد؛ بدین معنی که درونگرایی با اضطراب رابطه مثبتی دارد. کنترل افراطی والدین نیز درونگرایی و اضطراب را افزایش می دهد (رحیمی 1379). این مسأله می تواند دلیلی بر وجود رابطه مثبت درونگرایی با روان رنجوری باشد (نقل از خسروی و بیگدلی 1387).
در مورد تفاوتهای جنسیتی در مورد ویژگیهای شخصیتی، نتایج پژوهشها ضدّ و نقیض به نظر می رسند. صوفیانی (1386)؛ ریگر (1992؛ به نقل از کلونینجر 1996؛ نقل از صوفیانی 1386)؛ و خسروی و بیگدلی (1387) گزارش می کنند که بین نفرات دو جنس در مورد ویژگیهای شخصیتی تفاوتی وجود ندارد. در تبیین این یافته، صوفیانی بیان می دارد تفاوتهای جنسی در مطالعه شخصیت نسبتاً بی اهمیت هستند و تفاوتهایی که گاهی در تحقیقات مشاهده می شود صرفاً مربوط به جنس نیست بلکه به سایر متغیرهای مرتبط به جنس مانند سابقه شغلی یا تحصیلی مربوط می باشند و زمانیکه این متغیرها کنترل می شوند، تفاوتهای جنسی نیز از بین می روند. اما از سویی، برخی شواهد نیز حاکی از آنند که احتمال داشتن شخصیت سنخ الف در زنان نسبت به مردان کمتر است؛ ولی تفاوتهای جنسی ناچیزی در زمینه احساساتی چون خشم و خصومت در بین مردان و زنان مشاهده می شود (دیویسون و دیگران 1383). یافته های تحقیق کوستا، تراچیانو و مک کری (2001) در 26 فرهنگ مختلف جهانی نیز آن است که تقریباً در تمامی این فرهنگها نمره زنها نسبت به مردها در نوروزگرایی و مقبولیت/سازگاری بالاتر است. در پژوهشی که جوشن لو و رستگار (1386) بر روی 240 دانشجوی دانشگاه تهران برای تعیین نقش پنج رگه شخصیت و حرمت خود در بهزیستی فضیلت گرا انجام دادند، نیز این یافته به چشم خورد (نقل از جوشن لو و رستگار 2001). نیز، پژوهش بوجاری (1377؛ نقل از خسروی و بیگدلی 1387) نشان داد که در مورد برونگرایی و خویشتنداری، پسران برونگراتر و دختران حساستر و خویشتندارتر می باشند. در پژوهشی دیگر که مطالعه رجب زاده (1381) نیز، نشان می دهد در عوامل نوروزگرایی عمومی، گسیخته گویی پارانویاگونه و بی اعتمادی اضطراب آمیز، بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد. در زمینه تفاوتهای جنسیتی دانش آموزان مستعد اضطراب امتحان نیز یافته های پژوهشی ضدّ و نقیضند. البته اکثر پژوهشها، اضطراب امتحان را در دختران نسبت به پسران بیشتر گزارش نموده اند (مهرابی زاده و همکاران 1379؛ اشپیلبرگر 1995). اما مطالعه خسروی و بیگدلی (1387) تفاوت معناداری در ارتباط با اضطراب امتحان بین دو جنس دختر و پسر نشان نداد.
2-3: نتیجه گیری فصل:
در بخش پیشینه نظری متغیرها ابتدا به تعاریف اضطراب، نشانه های اضطراب در سطوح مختلف، طبقه بندی اختلالات اضطرابی، ضوابط تشخیصی هراس خاصّ موقعیتهای ارزشیابی (؛ اضطراب امتحان) براساسDSM IV، الگوهای نظری اضطراب، پرداخته شد و سپس در مورد متغیر ویژگیهای شخصیتی، ریشه یابی واژه شخصیت، تعاریف و اصطلاحات معادل آن و بعد نظریه های ارائه شده راجع به شخصیت، و بالأخره، تعاریف و پیشینه نظری اسنادهای علّی مذهب و غیرمذهبی مورد بررسی قرار گرفتند.
گفته شد، اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد در حدی اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد، به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی می شود اما زمانیکه این پدیده در وجود آدمی جنبه مزمن و مداوم بیابد دیگر نه تنها سازش یافته نیست بلکه منبع شکست، سازش نایافتگی و استیصال گسترده ای است که فرد را از بخش عمده ای از امکاناتش محروم می کند، براساس راهبردهای محدود کنننده آزادی و انعطاف فردی را کاهش می دهد و طیف گسترده ای از اختلالات را از ترسهای غیرموجه تا وحشتزدگیها را که در سطوح مختلف رفتاری، بدنی، ارتباطی و شناختی نمایان می شوند، بوجود می آورد (نقل از دادستان1376). در این میان، اضطراب امتحان، هراس خاصّ موقعیتهای ارزیابی عملکرد تحصیلی و … تلقی شد که بر اساس ضوابط تشخیصی DSM IV، گفته شد این اختلال بر اساس وجود ترس مشخص و پابرجایی متمایز شده که جنبه افراطی و غیرمنطقی دارد و در برابر موقعیت خاصّ آزمون یا هنگام پیشاپیشگری درباره آن بروز می کند. معمولاً واکنش کسی که دارای چنین اختلالی است اجتناب از موقعیت و یا تحمل آن ذکر شد که در مورد اخیر گفته شد، اضطراب با درماندگی توأم است. خاطرنشان شد به هر حال، این اختلال بر زندگی روزمره، فعالیت حرفه ای یا تحصیلی و روابط اجتماعی فرد اثر می گذارد و وی را آشکارا دچار استیصال می کند. سپس به الگوهای نظری ارائه شده درباب اضطراب پرداختیم و گفتیم که نظریه پردازان روان تحلیلگری حوادث درون فردی و انگیزه های ناخودآگاه، نظریه پرازان رفتاری، اکتساب و یادگیری، شناختیون آشفتگیهای فکری که تنها در مکانها یا در رابطه با مشکلات خاص رخ می دهند، نظریه پردازان دیدگاه زیست شناسی آمادگیهای ژنتیکی و نظریه پردازان دیدگاه پدیدارشناسی و تبیینهای زیستی-رفتاری کارکردهای زیستی-جسمانی و نظریه پردازان دیدگاه انسان گرایی و هستی نگر عدم پذیرش صادقانه ای که افراد در حقّ خودشان روا می دارند را منابع اضطراب تلقّی نموده اند.
در ادامه به بررسی پیشینه لغوی شخصیت، تعاریف، اصطلاحات معادل و بالأخره نظریه های مرتبط با آن پرداختیم و گفتیم که (به نقل ازگروسی1380) در تعریف شخصیت برخی از مکاتب به جنبه های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی شخصیت، برخی به عکس العملهای رفتاری و رفتارهای مشهود، برخی به فرایندهای ناهوشیار رفتار آدمی و برخی به ارتباط های متقابل افراد با یکدیگر و نقش هایی که در جامعه بازی می کنند توجه نموده و شخصیت را بر این مبنا تعریف کرده اند. با این حال، بیان گردید که شخصیت در مفهوم کلّی از قواعد مربوط به کنشهای منحصر به فردِ افراد و قواعد مشترک بین آنها، جنبه های پایدار و تغییرناپذیر کنش انسان و جنبه های ناپایدار و تغییرپذیر آن، جنبه های شناختی (فرایندهای تفکر)، جنبه های عاطفی(هیجانات) و جنبه های رفتاری فرد تشکیل می شود.
پیشینه نظری اِسنادهای علّی و مطالعات نه چندان منسجمی که تاکنون نظریه پردازان حوزه روانشناسی مذهب در باب اِسنادهای علّی مذهبی ارائه داده اند هم مورد بررسی قرار گرفت و گفته شد که هر هیجان خاصی (مثلاً اضطراب موقعیتهای ارزیابی) که تجربه می شود تاحدی بستگی به تبیین علّی فرد دارد. بخصوص اینکه، زمانیکه پیامد یک رخداد غیرمنتظره، منفی یا مهم است، افراد سعی دارند آن را با اسنادهای علّی تبیین بکنند (برطبق نظریه اسناد واینر 1986،1985). نیز ذکر شد که چند دهه گذشته نظریه اسناد که ماحصل بررسی های پژوهشی در حوزه های روانشناسی اجتماعی، رشد کودک و آسیب شناسی روانشناختی تلقی شده است، تدریجاً از مرز این حوزه ها فراتر رفته و وارد روانشناسی مذهب شده است. در ادامه خاطرنشان ساختیم که از دیدگاه نظریه پردازانی که تئوری اِسناد را در عرصه روانشناسی مذهب به کار گرفتند، زمانیکه افراد تلاش می کنند علل رخدادهای دنیای روزمره شان را تبیین کنند، افزون بر اسنادهای غیرمذهبی از اسنادهای مذهبی و نسبت دادن رویدادها به خدا، روح یا دیگر موجودات فوق طبیعی نیز بهره می گیرند. گفته شد این نظریه پردازان رفته رفته در بررسیهای تجربی خود وارد این مباحث شدند که افراد تا چه میزانی از اِسنادهای مذهبی یا غیرمذهبی استفاده می کنند، چه افرادی از هرکدام از این اسنادها بیشتر استفاده می کنند، در چه موقعیتهایی احتمال گزینش یک نوع از اِسناد نسبت به دیگری بیشتر است، افراد به چه نوع خدایی(مفاهیم خدا) بیشتر اسناد می کنند، چه عواملی بر گزینش نوع خاصّی از اسنادها تأثیرگذارند و… . اما درکلّ، به نظر می رسد نظریه پردازان هنوز در این عرصه به نظریه جمع بندی شده و کاملی دست نیافته اند.
و بالأخره، در بخش بعدی، شواهدی تجربی که تاکنون در باب روابط (درکل) مؤلفه های مذهبی و ویژگیهای شخصیتی با اضطراب امتحان گزارش شده است مورد بررسی قرار گرفت. به نظر میرسد اکثر پژوهشها بر روابط معنادار مؤلفه های مذهبی با مؤلفه های سلامت روانشناختی و سایر جوانب سلامتی صحّه گذاشته اند. از جمله، بکر و گروش (1982) که گزارش داده اند بین مذهب درونسو و اضطراب یک همبستگی منفی معنی دار و بین مذهب برونسو و اضطراب همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. پترسن و روی (1985) نیز جهتگیری مذهبی را عامل مهمی در کاهش اضطراب شمرده است. براساس مطالعه بیرشک و همکاران (1380) هم بین مذهبی بودن و اضطراب رابطه ای منفی وجود داشت. نریمانی و همکارانش (1385) روش شناختی-رفتاری، ذکرخدا و دعا را از میان روش های مقابله با اضطراب امتحان مؤثر یافته اند. بوالهری، احسان منش و کریمی (1379) نشان دادند که با بالا رفتن نمرات آزمودنیها در پرسشنامه توکل، نمرات آنها در پرسشنامه نشانگان استرس کاهش می یابد. در پژوهش میرنسب (1379؛ 1386) نیز اسنادهای علّی مذهبی (اسناد به خدا) و غیرمذهبی با اضطراب دانش آموزان تیزهوش و عادی مقطع دبیرستان رابطه معناداری نداشتند. در تحقیق حاضر قصد داریم اختصاصاً در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان رابطه اسنادها (مذهبی غیرمذهبی) را با اضطراب امتحان مورد بررسی بیشتری قرار دهیم.
در زمینه شخصیت و ارتباط آن با اضطراب امتحان هم پژوهشهای انجام گرفته تاحد زیادی همسویی داشتند. از جمله، چامورو و فرنهام (2002) دریافته اند که خصوصیات شخصیتی روان رنجوری و برونگرایی با سطوح اضطراب امتحان رابطه معنادار دارند. همسو با برخی از یافته های پژوهشهای دادستان (1376)؛ فتحی آشیانی (1377)؛ جویس و مردیت (2007)؛ شیپ (1999)؛ پژوهش خسروی و بیگدلی(1387) نیز بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری و اضطراب امتحان رابطه مثبت معنادار و بین اضطراب امتحان و بُعد درونگرایی/برونگرایی پرسشنامه آیزنگ در دانشجویان فقدان رابطه معنادار نشان داد. یافته های جنیدل و پاند (به نقل از علیمحمدی 1375)، رحیمی (1379) و واین (1980) هم بین اضطراب و برونگرایی ارتباط منفی نشان داده اند. تاکنون در کشورمان تحقیقی انجام نگرفته است که که به بررسی رابطه بین اضطراب امتحان و ابعاد پنجگانه پرسشنامه شخصیتی نئو پرداخته باشد. تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع به این مورد نیز پرداخته است.
نیز علاوه بر این موارد، در تحقیق حاضر به بررسی رابطه ابعاد شخصیتی با مؤلفه های اسنادی (مذهبی و غیرمذهبی) پرداخته شد که تاکنون هم پژوهشی در داخل کشور در این رابطه انجام نیافته است.
فصل سوّم
پیش درآمد
طرح پژوهش
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
روش تحلیل داده ها

مطلب مرتبط :   علامه طباطبایی

3-1: پیش درآمد
در این فصل روش به کار گرفته شده در پژوهش و چگونگی انجام بررسی می شود. در این زمینه، ابتدا طرح پژوهش، جامعه و نمونه آماری معرفی می شود و سپس ابزارها و مقیاسهای اندازه گیری استفاده شده در پژوهش توصیف می شوند. در ادامه نیز نحوه اجرای پژوهش و روش های آماری به کار گرفته شده برای بررسی فرضیه های پژوهشی مورد بحث قرار می گیرد.
3-2: طرح پژوهش
طرح پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر از نظر نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی است. در مطالعات همبستگی علاوه بر تجزیه و تحلیل توصیفی، رابطه بین متغیرها کشف و تبیین می شود (دلاور، 1383). از طرفی در طرح پژوهش حاضر تعیین نقش تعیین کننده ابعاد پنجگانه شخصیتی و مؤلفه های اسنادهای علّی مذهبی و غیر مذهبی مورد توجه بوده است.
3-3 جامعه آماری
در پژوهش حاضر، بر اساس فرمول کوکران (که در ذیل آورده شده است) 341 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای نمونه گیری از جامعه آماری نیز ، از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده است. بدین ترتیب که ابتدا برای انتخاب نمونه پژوهشی از بین دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستانهای شهر تبریز ، از بین نواحی پنجگانه آموزشی و پرورشی شهر تبریز، دو ناحیه (نواحی 1 و 4)، از بین مدارس این دو ناحیه، دبیرستانهای الغدیر، ام کلثوم، فرهنگ، امام حسن مجتبی(علیه السلام)، عفتیه، مهدی سالک و هنرستان استاد شهریار، و بالاخره از هر کدام از این مدارس دو کلاس به عنوان نمونه پژوهشی گزینش شدند. از بین این تعداد نمونه، 84 نفر در رشته علوم انسانی، 107 نفر در ر رشته تجربی، 115 نفر در رشته ریاضی-فیزیک و 35 نفر در رشته های هنری مشغول به تحصیل بودند.
تعداد نمونه

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره هزینه های اضافی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو