منابع و ماخذ پایان نامه محمد مجتهد شبستری

منابع و ماخذ پایان نامه محمد مجتهد شبستری

دانلود پایان نامه

 

. ر.ک. حسنعلی علی اکبریان، مقایسه عدالت با قاعده لاضرر، (کاوشی نو درفقه اسلامی،ش ۵۶ ، تابستان ۱۳۸۷)صص ۱۹۶ – ۲۳۸
. محمد الروحانی، پیشین، ج5، ص392
. هر چند این سخن زمانی درست است که قائل باشیم به واسطهی کسب و پیشه حق ایجاد نمیشود؛ ولی اگر کسب و پیشه موجد حق باشد، سلب آن نیز ظلم تلقی میشود.
. ر.ک. حسنعلی علی اکبریان، مقایسه عدالت با قاعده لاضرر،پیشین،203
. شیخ انصاری حکم وجوب پرداخت هزینههای برگرداندن مال را از اطلاق کلام فقها برداشت نموده و با ادلهی نفی ضرر مؤنهی زیاد را استثنا زده است؛ سید محمدکاظم یزدی به ایشان اشکال کرده که همهی این هزینهها مستلزم ضرر به مشتری است، ولی اگر مستلزم ظلم و اجحاف شود، استثنا میخورد.[ر.ک. مرتضی الانصاری، المکاسب، پیشین، ج3، ص199؛ سید محمد کاظم یزدی، حاشیه المکاسب، پیشین، ج‏1، ص: 95]
. از معتقدان این نظریه میتوان محسن کدیور ( ر.ک. روزنامه همبستگی، پیشین، ص 257، 24/6/80، ص 2 ) محمد مجتهد شبستری (به نقل از حسنعلی علی اکبریان ،قاعدهی عدالت در فقه امامیه، پیشین، صص233-253) نام برد.
. ر.ک. حسنعلی علی اکبریان ،همان، صص83-190 و نیز 240- 253
. ر.ک. محمد مجتهد شبستری، نقدی بر قرائت رسمی از دین، (تهران: انتشارات طرح نو، چاپ اوّل، 1379)صص 159، 160، 267و270. عبدالکریم سروش، بسط تجربه نبوی،(تهران: مؤسسه فرهنگی صراط، 1378) ص345
. حسنعلی علی اکبریان، قاعدهی عدالت در فقه امامیه ، پیشین، ص73-74
. برخی از نویسندگان معتقدند که اسلام منادی مساوات است و نابرابری‌هایی که در قوانین اسلامی دیده می‌شود گرچه از مسلمات فقه اسلامی است ، ولی همگی جزء عرضیات دین هستند و نباید مقاصد شریعت را با راه نیل به آن مقاصد یکی دانست . [ر. ک. عبدالکریم سروش، اخلاق خدایان، ( تهران: طرح نو، 1382)صص 102 و103]
محمد مجتهد شبستری، نقدی بر قرائت رسمی از دین، پیشین، ص96
سلیمان عبد القوی نجم الدین الطوفی،(متوفای 716 قمری)، گفته شده که وی حنبلی است.برای دیدن نظرات ایشان . ر.ک. محمد سعید رمضان البوطی، پیشین؛ حسین محمد الملّاح، الفتوی(نشأتها و تطورها أصولها و تطبیقاتها) المکتبه العصریه، (بیروت: چاپ اوّل، 1422ق.) ص489؛ مجید حمید العنبکی، اثر المصلحه فی التشریعات، (عمان: الدار العلمیه الدولیه ، 2002م، چاپ اوّل) ج1، صص94 و 97.
. معتقدین به این نظریه احکام عبادی را در حد درک عقل ندانسته ولذا ظالمانه یا عادلانه بودنش را منوط به فهم بشری ننمودهاند. ر.ک. حسنعلی اکبریان، پیشین ،ص274
. همان، ص281
ابراهیم: 4
الکلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، پیشین، ج1، ص 69
. همانجا
. محمد صالح المازندرانی، پیشین، ج2، ص 343
. ر.ک. حسنعلی اکبریان، پیشین، صص262-263 و 287-290
همان، صص 265-262
. همان، ص265

مطلب مرتبط :   پایان نامه روانشناسی : شرکت های کوچک

بستن منو