منابع و ماخذ مقاله ویژگیهای فردی

منابع و ماخذ مقاله ویژگیهای فردی

دانلود پایان نامه

– آیات 4 تا 8، ویژگیهای فردی است نسبت به نماز غافل است، در حقیقت از منافقان به شمار میآید.  

حبنکه:
این سوره ویژگیهای زشت رفتاری تکذیبکنندگان روز قیامت را بیان مینماید از جمله؛ راندن یتیم، قساوت قلب به هنگام مواجه شدن با یتیم و ….
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
همهی مفسران در بیان اوصاف دیدگاه مشترکی دارند. زحیلی، سعید حوی، بهجتپور و بستانی دستهبندی متفاوتی نسبت به سایرین انجام دادهاند و دین را به معنای جزا در نظر گرفته و محتوای سوره را حول دو شخصیت بررسی نمودهاند. مکارم شیرازی و حبنکه به بیان اوصاف و اعمال منکران قیامت اکتفا نمودهاند. سید بن قطب و قرشی محتوای سوره را براساس دین به معنای آیین و رسوم دستهبندی نمودهاند. حال با توجه به نظرات ارائه شده میتوان گفت:
محتوای این سوره بررسی دو شخصیت کافر و اهل دین و نمازگزار است. آیات 1 تا 3، ویژگیهای انکارکنندگان روز جزا است و ادامهی آیات، ویژگیهای نمازگزاران انکارکنندهی روز جزا است.
17-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
طبرسی و جویباری:
خداوند سبحان در سورهی قریش نعمتهایش را یادآوری فرمود، در این سوره، خداوند از انکار آنان با وجود نعمتهای بزرگى که به ایشان عطا نموده، اظهار تعجب مینماید.
جعفر شرف الدین:
نکوهش انفاق نکردن و سودمند نبودن نماز در هر دو سوره بیان شده است.
مراغی، زحیلی، سیوطی و جویباری:
1- در هر دو سوره، روی سخن به اطعامدهندگان است.(الَّذی أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ)، (وَ لایَحُضُّ عَلى‏طَعامِ الْمِسْکین).
2- در هر دو سوره، غافلان نماز نکوهش میشوند.(فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَیْت)، (فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ*
الَّذینَ هُمْ عَن ْصَلاتِهِم ْساهُون).
3- در سورهی قریش خداوند نعمتهای خود به قرشیان را یادآور میشود اما آنان روز جزا را انکار میکنند و باری تعالی آنان را به عذاب تهدید مینماید.
سعید حوی:
در دو سورهی قبل(فیل و قریش)، به روز جزا اشاره شده است و در این سوره، نشانههای انکار این روز بیان شده است.
17-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور:
پروردگار متعال از سورهی اعلی تا به این جا، رفتار انسان و علل ناکامی و سقوط او را آسیب شناسی نموده است. در سورهی قبل، تکاثر، آسیبهای ارتباط انسان با طبیعت که بخشی از هستی است، بیان شد. در این سوره به آفتی دیگراز این رابطه پرداخته میشود، آفتی که مربوط به انکار جزا یعنی کیفر و پاداش است. هر چند جزای الهی در دو سراست، اما به طور عمده و کامل در رستاخیز ظهور مییابد. انکار جزا موجب میشود انسان از درون تهی شود و رفتارهای انسانی و بندگی او دچار آفت شوند. به این ترتیب پروردگار در مورد رابطه انسان با هستی (دنیا و آخرت) از دو آفت که به رستگاری انسان آسیب وارد میکند، سخن میگوید: آفت نخست در سوره تکاثر آمد که بر اساس آن انسان دل به فزون خواهیها مشغول میشود و حتی معنویات و ارزشها را بازیچه دنیا خواهیاش قرار میدهد، آفت دوم در سوره ماعون بیان میشود؛ انکار جزا موجب میشود که انسان از حقیقت انسانی خود دور شود، همان گونه که مسلمان را از حقیقت دین دور خواهد کرد.
بررسی و جمعبندی ارتباط سوره
بهجتپور (ترتیب نزول) و سعید حوی (ترتیب مصحف) نظر یکسانی ارائه و هر دو به انکار جزا، اشاره نمودهاند. دیگر مفسران قسمتهای مختلف سوره را به یکدیگر ارتباط دادهاند.
نوشتار هجدهم: سورهی کافرون
18-1- شناسهی سوره

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره تبشیر مسیحی

بستن منو