منابع و ماخذ مقاله معراج پیامبر

منابع و ماخذ مقاله معراج پیامبر

دانلود پایان نامه

 

سید بن قطب:
1- آیات 1 تا 18، با ترسیم دو صحنه از صحنههای وحی، به بیان حقیقت وحی و سرشت آن میپردازد.
2- آیات 19تا 28، سخن از خدایان دروغین و مورد ادعای مشرکان و خیالهای باطل آنان دربارهی فرشتگان.
3- آیات 29 تا 32، رویگردانی پیامبر از کافران، سزا و جزای مردمان در روز قیامت، آگاه بودن پروردگار جهان از احوال همگان.
4- آیات 33 تا 62، بیان اصول و ارکان عقیده، از جمله؛ مسئولیت شخصی، دقّت حساب و کتاب الهی، رعایت عدالت پروردگار در جزا دادن آدمیان و حضور در پیشگاه الهی.
مکارم شیرازی:
1- در آغاز سوره، بعد از سوگند پرمعنایى، از حقیقت وحى سخن مى‏گوید و تماس مستقیم پیامبر9، با پیک وحى (جبرئیل) را روشن مى‏سازد و ساحت مقدس پیامبر9 را، از این که چیزى غیر از وحى الهى بگوید، مبرا مى‏سازد.
2- در بخش دیگرى، از معراج پیامبر9 سخن گفته و گوشه‏هایى از آن را با عباراتى کوتاه و پر معنا مجسم مى‏نماید، که با وحى، رابطه مستقیمى دارد.
3- سپس به خرافات مشرکان در زمینه بتها، عبادت فرشتگان و امور دیگرى که تنها از روى هوا و هوس است، پرداخته و آن ها را سخت نکوهش مى‏کند و از پرستش آنها بر حذر مى‏دارد و با منطقى نیرومند، این معنى را اثبات مى‏نماید.
4- در بخش دیگرى راه توبه را به روى این منحرفین و عموم گنهکاران باز مىنماید و آنها را به مغفرت واسعه حق، نوید مى‏دهد و تاکید مى‏کند که هر کس مسئول اعمال خویش است و هیچکس بار گناه دیگرى را بر دوش نمى‏کشد.
5- براى تکمیل این اهداف در بخش دیگرى از این سوره گوشه‏هایى از مسالهی معاد را منعکس مى‏سازد و دلیل روشنى براى این مساله از آنچه در دنیا وجود دارد، اقامه مى‏نماید.
6- مطابق معمول به سرنوشت دردناک اقوام پیشین که در طریق دشمنى با حق پافشارى، لجاج و عناد داشتند، (همچون اقوام عاد، ثمود، نوح و لوط) اشاراتى مىکند تا غافلان بیخبر را از این طریق بیدار سازد.
7- سرانجام سوره را با امر به سجده و عبادت براى پروردگار پایان مى‏بخشد.
بهجت پور و دروزه:
سوره، با تأکید بر این معنی که پیامبر اکرم9 بیتردید با جبرئیل ملاقات داشته و آنچه به نام دین میگوید، وحی الهی است، آغاز میشود، سپس به خرافات مشرکان در زمینهی بتها و عبادت فرشتگان اشاره کرده و ضمن نکوهش آنان، مردم را از این باورهای جاهلی برحذر میدارد. سپس خداوند بر مسئولیت مستقیم انسان در اعمالی که انجام میدهد، تأکید میکند و به عقابی که در اثر عصیان، متوجه گروههای مشخصی در طول تاریخ شده است، اشاره کرده، نسبت به عقاب آخرت هشدار میدهد. سپس سوره را با امر به عبادت و خضوع کامل در برابر پروردگار به پایان میبرد.
زحیلی، مراغی، جویباری و بستانی:
اثبات وحی به وساطت جبرئیل، معراج و قرب پیامبر9، مشاهدهی ملکوت و فرشتهی وحی، رد توهم مشرکان نسبت به دختر بودن ملائکه، جزای روز قیامت، اوصاف نیکوکاران، رویگردانی کافران از اسلام، مسئول بودن انسانها نسبت به اعمالشان، احاطهی علم الهی به آسمانها و زمین، بیان قدرت الهی نسبت به مسائلی همچون؛ مرگ و زندگی، فقر و توانگری، خلق انسانها و برانگیخته شدن،کیفر مشرکان منکر وحدانیت و رسالت، همچون اقوام عاد، ثمود و لوط، تعجب از ریشخند کافران نسبت به قرآن و در پایان، امر به عبادت خالصانهی مؤمنان.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
با عنایت به گفتههای مفسران میتوان اذعان کرد که همهی آنان در بیان محتوای سوره نگاهی نزدیک به همدیگر دارند. تنها در نحوهی تقسیم بخشها برخی به تقسیمات فرعیتر توجه کرده وگروهی دغدغهی انسجام کلان بخشها را داشتهاند. نکته قابل توجه آنکه انتظار میرود تا قائلان به تقسیمات فرعیتر به پیوندهای میان هر یک از تقسیمات فرعی با بخشهای اصلی توجه مینمودند. درمیان مفسران مکارم شیرازی، بهجتپور و دروزه به ارتباط بین بخشهای مختلف توجه نمودهاند.
درحالی که دیگر مفسران در گزارش خود به همهی موضوعات و پیامهای سوره اشاره نکردهاند و یا مرز آیات و موضوعات را تبیین ننمودهاند و ارتباط منطقی و یکپارچه بین موضوعات و بخشها را به خوبی نشان ندادهاند.
23-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
جویباری:
1- سورهی طور با بیان سختیهای راه رسالت از جمله انذار و صبر در برابر دشواریها و حمایت الهی، پایان یافت و این سوره با تصدیق وحی و الهی بودن انذار پیامبر9، آغاز گردید.
2- در سورهی طور مشرکان به دروغ، پیامبر9 را کاهن، شاعر و مجنون خواندند این سوره در ردّ توهم آنان است.
3- در سورهی طور مشرکان، سخنان پیامبر9 را سحر و القائات نفسانی دانستند و این سوره سخنان رسول خدا9 را وحیانی معرفی مینماید.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع حکومت اسلامی

بستن منو