منابع و ماخذ مقاله مجمع البیان

منابع و ماخذ مقاله مجمع البیان

دانلود پایان نامه

 

– احسن الحدیث، پیشین، ج 12 ص 289.
– حبنکه المیدانی، عبد الرحمن حسن، معارج التفکر و دقائق التدبر، دمشق: دار القلم، اول، 1423ﻫ ق- 2002م، ج 1 ص 39-37.
– سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی، فى ظلال القرآن، بیروت- قاهره: دارالشروق، هفدهم، 1412 ق، 6 3942- 3938.
– تفسیر نمونه، پیشین، ج 27 ص 150.
– همگام با وحی، پیشین، ج 1 ص 145.
– الموسوعه القرآنیه، خصائص السور، پیشین، ج 12 ص 45.
– دروزه، محمد عزت، التفسیر الحدیث، قاهره: دار إحیاء الکتب العربیه، 1383 ق، ج 1 ص 315.
– الشیخ فؤاد زیدان، اهداف کل سوره من القرآن، مکتبه در الکتاب العربی- دار الحافظ الکتاب، 1429ﻫ – 2008م، ج 1 ص 181-180.
– تین 8« آیا خدا نیکوترین داوران نیست ؟»
– طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو، سوم، 1372 ش، ج 10 ص 779. اهداف کل سوره و مقاصد ها فی القرآن، پیشین، ج 4 ص 218. تفسیرالبصائر، پیشین، ج 57 ص 218.
– تین 4. «براستى انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم.»
2- علق 2.«انسان را از عَلَق آفرید.»
– تفسیر التفسیر المنیر فى العقیده و الشریعه و المنهج، پیشین، ج ص 311. سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن، تناسق الدرر فی تناسب السور، بیروت لبنان: عالم الکتب، 1430ﻫ ق – 2009م، ص 172. الموسوعه القرآنیه، خصائص السور، ج 12 ص 49.
– تفسیر التفسیر المنیر فى العقیده و الشریعه و المنهج، پیشین، ج 30 ص 311. المراغی، پیشین، ج 30 ص 197. تفسیرالبصائر، پیشین، ج 57 ص 218.
– الاساس فی تفسیر، پیشین، ج 11 ص 6599.
– التحریر و التنویر، پیشین، ج ‏29 ص 55. تفسیر نمونه، پیشین، ج ‏24 ص 366. «نون، سوگند به قلم و آنچه مى‏نویسند.»
– همان. بیان المعانی، پیشین، ج ‏1 ص 75. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج 10 ص 496. احسن الحدیث، پیشین، ج 11 ص 273. التفسیر المنیر فى العقیده و الشریعه و المنهج، پیشین، ج 41 ص 29.
– التحریر و التنویر، پیشین، ج ‏29 ص 55. تفسیر نمونه، پیشین، ج ‏24 ص 366. بیان المعانی، پیشین، ج ‏1 ص 75. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج 10 ص 496. احسن الحدیث، پیشین، ج 11 ص 273. الموسوعه القرآنیه، خصائص السور، پیشین، ج 10 ص 103.
– فضل الله، سید محمد حسین، تفسیر من وحى القرآن، بیروت: دار الملاک للطباعه و النشر، دوم، 1419 ق، ج ‏23 ص 37.
– همگام با وحی، پیشین، ج 1 ص 181.
– مجمع البیان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج‌10 ص 496.
– بیان المعانی، پیشین، ج ‏1 ص 75.
– المیزان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج ‏19 ص 368.
– التحریر و التنویر، پیشین، ج ‏29 ص 55.
– المیزان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج ‏19 ص 367.

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره مبانی مشروعیت

بستن منو