منابع و ماخذ مقاله مجمع البیان

منابع و ماخذ مقاله مجمع البیان

دانلود پایان نامه

 

– تفسیر نمونه، پیشین، ج ‏25ص 163.
– الحدیث، پیشین، ج 1ص 405.
– التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، پیشین، ج ‏29 ص 188-187.
– البستانی، محمود، تفسیر البنائی للقرآن الکریم، موسسه الطبع التابعه للآستانه الرضویه المقدسه، اول، 1424ق – 1382 ش، ج 5 ص 158.
– همگام با وحی، پیشین، ج 1ص 237.
– الاساس فی التفسیر، پیشین، ج 11ص 6200.
– جن 19. «و همین که «بنده خدا» برخاست تا او را بخواند، چیزى نمانده بود که بر سر وى فرو اُفتند.»
– مزمل 1-2. «اى جامه به خویشتن فروپیچیده، به پا خیز شب را مگر اندکى.»
– التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، پیشین، ج ‏29 ص 187. المراغی، پیشین، ج 29 ص 109. تناسق الدرر فی تناسب السور، پیشین، ص 147. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج‏10 ص 565.
– الاساس فی التفسیر، ج 11ص 6200.
– جن 27. «جز پیامبرى را که از او خشنود باشد، که [در این صورت] براى او از پیش رو و از پشت سرش نگاهبانانى بر خواهد گماشت.»
– جن 28. «تا معلوم بدارد که پیامهاى پروردگار خود را رسانیده‏اند؛ و [خدا] بدانچه نزد ایشان است احاطه دارد و هر چیزى را به عدد شماره کرده است.»
– مزمل 10. «و بر آنچه مى‏گویند شکیبا باش و از آنان با دورى گزیدنى خوش فاصله بگیر.»
– مزمل 11. «و مرا با تکذیب‏کنندگانِ توانگر واگذار و اندکى مهلتشان ده.»
– جن 16-17. «[ولی] فرعون به آن فرستاده عصیان ورزید، پس ما او را به سختى فرو گرفتیم. پس اگر کفر بورزید، چگونه از روزى که کودکان را پیر مى‏گرداند، پرهیز توانید کرد؟»
– مزمل 19. «قطعاً این [آیات] اندرزى است، تا هر که بخواهد به سوى پروردگار خود راهى در پیش گیرد.»
– بیان النظم ، پیشین، ج 4 ص 246-247.
– التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، پیشین، ج ‏29 ص 215 . التحریر و التنویر، پیشین، ج ‏29 ص 271 . احسن الحدیث، پیشین، ج 11ص 414. الموسوعه القرآنیه، خصائص السور، پیشین، ج 10ص 273 .
– التحریر و التنویر، پیشین، ج ‏29 ص 271. آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1415ق، ج 15 ص 128.
– سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن، الدر المنثور فی التفسیر المأثور، قم: کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، 1404ق، ج ‏6 ص 281-280.
– همگام با وحی، پیشین، ج 1ص 272-271.
– التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، پیشین، ج ‌29 ص 216.
– الموسوعه القرآنیه، خصائص السور، پیشین، ج 10 ص 237.
– معارج التفکر و دقایق التدبر، پیشین، ج 1 ص 81.
– اهداف کل سوره و مقاصدها فی القرآن، پیشین، ج 3 ص 124.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل متحد

بستن منو