منابع و ماخذ مقاله مجمع البیان

منابع و ماخذ مقاله مجمع البیان

دانلود پایان نامه

 

– مجمع البیان فى تفسیر القرآن، پیشین، ج 9 ص 258. المراغی، پیشین، ج 30 ص 38. التفسیر المنیر فى العقیده و الشریعه و المنهج، پیشین، ج 30 ص 56. تفسیر البصائر، پیشین، ج 52 ص 302. اهداف کل سوره و مقاصدها فی القرآن، پیشین، ج 4 ص 6371.
– نازعات 34. «پس آنگاه که آن هنگامه بزرگ دررَسَد.»
– عبس 33. «پس چون فریاد گوش‏خراش در رسد.»
– نازعات 31-27. «آیا آفرینش شما دشوارتر است یا آسمانى که [او] آن را برپا کرده است؟ سقفش را برافراشت و آن را [به اندازه معین] درست کرد، و شَبَش را تیره و روزش را آشکار گردانید، و پس از آن، زمین را با غلتانیدن گسترد، آبش و چراگاهش را از آن بیرون آورد.»
– عبس 32-24. «پس انسان باید به خوراک خود بنگرد، که ما آب را به صورت بارشى فرو ریختیم؛ آن گاه زمین را با شکافتنى [لازم] شکافتیم؛ پس در آن، دانه رویانیدیم؛ و انگور و سبزى، و زیتون و درخت خرما، و باغهاى انبوه، و میوه و چراگاه، [تا وسیله] استفاده شما و دامهایتان باشد.»
– اهداف کل سوره و مقاصدها فی القرآن، پیشین، ج 4 ص 6371. تناسق الدرر فی تناسب السور، پیشین، ص 155.
– نازعات، 28-27. «آیا آفرینش شما دشوارتر است یا آسمانى که [او] آن را برپا کرده است؟ سقفش را برافراشت و آن را [به اندازه معین] درست کرد.»
– عبس 19-18. «او را از چه چیز آفریده است؟ از نطفه‏اى خلقش کرد و اندازه مقرّرش بخشید.»
– بیان النظم فی القرآن الکریم، پیشین، ج 4 ص 283.
– همگام با وحی، پیشین، ج 1 ص 600 .
– التحریر و التنویر، پیشین، ج 30 ص 401. التفسیر المنیر فى العقیده و الشریعه و المنهج، پیشین، ج 30 ص 330 . الموسوعه القرآنیه، خصائص السور، پیشین، ج 12 ص 67. احسن الحدیث، پیشین، ج 12 ص 269.
– التحریر و التنویر، پیشین، ج 30 ص 401.
– همگام با وحی، پیشین، ج 2 ص 17.
– المیزان، پیشین، ج 20 ص 330.
– الموسوعه القرآنیه، خصائص السور، پیشین، ج 12 ص 67. تفسیر الحدیث، پیشین، ج 2 ص 129.
– التفسیر المنیر فى العقیده و الشریعه و المنهج، پیشین، ج 30 ص 330. من وحی القرآن، پیشین، ج 24 ص 347. اهداف کل سوره من القرآن، پیشین، پیشین، ص 181. تفسیر البصائر، پیشین، ج 57 ص 647.
– همگام با وحی، پیشین، ج 2 ص 17 .
– تفسیر البنائی للقرآن الکریم، پیشین، ج 5 ص 374. فی ظلال القرآن، پیشین، ج 6 ص 3944.
– التحریر و التنویر، پیشین، ج 30 ص 401. معارج التفکر و دقائق التدبر، پیشین، ج 2 ص 282.
– من هدی القرآن، پیشین، ج 18 ص 235.
– احسن الحدیث، پیشین، ج 12 ص 299.
– تفسیر نمونه، پیشین، ج 27 ص 178.
– همگام با وحی، پیشین، ج 2 ص 17.
– مجمع البیان فى تفسیر القرآن، پیشین، ج 10 ص 784.
– الاساس فی تفسیر، پیشین، ج 11 ص 6614.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع در حقوق ایران

بستن منو