منابع و ماخذ مقاله عملکرد خانواده

منابع و ماخذ مقاله عملکرد خانواده

دانلود پایان نامه

قسمت دوم، شامل متغیرهای مستقل است که در بر گیرنده آسیب هایی که متوجه زنان می شود، می باشد  

بخش اول: مشتمل بر پرسش هایی در مورد سنجش مزاحمت های اجتماعی است که شامل 7 سوال بسته با پاسخ 5 گزینه ای درطیف لیکرت (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) می باشد.
بخش دوم: مشتمل بر پرسش هایی در مورد سنجش کاهش باورهای دینی و سنتی است که شامل 13 سوال بسته با پاسخ 5 گزینه ای درطیف لیکرت (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) می باشد.
بخش سوم: مشتمل بر پرسش هایی در مورد سنجش میزان مصرف گرایی است که شامل 16سوال بسته با پاسخ 5 گزینه ای درطیف لیکرت (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) می باشد.
بخش چهارم: مشتمل بر پرسش هایی در مورد سنجش متغیر چند گانگی نقش است که شامل 11سوال بسته با پاسخ 5 گزینه ای درطیف لیکرت (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم)می باشد.
بخش پنجم: مشتمل بر پرسش هایی در مورد سنجش تعارضات نقشی است که شامل 7سوال بسته در هفت بعد با پاسخ 5 گزینه ای درغالب طیف لیکرت (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) می باشد
بخش ششم: مشتمل بر پرسش هایی در مورد سنجش متغیر فشارهای روحی و روانی است که در پنج بعد و در قالب 10 سوال آمده است به صورت طیف لیکرت پنج قسمتی (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) آورده شده است.
بخش هفتم: مشتمل بر پرسش هایی در مورد سنجش میزان احساس بدنامی است که شامل 7 گویه می باشد و به صورت طیف لیکرت پنج قسمتی (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) آورده شده است
بخش هشتم: مشتمل بر پرسش هایی در مورد تن آرایی است که شامل 10 مورد می باشد به صورت طیف لیکرت پنج قسمتی (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) آورده شده است.
قسمت سوم: در بر گیرنده سوال هایی برای سنجش متغیر وابسته پژوهش می باشد؛ که عملکرد خانواده را در غالب هفت بعد و به طور کلی 25 گویه و به صورت طیف لیکرت پنج قسمتی (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) آورده است
قسمت چهارم: شامل پرسش هایی برای سنجش نگرش زنان نسبت به حضور زنان در اجتماع را در غالب 8 سوال و به صورت طیف لیکرت پنج قسمتی (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) آورده شده است.
3-6. تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
جدول3-2. متغیرهای اصلی تحقیق و سطوح سنجش آن ها
نام متغیر
نوع متغیر
سطح سنجش متغیر
زمان ایفای نقش
کمی/مستقل
رتبه ای
مدت زمان ایفای نقش
کمی/مستقل
رتبه ای
نوع نقش
کمی/مستقل
فاصله ای
مزاحمتهای اجتماعی

مطلب مرتبط :   اصلاحات اقتصادی

بستن منو