منابع و ماخذ مقاله علوم قرآن

منابع و ماخذ مقاله علوم قرآن

دانلود پایان نامه

– الزرقانى، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، دار احیا التراث العربی، ج 1 ص 39-43.  

– البرهان فی علوم القرآن، پیشین، ج1 ص38-37-239، 256 . الاتقان، پیشین، ج 1 ص 213-209. الباقلانى، ابوبکر محمد بن الطیب، اعجاز القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیه، اول، 1421، 59-60 . مناهل العرفان فی علوم القرآن، پیشین، ج 1 ص183-167.
– خامه‏گر، محمد، ساختار هندسی سورههای قرآن، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، دوم، 1386، ص 72-81.
– مناهل العرفان فی علوم القرآن، پیشین، ج 1 ص7. البرهان فی علوم القرآن، پیشین، ج1 ص38-37.
– فقهى‏زاده، عبدالهادی، پژوهشی در نظم قرآن، تهران: جهاد دانشگاهی، اول، 1374، ص 157-156.
– الاتقان، پیشین، ج 2، ص 289-288.
– نظم الدرر فی تناسب الآیات و السور، پیشین، ج 1، ص 7.
– ایازى، سید محمد على، چهره پیوسته قرآن، تهران: نشر هستى نما،1380ش، ص 29.
– البرهان فی علوم القرآن، پیشین، ج 1ص 61، 131-130.
– البرهان فی علوم القرآن، پیشین، ج 1ص 296.
– مباحث فی علوم القرآن، پیشین، ص 162-150.
– مباحث فی علوم القرآن، پیشین، ص 99-97.
– مباحث فی التفسیر الموضوعی، پیشین، ص91-55.
– معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، قم: موسسه النشر الاسلامی، دوم، 1415، ج 5 ص 239،246،324.
– سیوطی، جلال الدین، تناسق الدرر فی تناسب السور، بیروت لبنان: عالم الکتب، 1430ﻫ ق – 2009م، ص 26-25.
– چهره پیوسته قرآن، پیشین، ص 16.
– معرفت، محمد هادی، علوم قرآنی، قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، اول، 1378، ص412.
– الاتقان فی علوم القران، پیشین، ج1ص62.
– مناهل العرفان فی علوم القران، پیشین ج1ص353.
– داود العطار، موحز علوم القران، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات، سوم، 1415ق، ص176.
– موجزعلوم القران، پیشین، ص157.
– طباطبایی، سید محمد حسین، قرآن در اسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، دوم، 1353، ص150.
– بقره ۲«آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزکاران است.»
– مائده ۱۵-۱۴ «از طرف خداوند نور و کتاب آشکاری به سوی شما آمد. خداوند به برکت آن، کسانی را که از خشنودی او پیروی کنند، به راه‌های سلامت هدایت می‌کند …»
– شحاته، عبدالله، اهداف کل سوره مقاصدها فی القرآن، الهیئه المصریه العامه الکتاب فرع الصحافه، چهارم، 1998، ص 27.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع قرآن کریم

بستن منو