منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

غرض سوره، تثبیت و آرامش دادن به پیامبر9، در برابر نیرنگ مشرکان است.
جویباری:
این سوره تهدید و انذاری است، برای کسانی که نسبت به اسلام و مسلمانان دشمنی و لجاجت دارند و خداوند آنان را عقوبت خواهد نمود.
حبنکه :
تهدید مشرکان به هلاکت، به منظور آزار و اذیتهای آنان نسبت به پیامبر9 و آرامشبخشی به جان حضرت رسول9.
مراغی:
داستان اصحاب فیل، بیانگر قدرت عظیم الهی است و دیگر قدرتها در برابر او خاضع هستند.
مدرسی:
محور سوره چنین است: نابودی اصحاب فیل توسط پرندگان، دلیل بر حرمت و بزرگداشت خانه الهی است و شایسته است که با ایمان به خدا و پیامبران، شکر نعمتهای الهی به جایآورده شود.
عمرو خالد:
– خداوند مالک هستی است و در هر زمان، بر عذاب نمودن ظالمان، قادر است.
– نیرنگ دشمنان الهی ناپایدار، ضعیف و بیاثر است و قدرت الهی چیره و پیروز است.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره
علامه طباطبایی به محتوای سوره اشاره نموده است. دروزه، جویباری، مراغی، مدرسی، عمرو خالد و سید بن قطب، محور سوره را به عنوان مقصود بیان نمودهاند. ابن عاشور، حبنکه و بهجتپور در دیدگاه متشابهی مقصودی متناسب با جایگاه نزولی سوره و محتوای آن ارائه نمودهاند. حال بنابر نظرات بیان شده میتوان مقصود سوره را با توجه به سیر هدایتی- تربیتی پیامبر9 و رخدادها تا به این مرحله از نزول، اینگونه بیان نمود:
با فرود این سوره، پیامبر9نسبت به دفاع و حفاظت در برابر کافران، آرامش خاطر مییابد.
19-3- محتوای سوره
قرشی:
خداوند با یادآوری داستان اصحاب فیل، دشمنان قرآن و پیامبر9 را تهدید نموده و با خطاب به پیامبر9، توانایی خود بر نابود کردن مشرکان را بیان مینماید.
سید بن قطب:
بیان داستان اصحاب فیل، به منظور یادآوری نعمتهای الهی بر قریشیان است، تا منکر خدا نشوند و قدرت او در حمایت از پیامبرش را فراموش نکنند.
مکارم شیرازی:
یادآورى داستان اصحاب فیل، هشدارى است به کفار مغرور و لجوج تا بدانند در برابر قدرت خدا، قدرتى ندارند و خداوندى که لشکر عظیم فیل را با آن پرندگان کوچک و سنگریزه‏ها درهم کوبید، قدرت دارد مستکبران لجوج را مجازات نماید.
جعفر شرف الدین و شحاته:
بیان قدرت الهی در حمایت از خانهی خویش، توجه به ماجرای اصحاب فیل و نابود کردن نیرنگ و تلاشهای آنان توسط پرندگان.
بهجت پور:

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه جامعه اسلامی

بستن منو