منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

علامه طباطبایی، جعفر شرف الدین، دروزه و جویباری مقصود سوره را، تهدید و نکوهش بعضی از رفتارهای فردی و اجتماعی میدانند. شحاته به محتوای سوره و ابن عاشور و سید بن قطب به محور سوره اشاره نمودهاند. محمد فاروق و مدرسی، محتوای سوره را به عنوان محور سوره بیان نمودهاند. دیدگاه جامع بهجتپور، نسبت به سایر مفسران، کاملا متفاوت است و با دقت در آیات سوره و سیاق آن میتوان انگیزه نزول سوره را در کلام ایشان دریافت .  

17-3- محتوای سوره
سعید حوّی:
1- آیه 1، سخن از انکار روز جزاست.
2- آیات 2 و 3، بروز نشانههای انکار در مسیر زندگی، این نشانه ها بین منافقان و کافران یکسان است.
3- آیات 4 تا 8، نشانههایی که ویژه منافقان است، هنگامی که نفاق، کفر را پنهان میدارد، کفر و نفاق در آن واحد در یک قالب قرار میگیرند.
قرشی:
در این آیات ملاحظه مى‏شود که دین، در عمل مجسم مى‏شود کسانی که مى‏گویند، ایمان داریم باید، اعمال صالح و مثبت، گفته آن ها را تصدیق کند.
کسی که ادعای ایمان دارد، اما یتیم را مى‏راند، بر طعام مسکین تشویق نمیکند، نماز را براى تظاهر مى‏خواند، از کارهاى خیر و مفید جلوگیرى مى‏کند، این شخص مکذب دین و انکارکننده روز قیامت است و با کافر و منافق چندان فرقى ندارد.
زحیلی:
در ابتدای سوره کافران به روز قیامت و در انتها، منافقان را نکوهش نموده و اوصاف آنان را بیان مینماید.
سید بن قطب:
اسلام، تنها آیین نمادها و رسومات عبادی نیست. اگر عبادات و شعائر دینی، خالص و تنها برای خداوند بروز یابند، آثاری در دل پدید میآورند که به عمل صالح و کردار پسندیده منتهی میشود.
حقیقت ایمان و حقیقت تصدیق دین، سوای یکدیگرند و هر یک دارای نشانههایی هستند. هنگامی که حقیقت ایمان در دل جایگزین گردد، به حرکت درآمده و اعمال صالحی را تحقق میبخشد، در واقع دین را تصدیق مینماید.
مکارم شیرازی:
در این سوره صفات و اعمال منکران قیامت در پنج مرحله بیان شده، آنها به خاطر تکذیب این روز بزرگ، از انفاق در راه خدا، کمک به یتیمان و مسکینان سرباز مى‏زنند و نسبت به نماز، مسامحه‏کار و ریاکارند و از کمک به نیاز مندان رویگردانند.
جعفر شرف الدین:
1- دین تنها رسومات نیست، بلکه اعتقاد صادقانه است.
2- دین حقیقی، دینی است که در آن، نماز خاشعانه، رعایت حال یتیمان و حمایت و یاری نیازمندان … وجود دارد.
3- خوارکردن یتیمان، بیتوجهی به نیازمندان، دوری از نماز و ریاکاری، نشانههای تکذیبکنندگان دین است.
بهجت پور:
این سوره با بیان آثار انکار جزا در عموم مردم آغاز میشود و در بخش دوم با بیان اثر انکار جزا در اهل دین و اصحاب نماز پایان مییابد.
بستانی:
این سوره به بررسی دو شخصیت میپردازد که هر دو در سلوک یکسان هستند زیرا؛ انفاق، اطعام و به دیگران یاری نمینمایند.
– آیات 1 تا 3، نشانههای شخصیتی است که به خدا و روز جزا ایمان ندارد، در واقع کافر است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درباره تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بینالمللی

بستن منو