منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

17-1- شناسهی سوره
این سوره با نام‌هایی چون، «الماعون»، «ارأیت»، « الدّین»، « ارأیت الذی»، «التکذیب»، «الیتیم»، نام گذاری شده است. این نام‌ها به مناسبت تعبیرهایی است که در آیات ابتدایی سوره وارد شده است.
این سوره، در مکّه مکرمه نازل شده است. در ترتیب نزول، هفدهمین سوره پس از سورهی تکاثر و قبل از سورهی کافرون و درمصحف رسمی در جزء سی‌ام قرآن در ردیف یکصد و هفتم بعد از سوره قریش و قبل از سوره کوثر قرار گرفته و هفت آیه دارد.
17-2- مقصود سوره
علامه طباطبایی:
این سوره مسلمانانی را که رفتارهای منافقان، ازقبیل سهو از نماز، ریا کردن در اعمال و منع ماعون،که هیچ یک از اینها با ایمان به روز جزا سازگارى ندارد، تهدید مینماید.
جعفر شرف الدین:
غرض این سوره، نکوهش کسانی است که بخشش مال نمیکنند.
بهجت پور:
این سوره خطاب به پیامبر9 و در مقام ارزشگذاری باور به مکافات و بیان آثار و تبعات تکذیب روز جزا نازل شد.
محمد فاروق:
محور سوره این چنین است: ایمان یعنی پذیرفتن مسئولیتهای اخلاقی در پیشگاه الهی، کسی که ادعای ایمان دارد و نماز را برای نفاق و ریا میخواند، چنین شخصی روز جزا و حساب را انکار مینماید، ضعیفان را آزار میدهد و مرتکب شروری میشود.
سید بن قطب:
موضوع این سوره، نفاق و ریا است.
دروزه و جویباری:
این سوره تکذیبکنندگان روز جزا، ریاکاران، غافلان نماز، کسانی که یتیم را رانده و … را تهدید مینماید.
ابن عاشور:
شگفتی از حال تکذیبکنندگان برانگیختهشدن در روز قیامت، پلیدکاران، ستمپیشهگان، خوارکنندگان بینوایان که مجازات الهی بر آنان، واقع میشود.
شحاته:
1- دین تنها رسومات نیست، بلکه اعتقاد صادقانه است.
2- دین حقیقی، دینی است که در آن، نماز خاشعانه، رعایت حال یتیمان و حمایت و یاری نیازمندان … وجود دارد.
3- خوارکردن یتیمان، بیتوجهی به نیازمندان، دوری از نماز و ریاکاری، نشانههای تکذیبکنندگان دین است.
مدرسی:
محور سوره بدین شرح است: این کافى نیست که کسى ادعاى مسلمانى کند، بلکه لازم است گفتارش، کردار او را گواهى دهد، در این سوره صفات کسانى که به تکذیب دین مى‏پردازند در حالی که ادعای تصدیق دین دارند بیان مىشود از جمله؛ طردکردن یتیم، کوچک شمردن نماز و ریاکارى در آن و بازداشتن خیر از رسیدن به اهل آن. بدین گونه این سوره مبارکه، مؤمن راستین به دین را از تکذیبکننده آن متمایز مى‏سازد.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بعد رشد و یادگیری

بستن منو