منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

سورهی انشراح، آرامش بخشی به جان پیامبر9در مقابل رویگردانان قوم اوست و این سوره آنان را توبیخ و دین اسلام را، دین فطرت معرفی مینماید.  

28-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور:
گذشت که خدای متعال از سورهی کافرون(مکی18)، به معبود و آیین جدید(اسلام) توجه داد. در سورههای پس از آن، برخی از اصول اعتقادات را بنا نهاد. در سورهی توحید(مکی 22)، به توحید ذات و صفات خدای متعال پرداخت. در سورهی نجم (مکی23) به طور عمده بر رسالت پیامبر9 صحه گذاشت و گفتههای او را دریافت شده از مَلَک وحی دانست. در سورهی قدر(مکی 25) قرآن را که سرنوشتسازترین کتاب در رستگاری و سعادت بشر است، محصول اراده و خواست خدا شمرد.
در سورهی شمس (مکی26) به ظرفیتها و تواناییهای انسان اشاره دارد که او باید آنها را مدیریت کند تا شکوفا شوند. این موضوع، اصلیترین و کلیدیترین گام در مسیر رستگاری است و همهی مباحث اعتقادی بالا – خدا، رسالت، قرآن و فرشتگان که در سورههای کافرون تا شمس آمد- مقدمهی اقدام انسان به امر تربیت خود است. (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها*وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها)، توجه به خود و تربیت خود باید بر اساس نقشه و مدلی باشد. خدای متعال در سورهی تین به این نقشه و مدل توجه میدهد و میفرماید: شما انسانها را در بهترین پردازش و توازن قوا و ظرفیتها آفریدم و تلاش شما باید در راستای حفظ این تعادل و پردازش باشد. این مهم تنها در سایهی باور و تصدیق به امور پیش گفته و انجام عمل شایسته صورت میگیرد. به همین مناسبت پیشوانهی این امر مهم را یادآوری جزا و پاداش الهی قرار میدهد.
جویباری:
در سورهی بروج، سرانجام ایمانآورندگان و متجاوزان و کافران را بیان مینماید و در این سوره، آفرینش انسان در بهترین اعتدال و مختار بودن او را مطرح میکند، انسان با اختیار خود میتواند بر فطرت خود باقی مانده و یا از آن دور شود و سرانجام و جزای خود را در قیامت رقم زند.
بررسی و جمعبندی ارتباط سوره
طبرسی آیه پایانی سورهی انشراح و آیه ابتدایی سورهی تین را به عنوان ارتباط دو سوره مطرح نموده است. دیگر مفسران تنها به مقایسه آیه به آیه، موضوعات و یا مقصود دو سوره اکتفا نموده و ارتباطهای قابل توجهی ذکر ننمودهاند. استاد بهجتپور و جویباری، با توجه به سیر نزولی نگاهی جامع به محتوا و مقصود سوره نمودهاند، استاد بهجتپور ارتباط دو سوره را با توجه به سورههای پیشین و سیر هدایتی انسان بیان نموده است در حالیکه جویباری این ارتباط را تنها با توجه به سورهی تین در نظر گرفته است و هر دو تا حدودی به یک ارتباط نسبتا متشابه اشاره نمودهاند البته دیدگاه بهجتپور بسیار دقیقتر از جویباری است، که شایستهتر به نظر میرسد.
نوشتار بیست ونهم: سورهی قریش
29-1- شناسهی سوره
این سوره با نام‌هایی چون، (لِإیلافِ قُرَیْش)، «قریش»، نام گذاری شده است. این سوره در تمام جدولهای مسند و ترکیب نزول، در ردیف بیست و نهم، پس از سورهی تین و پیش از سورهی قارعه قرار گرفته است. در ترتیب مصحفی در ردیف یکصد و ششم، پس از فیل و پیش از سورهی ماعون قرار دارد و چهار آیه دارد.
29-2- مقصود سوره
علامه طباطبایی، زحیلی، جعفر شرف الدین، جویباری، فضل الله، شحاته و سید بن قطب:
خداى تعالى با دفاع از اهالی مکه بر قریش منت مى‏گذارد و آنان را مورد احترام قرار میدهد تا بتوانند با امنیت کامل کوچ تابستانى و زمستانى خود را به منظور تجارت انجام دهند، آن گاه آنان را به یگانهپرستی و عبادت پروردگار کعبه، دعوت مى‏نماید.
قرشی، دروزه، مدرسی، محمد فاروق، حبنکه و عمرو خالد:
این سوره نعمتهای عطاشده(ایمنی و نجات از گرسنگی) بر قوم قریش را برمیشمرد و از آن نتیجه مى‏گیرد که باید در مقابل این امتنان، پروردگار کعبه را عبادت کنند.
ابن عاشور:
خداوند، قریش را به یکتاپرستی فرمان میدهد و نعمتهای خود را برای آنان برمیشمارد.
بهجت پور:
ترغیب اهالی مکه و مردم قریش به بندگی پروردگار است.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره
مفسران همچون علامه طباطبایی، زحیلی، جعفر شرف الدین، جویباری، فضل الله، شحاته و سید بن قطب به محتوای سوره اشاره نمودهاند. قرشی، دروزه، مدرسی، محمد فاروق، حبنکه، عمرو خالد و بهجتپور دیدگاه متشابهی ارائه نمودهاند بنابراین میتوان گفت هدف خداوند از ارسال سوره، تشوق اهالی مکه و قرشیان به بندگی خداوند در قبال نعمتهای عطاشده به آنان است.
29-3- محتوای سوره
مکارم شیرازی:

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق مورد معامله

بستن منو