منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

با توجه به چند معناییبودن کلمهی دین، مفسران، نظرات گوناگونی بیان نمودهاند. ابن عاشور، بستانی، سید بن قطب، دروزه، مدرسی، مکارم شیرازی، جویباری، شحاته و عمرو خالد محورهای سوره را به جای مقصود آن، بیان نمودهاند. علامه طباطبایی و بهجتپور دیدگاه متشابهی نسبت به سوره دارند، استاد بهجتپور به هر دو معنای دین توجه نموده است بنابراین میتوان نظرات آنان را به عنوان مقصود سوره در نظر گرفت.
28-3- محتوای سوره
علامه طباطبایی:
مطلب را از راه خلقت انسان در بهترین آفرینش استوار و سپس اختلاف افراد انسان در بقا بر فطرت اولیه و خارج شدن از آن و در نتیجه فرود او به خوارترین مرحله، بیان نموده، در آخر خاطر نشان مىکند که به با توجه به حکمت الهى واجب است که بین دو طایفه در دادن جزا، تفاوت وجود داشته باشد و پاداش هر دو نباید یکسان باشد.
زحیلی:
1- گرامی داشتن انسان از آن جهت که خداوند، انسان را به نیکوترین شکل آفریده است.
2- انسان به سبب کفران پروردگار و پیامبر9 و انکار روز قیامت، خود را سزاوار آتش مینماید.
3- خداوند عادل مطلق در پاداش دادن به مؤمنان و عذاب نمودن کافران است.
بهجت پور:
انسان در نیکوترین صورت و ترکیب آفریده شده، ولی تنها گروهی بر فطرت اولیه خود باقی میمانند. در مقابل، گروهی نظام آفرینش خود را به هم زده و نسبت متعادل و متوازن قوا و غرائز و توانایییشان را به هم میزنند. برای این تفاوتها راهی جز ارائه دین از طرف خدا به معنای معارف و دستورات الهی یا دین به معنای جزا و پاداش باقی نمیماند.
قرشی و سعید حوّی:
خداوند انسان را در بهترین استعداد و اعتدال آفریده است و انسان با پیروى از هواى نفس چنان سقوط مى‏کند که از هر موجودی پستتر مى‏شود، امّا گروه دیگرى در اثر ایمان و اعمال صالح چنان اوج مى‏گیرند که به نعمت ابدى مى‏رسند و چون خدا نیکوترین داوران است، باید در مقابل اعمال این دو گروه، پاداش و کیفرى قرار دهد و آن همان معاد و قیامت است و انسان نباید آن را تکذیب کند.
مکارم شیرازی و فؤاد زیدان:
در ابتدای سوره سوگندهاى پر معنایى در رابطه با آفرینش زیباى انسان بیان میشود و بعد از شمردن عوامل پیروزى و نجات انسان، سرانجام با تاکید بر مساله معاد و حاکمیت مطلقه خداوند پایان مىپذیرد.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
دیدگاه قرشی، سعید حوی، علامه طباطبایی و استاد بهجتپور تشابه بسیار زیادی با یکدیگر دارد، با توجه به اینکه استاد بهجتپور به نکتهی اضافهتری در رابطهی با کلمهی دین در بررسی محتوا ارائه نموده است. بنابر دیدگاههای بیان شده میتوان محتوای سوره را اینگونه جمعبندی نمود:
در ابتدای سوره سوگندهاى پر معنایى در رابطه با آفرینش نیکوی انسان در صورت و ترکیب او، بیان میکند که تنها گروهی بر فطرت اولیهی خود باقی میمانند و عدهای دیگر از آن خروج یافته و تعادل و توازن قوا و تواناییهای موجود در نظام آفرینش را برهم میزنند، برای این تفاوتها راهی جز ارائه دین از طرف خدا به معنای معارف و دستورات الهی یا دین به معنای جزا و پاداش باقی نمیماند.
28-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
طبرسی:
خداوند سبحان، پایان سورهی انشراح، امر به رویآوردن با اشتیاق نسبت به پروردگار مینماید و در این سوره بیان میکند که خالقیت خداوند، او را شایستهی عبادت مینماید .
زحیلی، مراغی، سعید حوّی و جویباری:
در سورهی انشراح سخن از کاملترین و با فضلیتترین انسانها از نظر آفرینش و خلق و خوی است و در این سوره وضعیت جنس انسان و سرنوشت او را بیان مینماید.
محمد فاروق:
در سورهی انشراح، خداوند به گشادگی سینهی پیامبر 9و آسان نمودن بارهای رسالت و در این سوره به استمرار دین اسلام، اشاره دارد.
جعفر شرف الدین:

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود امر به معروف و نهی از منکر

بستن منو