منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

نکوهش غرقشدگان در نعمتهای دنیا و آگاهنمودن نسبت به عواقب اخروی آن.
فؤاد زیدان:
محور سوره چنین است: علت نهی از فزون خواهی مال و فرزند و زینت های دنیا این است که، انسان با سرگرم شدن به آنها از عبادت خدای سبحان غافل میشود.
سعید حوّی:
خداوند در این سوره بیان میکند، که مردم از عبادت و تقوای الهی رویگرداناند و خود را به دنیا سرگرم نمودهاند.
سید بن قطب:
این سوره، بیم و هشداری برای غافلان و فسق و فجورکنندگان است.
بستانی:
افرادی که در این سوره رفتار اجتماعی آنان، به واسطهی بزرگ جلوه دادن طائفهشان، به تصویر کشیده شده است، زیانکار هستند و جزای آنان جهنم است.
حبنکه:
علت نفسانی فزون خواهی، تفکر نکردن در قیامت و پاداش و مجازات آن روز است.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره
مفسرانی چون، دروزه، سید بن قطب، جویباری، جعفر شرف الدین و بهجتپور، مقصود سوره را تهدید و نکوهش فزونخواهی مال و اولاد دانستهاند. علامه طباطبایی، شحاته و ابن عاشور در ضمن بیان مقصود به محتوای سوره نیز اشاراتی نمودهاند. سعید حوی، حبنکه، فؤاد زیدان، مدرسی و بستانی محور سوره را به عنوان مقصود بیان داشتهاند. حال با توجه به دیدگاههای ارائه شده میتوان مقصود سوره را اینگونه در نظر گرفت:
اشتغال به زیادهخواهیها، ناشی از دورشدن از عبادت و تقوای الهی و فرصت سوزی عمر انسانهاست و خدای متعال در این سوره نسبت به آن هشدار و تهدید مینماید.
16-3- محتوای سوره
قرشی:
در این سوره حالت مردمانى ترسیم شده که همهی همت آنان، زراندوزى و افزونطلبى است، همه قوایشان در راه تحصیل ثروت و پول به تحلیل مى‏رود و هر قدر به دستآورند قانع نمى‏شوند و این کار را تا رسیدن مرگ ادامه مى‏دهند و به حسرت از دنیا مى‏روند، قرآن در مقام نصیحت مى‏فرماید، چنین نکنید، به خود آیید، به زودى خواهید دانست که این رویه خطا بوده است، شما از نعمتهایتان بازخواست خواهید شد و جهنم را خواهید دید.
بهجتپور:
خدای متعال در این سوره، انسانهای مشغول به زیاده خواهیهای دنیا را مخاطب قرار داده و عمق خطرات این اشتغال را گوشزد میکند. سپس آنان را از عواقب این دنیازدگی و گرفتاری در آتش جهنم بیم داده و ضرورت پاسخگویی این افراد به نعمتهای الهی را یادآور میشود.
مکارم شیرازی:
محتواى این سوره نخست سرزنش و ملامت افرادى است که بر اساس مطالب موهوم بر یکدیگر تفاخر مى‏کردند، سپس هشدارى نسبت به مساله معاد، قیامت و آتش دوزخ و در پایان، نسبت به بازپرسى از نعمتها هشدار مى‏دهد.
زحیلی:
1- آیات 1و 2، سرگرم شدن آدمیان به کامیابیهای دنیا و غافل شدن از مرگ.
2- آیات 3 و4، بازپرسی از تمامی اعمال، در روز قیامت.
3- آیات 5 تا8، رویارویی با جهنم و پرسش از نعمتهای دنیا.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله قانون مجازات اسلامی مصوب سال

بستن منو