منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

3- پایان کار پرهیزگاران، بهشت و رضوان الهی و متجاوزان، هلاکت و آتش است.
4- نابودی امتهای متجاوز در هر زمان بهویژه کسانی که مؤمنان را آزار میدهند.
5- الهی بودن قرآن، باعث قدر و منزلت آن است.
(مراغی به 1 و2 اشاره نموده است.)
مکارم شیرازی:
هدف اصلى تقویت روحیه مؤمنان در برابر این جریان و تشویق آنان به پایمردى و استقامت است.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره
انتظار است روشن شود خدای متعال از طرح مطالب هر سوره چه هدفی را تعقیب مینماید. در این سوره، سخن از اصحاب اخدود، مثالهای تاریخی، تهدیدها و بشارتهاست. حال باید دقت نماییم که چه هدفی در ورای بیان این مطالب وجود داشته است و انتظار بوده تا در مخاطب چه تغییری اتفاق افتد. مفسران دیدگاههای متفاوتی ارائه نمودهاند. حبنکه، شحاته و مراغی به محتوای سوره، زحیلی، سید بن قطب، محمد فاروق، قرشی و ابن عاشور به محورهای سوره اشاره کردهاند. علامه طباطبایی، جویباری، دروزه و سعید حوی، مقصود سوره را تهدید مشرکان و بشارت و آرامشدادن به مؤمنان میدانند. استاد بهجتپور و مکارم شیرازی در دیدگاه جامعتری مقصود مشابهی را ارائه نمودهاند و میتوان مقصود ارائه شده توسط آنان را بر نظرات دیگر مفسران برتری داد.
27-3- محتوای سوره
علامه طباطبایی و ابن عاشور:
خداوند در این سوره کسانى که مردان و زنان مسلمان را به جرم ایمان آوردن به خدا شکنجه مى‏کنند، به سختی انذار مینماید و مسلمانانی که در برابر آزارهای آنان، صبر میکنند، خداوند آنان را کامیاب مینمایند.
در ادامه اشاره‏اى به سرگذشت لشکریان فرعون و ثمود دارد و این مایه دلخوشى رسول خدا9 و وعده نصرت به آن جناب و تهدید مشرکین است.
قرشی، فضل الله و بستانی:
1- آیات 1 تا 11، در این آیات به آسمان، روز قیامت، گواهىدهنده و گواهىداده شده، قسم یاد شده، آنگاه به جریان آتش و صاحبان کوره‏هاى آدم‏سوزى، اشاره مینماید- آنها که مؤمنان را در آتش سوزاندند و خود در کنار گودال نشسته و شکنجهی مؤمنان را تماشا مى‏کردند- علت سوزاندن این بود که چرا آنها به خداى واحد ایمان آورده‏اند، در ادامه بیان میدارد که حکومت آسمانها و زمین در دست خداست و چنین کسانی را به عذاب سوزان و مؤمنان را به بهشت برین خواهد برد.
2- آیات 12 تا 22، درپی وعده و وعیدهاى گذشته، در این آیات که تکمیل مطالب قبلى است، ابتدا سخن از قدرت و توانایى پروردگار و اینکه همه چیز در اختیار اوست، ماجراى فرعون و ثمود، شاهد آورده شده که طغیان کردند و هلاک شدند و در پایان میفرماید، خبرهاى قرآن حق و از هر اشتباه و غلط، محفوظ و آنچه خبر مى‏دهد عین صدق است.
مکارم شیرازی و دروزه:
مؤمنان در مکه بهویژه در آغاز دعوت پیامبر 9سخت در رنج و فشار بودند و دائما از طرف دشمنان شکنجه‏هاى روحى و جسمى مى‏شدند تا از ایمان خود بازگردند، گروهى مقاومت کرده، و بعضى از افراد ضعیف تسلیم مى‏شدند و بازمى‏گشتند.
در همین رابطه در این سوره داستان اصحاب اخدود(آتش و صاحبان کوره‏هاى آدم‏سوزى) را نقل مى‏کند، همانها که خندقها کندند و آتشهاى عظیمى در آن افروختند و مؤمنان را تهدید به شکنجه با آتش کردند، گروهى را زنده زنده در آتش سوزاندند، اما آنها از ایمانشان بازنگشتند.
در قسمت دیگرى از این سوره، کافرانى که مؤمنان را تحت فشار قرار مى‏دهند، سخت مورد حمله قرار داده و آنها را به عذاب سوزان جهنم تهدید مى‏کند، در حالى که مؤمنان را بشارت به باغهاى پرنعمت بهشتى مى‏دهد.
در مقطع بعد آنها را به گذشته تاریخ بازمى‏گرداند و داستان فرعون و ثمود و اقوام زورمند و گردنکش را در برابر دیدگانشان مجسم مى‏سازد که چگونه در مقابل فرمان عذاب الهى به زانو درآمدند و نابود شدند، تا کفار مکه که نسبت به آنها قدرت ناچیزى داشتند حساب خود را بکنند و مایه تسلى خاطر پیامبر 9و مؤمنان خواهد بود.
در آخرین مقطع سوره، به عظمت قرآن مجید و اهمیت فوق العاده وحى الهى اشاره مىنماید.
زحیلی:
1- آیات 1 تا 9، قسم به آسمان(ی که منزلگاه ستارگان است)، روز قیامت و پیامبرانی که گواهیدهندهی هلاکت امتهایشان بهدست مجرمانی که گروهی از مؤمنان را در آتش سوزاندند.
2- آیات 10 و 11، پشیمانی متجاوزان و انذاز آنان به عذاب آتش جهنم و وعدهی بهشت به مؤمنان.
3- آیات 12 تا 22، بیان عظمت، صفات و قدرت پروردگار بر انتقامگیری از دشمنان و پنددادن با یادآوری داستان متجاوزانی همچون فرعون.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره اموال غیر منقول

بستن منو