منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

– داستان قوم ثمود که نمونهای از ناامیدی و بیبهره ماندن کسانی است که خویش را پاک ننموده و راه پرهیزگاری را در پیش نگرفتهاند.
مکارم شیرازی:
این سوره بر محور تهذیب نفس و تطهیر قلوب از ناپاکیها و ناخالصیها است.
دروزه:
– تأکید به رستگاری پرهیزگاران نیکوکار و زیان گمراهان.
– یادآوری ماجرای ماده شتر ثمود و عقوبت الهی به خاطر سرکشی و نافرمانی آنان.
– قدرت و توانایی کسب خوبیها و بدیها در انسانها از جانب پروردگار است.
مراغی:
این سوره به دو بخش تقسیم میشود: بخش اول با یازده سوگند آغاز میشود تا عوامل رستگاری و در مقابل عوامل ناامیدی انسان را بیان کند. در بخش دوم سوره، ثمود را نمونهی اقوامی معرفی کرد که داشتهها و فرصتهایی را پروردگار متعال در اختیارشان گذاشت نابود کردند و گرفتار وبال شدند.
فؤاد زیدان:
محور سوره چنین است: قسمهای عظیم، در ابتدای سوره بیانگر آن است که رستگاری انسان در گرو پرهیزگاری و هلاکت او به خاطر نافرمانیاش است و در ادامه ماجرای قوم ثمود متجاوز و هلاکت و عذاب الهی را بیان مینماید.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره
مفسران دیدگاههای متفاوتی برای سوره ارائه نمودهاند:
حبنکه، سید بن قطب، ابن عاشور، مکارم شیرازی، فؤاد زیدان و دروزه به محورهای سوره اشاره کردهاند. مراغی، محتوای سوره را به عنوان مقاصد آن بیان نموده است. علامه طباطبایی، مدرسی، محمد فاروق و بهجتپور در دیدگاه متشابهی مقصود سوره را از آیات 9 و 10 برداشت نمودهاند، علامه در ضمن بیان مقصود، به محتوای سوره نیز اشاراتی داشته است. جعفر شرف الدین، زحیلی، سیوطی و عمرو خالد، مقصود سوره را شوق به طاعت الهی و دوری از گناهان بیان نمودهاند. با توجه به نظرات بیان شده و دیدگاه ویژهی استاد بهجتپور، میتوان مقصود سوره با توجه به آیات 9 و 10، اینگونه بیان نمود:
خدای متعال برای رسیدن انسان به رستگاری و اوج کمال، او را به شکوفا نمودن استعدادها و قابلیتهایش تشویق و ترغیب و نسبت به پنهان نمودن آنها، تهدید مینماید.
26-3- محتوای سوره
بستانی:
– بیان ظواهر مادی و بشری.
– قوم حضرت صالح7، نمونهای از یک حادثهی اجتماعی است که با ظواهر مادی و بشری از جمله نفس و الهامات آن مانند خیر، شر، پلیدکاری و پرهیزگاری، مرتبط است.
مدرسی:
سوره شمس، در پانزده آیه و سه مقطع، انسان را نسبت به نفسش صاحب بصیرت مى‏کند و به او مى‏آموزد که چگونه به رستگارى آن تحقق بخشد و از ناامید شدن آن جلوگیرى نماید.
نخستین آیات سوره، سخن از آسمان، زمین، ظواهر روز و شب است تا جهان محیط را همچون مدرسه و محرابى در اختیار انسان قرار دهد.
سوره به صورت کلى حس مسئولیت را در نفس انسان عمیقتر مى‏سازد. نفس انسان تسویه پیدا کرده، و فجور و تقوا به آن الهام شده و فرمان تزکیه را دریافت کرده، پس هر کس به آنچه بر عهده دارد برخیزد، رستگار است و هر کس چنین نکند، به هدفهاى خود نخواهد رسید.
قرشی و فضل الله:
در ابتدا قسمهایی برای تفهیم مطالب آورده شده است. در ادامه بیان میکند، فرمانده تمام اعمال نیک و بد، نفس انسان و قلب و درک او است، اگر نفس، نورانى، موحد، پاک و با تقوى شود، اعمال آدمى مفید و مؤثر واقع خواهد شد و گر نه، جز فساد و تباهى از او بروز نخواهد کرد آرى خدا براى خلقت انسان، سرمایههایی قرار داده است و تکذیب قوم ثمود، یک نمونه از کارهایى است که در اثر ناپاک شدن نفس به وجود آمده بود.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مجمع البیان

بستن منو