منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

نوشتار بیست و ششم: سورهی شمس
26-1- شناسهی سوره
این سوره با نام‌هایی چون، (وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها)، « الشمس»، «و الشمس»، نام گذاری شده است.
این سوره در جدولهای مسند در ردیف بیست و ششم، پس از سورهی قدر و پیش از سورهی بروج گزارش شده است. تنها در جدول کتاب مقدمتان(ستون هفتم از جداول، در مقدمهی جلد اول) سورهی حج قبل از این سوره قرار گرفته است.
در جداول غیر مسند نیز این سوره در ردیف بیست و ششم قرار دارد، به جز جدول منقول از مقاتل از علی7 که این سوره را پس از سورهی زمر در ردیف شصت و یکم قرار داده است. در همهی جداول ترکیبی نیز رتبهی بیست و ششم را داراست. البته خازن در جدول خود نامی از سوره و رتبهی آن نبرده است.
این سوره در مصحف رسمی در جزء سیام قرآن در ردیف نود و یکم، قبل از سورهی لیل و بعد از سورهی بلد قرار دارد و دارای پانزده آیه است.
26-2- مقصود سوره
علامه طباطبایی:
انسان- که با الهام خدایى تقوا را از فجور و کار نیک را از کار زشت تشخیص مى‏دهد- اگر بخواهد رستگار شود باید باطن خود را تزکیه کند و با روشی صالح پرورش نماید، با تقوا بیاراید و از زشتى‏ها پاک کند در غیر این صورت از سعادت و رستگارى محروم مى‏ماند هر قدر بیشتر آلوده‏ گردد، محرومیتش بیشتر مى‏شود، آن گاه به عنوان شاهد داستان ثمود را بیان مى‏کند که به جرم اینکه پیامبرشان، حضرت صالح را تکذیب کرده و ناقه‏ى او را که مأمور به حمایت از آن بودند کشتند، به عذاب استیصال و انقراض مبتلا شدند و با نقل این داستان، اهل مکه را توبیخ مى‏نماید.
مدرسی:
به نظر میرسد محور سوره، دو آیه 9 و10 است. نفس براى رسیدن به اوج کمال جز با تزکیه آن میسر نمى‏شود، در صورتى که شکست و نومیدى بهره کسى است که نفس خود را در باتلاق جاهلیت و انباشته‏هاى آن پنهان کند.
جعفر شرف الدین، زحیلی و سیوطی:
تشویق به طاعت الهی و پرهیز از گناهان.
عمرو خالد:
انسان با دریافت قدر و منزلت خویش نزد پروردگار، نسبت به طاعت الهی مشتاق گردیده و از گناهان دوری مینماید.
ابن عاشور:
غرض سوره تهدید مشرکان به عذاب الهی به خاطر شرک و انکار رسالت پیامبر9.
محمد فاروق:
محور سوره بدین شرح است: خداوند انسان را در نیکوترین نظام معتدل و استوار و فطرت بیعیب آفرید و برای او زشتیهای باطل در برابر حق را آشکار نمود. بنابراین انسان میتواند به مراتب عالی روحی و یا پستترین رتبهی شهوانی و مادی برسد.
حبنکه:
موضوع سوره تأکید بر جزای آدمیان در روز قیامت است.
بهجت پور:
ترغیب انسان به تلاش برای رستگاری از طریق شکوفایی ظرفیتها و استعدادهای خویش و تهدید و ترساندن او از پنهان کردن این ظرفیتهاست.
سید بن قطب:
– سخن از حقیقتی بزرگ همچون انسان و استعدادهای سرشتی اش که او را به حقایق جهان هستی پیوند میزند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد منابع تاریخی

بستن منو