منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

25-1- شناسهی سوره
این سوره با نام‌هایی چون، «القدر»، «لیله القدر»، نام گذاری شده است. سورهی قدر، در تمام جداول مسند و ترکیبی ترتیب نزول، در ردیف بیست و پنجم، پس از سورهی عبس و پیش از سورهی شمس قرار دارد. در جدول ابن ضریس از این سوره نامی نیست و در جدول کتاب المقدمتان رتبهی نزولی سورهی قدر پس از سورهی عبس است.
این سوره در مصحف رسمی در جزء سیام قرآن در ردیف نود و هفتم، قبل از سورهی بیّنه و بعد از سورهی علق قرار دارد و دارای پنج آیه است.
25-2- مقصود سوره
علامه طباطبایی:
نزول قرآن در شب قدر است و با عظمت بودن این شب نسبت به هزار ماه، به خاطر نزول ملائکه و روح، در آن شب است.
جعفر شرف الدین و دروزه:
غرض سوره، بیان فضیلت شب قدر است، برتری این شب به خاطر نزول قرآن است.
زحیلی، فضل الله، فؤاد زیدان و جویباری:
آغاز نزول قرآن و برتری شب قدر بر سایر روزها، شبها و ماهها به خاطر نزول ملائکه، جبرئیل، برکات، خیرات بر بندگان مؤمن صالح است.
بهجت پور:
توجه دادن به ارزش و اعتبار قرآن و نقشی که در رقم زدن مقدرات جهانیان خواهد داشت.
بستانی و سید بن قطب:
غرض سوره، آغاز نزول قرآن در شب قدر است.
ابن عاشور و حبنکه:
– برتری و عظمت قرآن به سبب انزال آن از جانب حق تعالی است.
– شرافت زمان نزول قرآن و فرشتگانی که در آن شب فرود میآیند.
– تشویق مسلمانان بر شب زندهداری در آن شب.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره
جعفر شرف الدین، دروزه، بستانی، سید بن قطب، زحیلی، فضل الله، فؤاد زیدان و جویباری، مقصود واحدی را ارائه نموده و به فضیلت و برتری شب قدر به خاطر نزول قرآن اشاره نمودهاند. علامه طباطبایی، ابن عاشور و حبنکه محتوای سوره را به عنوان مقصود بیان نمودهاند. نگاه بهجتپور نسبت به سایرین کاملا متفاوت است. با توجه به دیدگاههای ارائه شده و ترتیب نزول، میتوان نظر استاد بهجتپور را برتری داد و مقصود سوره را این چنین بیان نمود:
آیات 13 تا 16 سورهی عبس بیان میکند که قرآن یادآوری است که در صحف متعددى نوشته شده بود، صحفى عظیم، بلند مرتبه و پاکیزه از هر پلیدى، باطل، لغو، شک و تناقض و به دست سفیرانى نوشته شده که نزد پروردگارشان بزرگوار و در عمل نیکوکارند. در این سوره خداوند با توجه به نقش قرآن در رقم زدن مقدرات جهانیان، ارزش و اعتبار آن را مورد توجه قرار میدهد.
25-3- محتوای سوره
مدرسی:
چون حقیقت واحد است، گسترش مى‏یابد و به صورت تفصیلات درمى‏آید و جمع مى‏شود و صورت هدایت و بینات پیدا مى‏کند، پس قرآن گاه، همچون آیات سورهی بقره، به گسترش آن مى‏پردازد و گاه آن را به اجمال همچون سورهی قدر درمى‏آورد که چون ژرف در آن بیندیشیم، همه آیات کتاب را در آن خواهیم خواند.
خدا کتاب خود را در شب قدر فرو فرستاد که شبى بزرگ است و عقل به ابعاد آن، پى نمى‏برد، بدان سبب که بهتر از هزار ماه است، از آن جهت که وعده‏گاه انسان نیکوکار با فرشتگان خدا و بزرگترین آنان روح الامین است و مقدرات خدا را فرود مى‏آورند.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه دیوان بین المللی دادگستری

بستن منو