منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

4- در سورهی طور سخن از شرک مشرکان است و در این سوره آن را مفصل بیان مینماید.  

5- سورهی طور با آیه(وَ مِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبارَ النُّجُومِ) ، پایان یافت و این سوره با آیه(وَ النَّجْمِ إِذا هَوى‏)، آغاز گردید.
طبرسی:
همانگونه که خداوند سورهی طور را با یاد پیامبر9 ختم نمود، این سوره را با یاد آن حضرت9، نیز شروع نموده است.
مراغی، جعفر شرف الدین و زحیلی:
1- سورهی طور با آیه(وَ مِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبارَ النُّجُومِ) ، پایان یافت و این سوره با آیه(وَ النَّجْمِ إِذا هَوى‏)، آغاز گردید.
2- در سورهی طور در رابطه با مؤمنان میفرماید،(وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِإیمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ کُلُّ امْرِئٍ بِما کَسَبَ رَهین) و در رابطه با کفار میفرماید،(وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى‏).
3- در سورهی طور بیان میکند که مؤمنان از پدرانشان پیروی میکنند و در این سوره سخن از ذریه یهود است (هُوَ أَعْلَمُ بِکُمْ إِذْ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّهٌ فِی بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ) .
4- در هر دو سوره، دروغهایی به قرآن نسبت داده شده است.
محمد فاروق:
1-در سورهی طور مؤمنان به صبر بر کافران و تسبیح صبحگاهی تشویق میشوند و این سوره بر آغاز نزول قرآن بر پیامبر اکرم9 اشاره دارد.
2- در سورهی طور برهانهای آشکاری بر تصدیق وحی آورده شده است(فَلْیَأْتُواْ بحَِدِیثٍ مِّثْلِهِ إِن کاَنُواْ صَدِقِین)
و در این سوره مدت زمان نبوت پیامبر9 نشانهی اعجاز قرآن کریم معرفی شده است.
23-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور:
گذشت که رسالت اسلام، تغییر جامعهی مشرکین و ایجاد جامعهی صالح و شایسته بود. در سورههای گذشته، نهادها و مؤلفههای تغییر، مطرح شد و بهتدریج از سورهی توحید، مؤلفههای شکلگیری جامعهی صالح نیز بیان شد. در هر یک از این مراحل تعییر و تحول، چالش بزرگ پیامبر9 مخالفتهایی بود که با وی از سوی مشرکان مکه صورت میگرفت. هر چند پیامبر اکرم9 تأکید میکرد که گفتههایش الهی است و به یقین با فرشتهی وحی در ارتباط است، اما مشرکان با او به مجادله میپرداختند. این گروه خود، باورهایشان را بر پایههای ظنی و تخمینی گذارده بودند. نمونه آن، باور به حقیقت خدای متعال بود؛ آنان برای خدای سبحان فرزندان دختر از جنس فرشته و بت معتقد بودند، همچنان که دربارهی جزا و رستاخیز ، باورهای غیر برهانی و غیر مستندی داشتند. این سوره در پاسخ به چالشهایی است که آنان با پیامبر9 داشتند. خداوند در این سوره ضمن دفاع از باورهای پیامبر9، مشرکان را در اعتقادات و رفتارشان به چالش میکشاند.
بررسی و جمعبندی ارتباط سوره
طبرسی تنها به آیات پایانی سورهی طور و آیات ابتدایی سورهی نجم اکتفا نمودهاست. ارتباطاتی که مفسران قائل به ترتیب مصحفی برای سوره مطرح نمودهاند، جامع و کافی نیست و هیچ کدام نه با غرض سوره سازگار است و نه با ترتیب نزول سوره‌ها، ارتباط بین سوره‌ها در واقع باید، ارتباط بین محتوای کلی و غرض سوره‌ها باشد، نه اینکه یک آیه از هر سوره را انتخاب کرده و با سورهی بعد ارتباط دهیم، هر چند این آیه غرض اصلی سوره نباشد. تناسب و ارتباطی که در تفسیر همگام با وحی برای سوره ذکر شده شایسته دیده می شود؛ چراکه با مضمون و محتویات تمام سوره و در ترتیب نزول، ارتباطی منطقی برقرار شده است.
نوشتار بیست و چهارم: سورهی عبس
24-1- شناسهی سوره
این سوره با نام‌هایی چون،«عبس»، «السفره»، «الاعمی»، «ابن مکتوم»، «الصّاخه»، نام گذاری شده است. سورهی عبس، در تمام جداول مسند و جداول ترکیبی ترتیب نزول، در ردیف بیست و چهارم، پس از سورهی نجم و قبل از سورهی قدر قرار دارد.
این سوره در مصحف رسمی در جزء سیام قرآن در ردیف هشتادم، قبل از سورهی تکویر و بعد از سورهی نازعات قرار دارد و دارای چهل و دو آیه است.
24-2- مقصود سوره
علامه طباطبایی، جویباری، شحاته و عمرو خالد:
سرزنش شخصی که ثروتمندان را بر ضعفاء و مساکین مقدم مى‏دارد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

بستن منو