منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

قرشی:
گویى غرض سوره، توحید، ارسال رسل و تدبیر عمومى جهان است.
زحیلی:
محور این سوره، بیان اصول اعتقادی از جمله؛ اثبات رسالت پیامبر9، صداقت ایشان در دریافت قرآن نازل شده از طریق وحی، توحید و معاد است.
فؤاد زیدان:
محور سوره چنین است: ریشه و اصل علم و معرفت از جانب خداوند متعال است و دریافت آن از دو طریق وحی و گمان آدمیان است.
فضل الله:
بیان یگانگی خداوند، معاد و مسئولیت انسانها در برابر رفتارهایشان.
حبنکه:
درمان رضایتمندی مشرکان نسبت به بهتانهای آنان و سرزنش به خاطر مقید بودن به عقاید باطل و تمسکجویی به آنها به وسیلهی پند و اندرز نیکو و تشویق نمودن.
ابن عاشور:
صداقت پیامبر9در رساندن وحی، ابلاغ قرآن کریم از طریق وحی و توسط فرشته وحی، باطل شمردن خداوندگاری بتهای مشرکان، حقیقی نبودن سخن مشرکان در رابطه با فرشتگان، جزای اعراضکنندگان و هدایتیافتگان، برحذر نمودن مشرکان از سخنان بدون حجّت، باطل دانستن مقایسه بین عالم غیب و شهود، اثبات روز قیامت و برانگیختهشدن، یادآوری سرگذشت امتهای مشرک پیشین، مسئول بودن انسانها در قبال رفتارهایشان و قرآن شامل کتب پیشین است.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره
علامه طباطبایی، سید بن قطب، زحیلی، مدرسی و فضل الله به محورهای سوره اشاره نمودهاند. ابن عاشور اغراضی بیان نموده و در واقع به محتوای سوره اشاره کرده است. جعفر شرف الدین، بهجتپور، فؤاد زیدان(در قالب محور سوره) و حبنکه دیدگاههای متشابهی برای مقصود سوره ارائه نمودهاند، استاد بهجتپور در نگاه دقیقتری، مقصود جامعی برای سوره بیان نموده است که میتوان دیدگاه ایشان را به عنوان مقصود شایسته برگزید.
23-3- محتوای سوره
علامه طباطبایی:
در ابتدا به مساله نبوت پرداخته، وحی دریافت شده توسط پیامبر را، تصدیق و توصیف نموده، آنگاه متعرض مساله توحید مى‏شود و بت‏ها و شرکاى مشرکین را به بلیغ‏ترین وجه، نفى مى‏نماید، در ادامه مساله معاد را بیان میکند و اوضاع پایانی خلقت، تدبیر عالم، زنده کردن مردگان، خنداندن، گریاندن، فقر، تواناگرداندن، تعذیب، دعوت و انذار را توصیف نموده و گفتار را با اشاره به مساله معاد و امر به سجده و عبادت ختم مى‏نماید.
قرشی:
سوره مبارکه با کیفیت وحى شروع مى‏شود، سپس مشرکان را محکوم مى‏کند که هر چه مى‏گویند و هر چه مى‏کنند بدعتهاى خودشان است و دلیلى از جانب خدای متعال ندارند. آن گاه مقدارى از آیات توحید و تدبیر الهى بیان می شود که همه چیز، حتى خنده، گریه، مرگ، حیات، خلقت نر و ماده و غیره از خداست. هلاکت امتهاى مشرک نیز روى نظام خاصى از جانب اوست و با اشاره به معاد و فرمان به سجده و اطاعت، سوره مبارکه به پایان مى‏رسد.
شحاته و جعفر شرف الدین:
1- آیات 1 تا 18، تکریم رسول خدا9.
2- آیات 19 تا 28، اندیشههای مشرکان.
3- آیات 29 تا 31، رویگردانی از کافران.
4- آیه 32، گناهان صغیره.
5- آیات 33 تا 62، حقایق اعتقادی.

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع در حوزه حسابداری

بستن منو