منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

خداوند در سورههای نصر و مسد، یاری مؤمنان و هلاکت کافران را وعده داد و در این سوره بیان میکند که دین بایستی خالص برای خدا و از هر گونه آلودگی و آمیختگی به دور باشد.
محمد فاروق:
با سخنانی کوتاه به توصیف خدای متعال و وابستگی مخلوقات به او، میپردازد.
سیوطی:
عدهای معتقدند ارتباط این سوره با سورهی تبت، در فواصل آیات آن است و از لحاظ معنا، این سوره متصل به سورهی کافرون است.
سعید حوّی:
سورهی کافرون، اعلان برائت از معبودهای کافران، سورهی نصر، پیروزی پیامبر9، سورهی مسد، مجازات کافران و این سوره، به معرفی الله میپردازد.
22-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور:
پیامبر اکرم9 که نمونه و اسوهی تربیت الهی در ناحیه عبودیت و عمل به روش و آیین توحیدی بود، مأمور شد تا به طور صریح و علنی، صف خود را از کافران جدا کند و صف کافران را از خود جدا نماید(سوره کافرون). پس از آن دغدغههایی وجود داشت که سورههای فیل، فلق، ناس به رفع آنها پرداختند و توجه به پروردگار و استمداد از او را راهکار رفع آنها برشمردند و گذشت که پس از انهدام باورها، رفتار و فرجام زندگی جاهلی، نوبت به اصلاح جامعه میرسد. پس باید باورهای جدید را مطرح نمود. تفصیل ویژگیهای معبود از جملهی بیان این باورهاست که از سورهی توحید آغاز میشود. به عبارت دیگر، پس از اعلام این موضع صریح، پیامبر9 مأموریت یافت تا معبود خود را روشنتر معرفی نماید و این مهم در سورهی توحید انجام شد.
بررسی و جمعبندی ارتباط سوره
مفسران ترتیب مصحفی هر یک بنابر برداشتهای خود دیدگاههایی بیان نمودهاند. با توجه به مقصود و محتوای سوره و سیر هدایتی- تربیتی پیامبر9، تناسب و ارتباطی که در تفسیر همگام با وحی برای سوره ذکر شده شایسته به نظر میرسد؛ چراکه با مضمون سوره و سیر نزولی، ارتباطی منطقی برقرار شده است.
نوشتار بیست و سّوم: سورهی نجم
23-1- شناسهی سورهی
این سوره با نام‌هایی چون، (وَ النَّجْمِ إِذا هَوى) ، «والنجم»، «النجم»، نام گذاری شده است. سورهی نجم، در اکثر جداول مسند و تمام جداول ترکیبی در ردیف بیست و سوم، پس از سورهی توحید و قبل از سورهی عبس قرار دارد. در جدول فضائل القرآن نامی از این سوره و مرتبهی آن برده نشده و در جدول مقدمتان به نقل از امیرمومنان7، سورهی نجم در انتهای جدول آمده است که به طور قطع، اشاره به رتبهی سوره ندارد. به نظر میرسد ناقل یا ناسخ جدول، رتبهی این سوره را فراموش کرده، پس نام سوره را به انتهای جدول اضافه کرده است. این سوره به عقیدهی بعضی از مفسران، در ماه مبارک رمضان سال پنجم بعثت نازل شده است. از ابن مسعود نقل شده که در این سوره، اولین سورهای است که پیامبر9 در مکه، علنی فرمود. هر چند تعیین این سوره به عنوان اولین سورهی علنی، نیاز به بررسی و تأمل دارد، اما با احتمالی که قبل از این درباره آغاز دعوت رسمی به دین جدید و بنیانگذاری رسمی جامعهی اسلامی با باورها و رفتارهای ویژهی الهی گفتیم، توافق دارد.
این سوره درمصحف رسمی در جزء بیست و هفتم قرآن در ردیف پنجاه و هفتم، قبل از سورهی قمر و بعد از سورهی طور قرار دارد و دارای شصت و دو آیه است.
23-2- مقصود سوره
علامه طباطبایی و سید بن قطب:
غرض این سوره یادآورى اصول سه‏گانه اسلام، یعنى وحدانیت خداى تعالى در ربوبیت، معاد و نبوت است.
جعفر شرف الدین:
اثبات وحیانی بودن سخنان پیامبر اکرم9.
مدرسی:
هدف سوره، مسئولیت بشرى است و این اندیشه در آن جا آشکارتر مى‏شود که، درباره مسئولیت مستقیم انسان نسبت به افعال خودش و این که او هیچ چیزى جز تلاش خود ندارد، بحث به میان مى‏آید.
بهجت پور:
محور اصلی سوره، رفع شبهات و پیرایههایی است که بر رسالت، توحید و مسئولیت انسان وجود دارد و غرض از نزول سوره حمایت از پیامبر اکرم9 و اثبات وحیانی بودن گفتههایش و نشان دادن برهان نداشتن مشرکان در باورها و مواضعشان است.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع سیمین بهبهانی

بستن منو