منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

این سوره، اعتقاد اسلام به ذات الله را با شیوهای کوتاه و قطعی، بیان میکند.  

سید بن قطب:
با پذیرفتن یگانگی پروردگار و فاعلیت ارادهی او، دل آدمی از هر گونه آمیختگی و آلودگی به غیر از ذات یگانهی الهی، پالایش مییابد.
زحیلی و فضل الله:
توحید، منزه دانستن پروردگار از هر نسبت سوء، وصف کمال الهی و انکار شریکان، از مهمترین ارکان عقیده و شریعت اسلامی هستند.
مدرسی:
محور این سوره، بیان یگانگی و بینیازی پروردگار و مبرّا بودن از هر گونه زاد و ولد است.
ابن عاشور:
گواهی دادن به یگانگی پروردگار و بینیازی او از هر چیزی، تباه دانستن هر گونه نشانههای بوجودآمدن و نسبتهای پدر و فرزندی.
محمد فاروق و بستانی:
محور این سوره، بیان یگانگی خداوند متعال است.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره
ابن عاشور و مدرسی به محتوای سوره اشاره نمودهاند. مفسران در دیدگاه واحدی، مقصود سوره را یگانگی خداوند بیان نمودهاند اما در دیدگاه جامعتری، علامه طباطبایی، بهجتپور، زحیلی و فضل الله، این یگانگی را به ذات و صفات پروردگار نسبت دادهاند.
22-3- محتوای سوره
قرشی و حبنکه:
خدا بىهمتاست، همه به او محتاجند و او را قصد مىکنند، وصف زائیدن و زادن در او نیست، هیچ کس و هیچ چیز در ذات، افعال و صفات، مانند او نیست، این است توحید قرآنى و توحید خالص.
مکارم شیرازی:
این سوره از توحید پروردگار و یگانگى او سخن مى‏گوید و در چهار آیه کوتاه چنان توصیفى از یگانگى خداوند کرده که نیاز به اضافه ندارد.
بهجت پور:
سوره، شامل امر پیامبر9، به اعلام توحید ذات و صفات پروردگار و عدم وجود زاد و ولد و یا انباز و همتایی برای خدای تبارک و تعالی است و با غرض بیان توحید ناب و خالص در جامعهی شرکزدهی مکه نازل شده است.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
در میان دیدگاههای مفسران، بهجتپور با دقت بیشتری به بررسی محتوای سوره پرداخته و آغاز سوره را شامل امر به گواهی دادن یگانگی پروردگار در ذات و صفات دانسته است. در ادامهی سوره، مفسران دیدگاه متشابهی را ارائه نمودهاند. بنابر نظرات بیان شده میتوان گفت:
در ابتدای سوره، امر به گواهی دادن یگانگی پروردگار در ذات و صفات شده است و در ادامه زاد و ولد و همتا داشتن، از خداوند متعال نفی شده است.
22-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
جعفر شرف الدین:

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد هند و اروپایی

بستن منو