منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

در این سوره و سورهی فلق، پناهندگی به خدا از بدیها، بیان شده است.
محمد فاروق:
در سورهی فلق پناه بردن به خدای متعال از بدیهای خارجی بیان شده است و این سوره با پناه بردن به پروردگار از بدیهای باطنی، کامل میگردد.
سیوطی:
این سوره و سورهی فلق در یک زمان نازل شدهاند و سورهی فلق به دلیل یکسانی پایان آیات آن با سورههای اخلاص و مسد بر سورهی ناس پیشی گرفته است.
21-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور:
به دنبال بیان موضع صریح پیامبر9 و جداکردن صف بندگی و دین و آیین خود از صف کفار و برپاکردن خیمه اسلام در اردوگاه شرک که آغازی برای برپایی جامعهی دینی بود، خدای متعال چند تذکر و دستور خطاب به آن حضرت صادر فرمود.
1- در سورهی فیل خدای متعال یادآور شد که دشمن هر چند قوی باشد و بخواهد برای تقویت معبود و دین خود به عقاید و دین پیامبر هجوم آورد، با خواری تمام نابود خواهد شد.
2- برای رهایی از شروری که پیامبر9 به و سیلهی آن ها از ناحیهی بیرون تهدید میشود، نظیر شروری که از سوی مخلوقات، تاریکی فراگیر و هجومآورنده، شبهافکنان، سستکنندگان عزم و باورهای مردم و حسودان، بایستی به پروردگار پناهنده شود.(سورهی فلق)
3- با توجه به این که موضع بندگی موحدانه و برائت از بندگی غیر خدا، باید به جان مردم رسوخ کند و موانع درونی و وسوسههای مخفی شیطانی، مانع جدی پذیرش این عقائد از سوی مردم نگردد، پیامبر اکرم9 در این سوره مأمور میشود تا از پروردگار درخواست کند که این وسوسههای درونی و مخفی در مردم کارساز نیفتد و پیام حق به جان مردم منتقل گردد.(سورهی ناس)
بررسی و جمعبندی ارتباط سوره
سیوطی ارتباط دو سوره را تنها به شباهت حروف پایانی آن دانسته است که ارتباط مناسبی به نظر نمیرسد. جایگاه سورهی فلق و ناس در ترتیب مصحفی و تنزیلی یکسان است. جعفر شرف الدین، محمد فاروق و بهجتپور دیدگاه متشابهی ارائه نمودهاند و نگاه بهجتپور و فاروق دقیقتر است.
نوشتار بیست و دوّم: سورهی اخلاص
22-1- شناسهی سوره
این سوره با نام‌هایی چون، (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، «اخلاص»، «الاساس»، «المقشقشین»، «توحید»، «حمد»، «صمد»، «نسب الرب»، « التفرید»، «التجرید»، «النجاه»، «الولایه»، «المانعه»، «المحضر»، «المنفّره»، «البراءه»، «المذکّره»، «النور»، «الامان»، «الشافیه»، نام گذاری شده است.
این سوره بر اساس گزارش جداول مسند و ترکیبی در ردیف بیست و دوم، پس از سورهی ناس و قبل از سورهی نجم قرار دارد. البته گذشت که ابنندیم این سوره را پس از سورهی فیل و قبل از سورهی فلق و در ردیف بیستم روایت کرده است. یعقوبی نیز در تاریخ خود نامی از این سوره و مرتبهی نزولی آن نیاورده است. این سوره درمصحف رسمی در جزء سی‌ام قرآن در ردیف یکصد و دوازدهم، قبل از سورهی فلق و بعد از سورهی مسد قرار دارد و دارای چهار آیه است.
22-2- مقصود سوره
علامه طباطبایی:
این سوره، خداى تعالى را به احدیت ذات و بازگشت ما سوى اللَّه در تمامى حوائج وجودیش به سوى او و نیز به اینکه احدى در ذات، صفات و افعال شریک او نیست، مى‏ستاید و این توحید قرآنى، مختص به خود قرآن کریم است و تمامى معارف (اصول، فروع و اخلاق) اسلام بر این اساس پى‏ریزى شده است.
جعفر شرف الدین:
خالص نمودن دین از هر گونه آلودگی و تنها در جهت خدا قرار دادن.
بهجت پور:
بیان توحید ذات و صفات پروردگار به عنوان سنگ بنای جامعهی دینی جدیدی است که پیامبر اکرم9 بناگذاری کرد.
دروزه و سعید حوّی:

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره علامه طباطبائی

بستن منو