منابع و ماخذ مقاله عدل و حکمت الهی

منابع و ماخذ مقاله عدل و حکمت الهی

دانلود پایان نامه

 

طبرسی و جویباری آیه پایانی سورهی انشقاق و آیه ابتدایی سورهی بروج را به عنوان ارتباط دو سوره مطرح نموده است. جعفر شرف الدین، محتوا و سیاق هر دو سورهی انشقاق و بروج را مقایسه نموده است. دیگر مفسران تنها به مقایسه آیه به آیه و موضوعات دو سوره اکتفا نموده و ارتباطهای قابل توجهی ذکر ننمودهاند. استاد بهجتپور و جویباری، با توجه به سیر نزولی نگاهی جامع به محتوا و مقصود سوره نمودهاند و ارتباط دو سورهی شمس و بروج را استقامت میدانند البته دیدگاه بهجتپور بسیار دقیقتر از جویباری است، که شایستهتر به نظر میرسد.
نوشتار بیست و هشتم: سورهی تین
28-1- شناسهی سوره
این سوره با نام‌هایی چون، (وَ التِّین)، «التین»، نام گذاری شده است. این سوره در تمام جدولهای مسند و ترکیب نزول، در ردیف بیست و هشتم، پس از سورهی بروج و پیش از سورهی قریش قرار گرفته است، تنها در جدول غیر مسند مقاتل از امیر المؤمنین7 رتبهی این سوره همراه با سورههای قدر، شمس و بروج به ترتیب پس از سورهی زمر، پنجاه و نهمین سورهی مکی قرار گرفته است که قابل اعتنا نیست. در ترتیب مصحفی در ردیف نود و پنج، پس از انشراح و پیش از سورهی علق قرار دارد. این سوره به اجماع مفسران هشت آیه دارد و مکی بودن این سوره، مورد اتفاق نظر است. تنها به نقل از قتاده و در نقلی از ابن عباس ادعا شده که این سوره، مدنی است. تمام مفسرانی که به این موضوع توجه داشتهاند، وجود آیهی:(وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمین) را دلیل بر مکی بودن سوره شمردهاند. تنها علامه طباطبایی احتمال داده است که این آیه هنگامی نازل شده که حضرت محمد9 علیرغم هجرت به مدینه، در مکه حضور داشتهاند. به نظر میرسد این نظر موافق نقلهای تاریخی و اتفاق جمهور نبوده و اثبات آن نیازمند برهان است.
28-2- مقصود سوره
علامه طباطبایی و فضل الله:
مقصود سوره، یادآوری روز جزا و برانگیخته شدن است.
مدرسی:
محور سوره، بدین شرح است: سورهی تین، انسان را به بینا شدن نسبت به خود هدایت مى‏کند و مقدمه‏اى براى بصیرتهاى زندگى و بلکه خلاصه آنها است.
جعفر شرف الدین:
اثبات فطری بودن دین اسلام و نکوهش تکذیبکنندگان و رویگردانان این دین الهی.
بستانی:
محور سوره، انکار و دروغ پنداشتن روز جزا است.
سید بن قطب:
حقیقت بنیادینی که این سوره آن را عرضه میدارد، حقیقت سرشت سالمی است که خداوند سبحان، انسان را بر آن سرشته است. این سرشت سالم با سرشت ایمان همآوایی دارد و همراه با ایمان به کمال ممکن خود میرسد. انسان وقتی سقوط میکند و پست میگردد که از راستای سرشت و راستای ایمان، به کژراهه رود.
دروزه:
ستایش آفرینش انسان، نجات انسان از هلاکت و سقوط در گمراهی، بوسیلهی ایمان و کار نیک و استوار بودن جزای اخروی بر اساس عدل و حکمت الهی.
خداوند متعال با فرستادن پیامبران، بشر را هدایت نموده است همانگونه که انسان را به نیکوترین اعتدال جسمی، معنوی و فطرت آفریده است و این انسان است که با آزادی در اراده، میتواند خود را به عالیترین یا پستترین مراتب برساند.
ابن عاشور:
در این سوره خداوند، انسان را به آفرینش او بر اساس فطرت استوار آگاه مینماید، تا بداند اسلام همان فطرت است و انکارکنندگان دین اسلام را تهدید مینماید.
بهجت پور:
باورمندی مردم به ضرورت دین به معنای جزا و پاداش و یا به معنای معارف و دستورات الهی.
مکارم شیرازی، جویباری، شحاته و عمرو خالد:
این سوره در حقیقت بر محور آفرینش زیباى انسان، مراحل تکامل و انحطاط او دور مى‏زند.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع تفکیک قوا، جرم انگاری، تورم قوانین کیفری، قانون اساسی

بستن منو