منابع و ماخذ مقاله سرمایههای انسانی

منابع و ماخذ مقاله سرمایههای انسانی

دانلود پایان نامه

جعفر شرف الدین:  

– نکوهش سرگشتگی به ظواهر دنیا.
– یادآوری موت، قبر و حساب.
– هشدار به غفلتزدگان و بیهودهکاران نسبت به روز قیامت.
– تنها عمل صالح انسان را از آتش دوزخ میرهاند و جاه و مال و قدرت او را نجات نخواهند داد.
– بازخواست نعمتها به حق است بنابراین؛ همهی نعمت ها حلال و پاک هستند.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
مفسران در بیان محتوا دیدگاهی نزدیک به یکدیگر دارند. در نحوهی تقسیم بخشها، جعفر شرف الدین به تقسیمات فرعیتر توجه نمودهاست. در تقسیمبندی آیات بایستی موضوعات بیانشده در سوره را به خوبی تفکیک و ارتباط و پیوندی منطقی بین آنها برقرار نماییم، بهگونهای که ارتباط و انسجام میان آیات، مخدوش نگردد. استاد بهجتپور و قرشی در تقسیمبندی محتوا بر این امر مهم، همت گماشتهاند و محتوا را نسبت به سایر مفسران بر این اساس، شرح دادهاند. بنابراین تقسیمبندی محتوای این دو مفسر نسبت سایرین برتری دارد.
16-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
طبرسی:
خداوند سبحان در سورهی قارعه، قیامت را توصیف نمود و در این سوره بیان مینماید که، تکاثر غفلت از قیامت رابه همراه خواهد داشت.
زحیلی، سیوطی و سعید حوّی:
در سورهی قارعه، سخن از هولناکی روز قیامت و جزای نیکبختان و بیچارگان است و در این سوره سرگرم شدن به دنیا و بازماندن از دین، علت جهنمی شدن بیان شده است.
محمد فاروق:
فزونخواهی دنیا، نشانهی کسانی است که ترازوی اعمال آنها سبک است.
جعفر شرف الدین:
سیاق هر دو سوره، هول و ترس است.
مراغی:
در سورهی قارعه به توصیف قیامت و هولناکی و جزای نیکان و بدان میپردازد و در این سوره سخن از جهنم و بازپرسی اعمال انسانها در زندگی دنیا است.
16-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور:
یکی از روشهای تربیتی قرآن، توجه به موانع انجام برنامهی تغییر است. ترجیح زندگی دنیا بر آخرت ، یکی از این موانع است. این سوره تداوم اصل سرزنش و بیمی است که از سوره مدثر آغاز شد، اما به مانع دیگری برای تغییر یعنی اشتغال به افزون خواهی در شهوت، جاه، اموال، فرزندان و … توجه داده است و انسانها را نسبت به گرفتاری در دام آنها هشدار داده است. به عبارت دیگر، جلوگیری از زیان سرمایههای انسانی که در سوره عصر (مکی 13) آمد، با دو آفت ناسپاسی نسبت به پروردگار و دل مشغولی به فزون خواهیهای دنیا روبرو است که در سوره عادیات (مکی 14) آسیب اول و در این سوره (مکی 16)، آسیب دوم مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی و جمعبندی ارتباط سوره
مفسران ترتیب مصحفی همگی در مقایسه آیات دو سورهی قارعه و تکاثر، به توصیف قیامت و علت غفلت از آن پرداخته و ارتباطاتی مطرح نمودهاند. بهجتپور در نگاه کلی به سیر نزول آیات، در بیان ارتباط سوره به یکی از روشهای تربیتی قرآن یعنی توجه به موانع انجام برنامهی تغییر، توجه مینماید که این دیدگاه در وجه ارتباط و سازماندهی سور منطقیتر به نظر میرسد.
نوشتار هفدهم: سورهی ماعون

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد ارزشیابی آموزش کارآفرینی

بستن منو