منابع و ماخذ مقاله دیدگاهها

منابع و ماخذ مقاله دیدگاهها

دانلود پایان نامه

 

شحاته:
– پناه بردن به جلال و قدرت الهی.
– تمام تلاش شیطان و سپاه او برای گمراهی آدمیان است.
– یاران شیطان، دعوتکنندگان به بدیها هستند.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره
مفسران مقصود سوره را پناه بردن به خدای متعال از شر وسوسههای جن و انس میدانند. حبنکه، بهجتپور، دروزه، ابن عاشور و مدرسی(در ضمن بیان محور سوره) به نکتهی اضافهتری اشاره نموده و مقصود را نحوهی آموزش پناه بردن به خداوند دانستهاند. محمد فاروق به محور سوره و شحاته به محتوای سوره نظر داشته است. بنابراین میتوان گفت مقصود سوره، آموزش چگونه پناه بردن به خدای جهانیان از شرور وسوسههای باطنی انسان و جن است.
21-3- محتوای سوره
قرشی:
در این سوره، به رسول خدا9 خطاب شده است که از شرّ افکار ناپاک که سبب تصمیمهاى ناپاک و اعمال زشت مى‏شوند، به خدای متعال پناه برد و در آخر سوره منشأ این افکار را از جانب جن و انس معرفی مینماید.
سید بن قطب و بستانی:
خداوند در این سوره با سه صفت، رب، مالک و آله پیامبر9 خود را رهنمون می سازد که بدو از شرّ وسوسهگران پناه برد و در جوار او به امنیت دست یابد.
مکارم شیرازی:
این سوره به پیامبر اکرم دستور مى‏دهد که از شرّ همه وسوسه‏گران ناپیدای جن و انس، به خدا پناه برد.
بهجت پور:
سوره با امر پیامبر9 به پناهبردن به سه نام از اسمای پروردگار متعال آغاز و با تقاضای رهایی از آسیب وسوسههای پنهانی شیطانهای انس و جن، خاتمه مییابد.
حبنکه:
– آگاهی از حقیقت ناتوانی و ضعف انسانها در دور نمودن بدیها.
– شناخت بدیهای خارجی و داخلی نفوذکننده در جان آدمی.
– آموزش چگونگی پناه بردن به خدای متعال.
– تنها خداوند قادر است، بدیها را از انسان دور نماید.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
بستانی و سید بن قطب در ضمن بیان محتوای سوره به مقصود سوره نیز اشاره نمودهاند. مفسران در دیدگاه مشترکی محتوای سوره را امر به پناه بردن به خدای متعال از شرور وسوسهگران پنهانی جن و انس بیان نمودهاند. بهجتپور، بستانی و سید بن قطب، در بررسی دقیقتری، به اسمای الهی نیز اشاره نمودهاند. بنابر دیدگاههای ارائه شده میتوان گفت:
در ابتدا خدای متعال به پیامبر اکرم9دستور میدهد به سه صفت از اسمای الهی به او پناه آورد تا بتواند از گزند و آسیب وسوسهگران جنی و انسی در امان بماند.
21-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
جعفر شرف الدین:

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژهبودجه ریزی عملیاتی

بستن منو