منابع و ماخذ مقاله در جستجوی اصالت

منابع و ماخذ مقاله در جستجوی اصالت

دانلود پایان نامه

تاجیک، محمدرضا. امام، قدرت و گفتمان. نامه پژوهش. ش8. بهار1377  

تاجیک، محمدرضا(1383). روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان. تهران. فرهنگ گفتمان
جاسبی، عبدالله(1379). تشکل فراگیر، مروری بر یک دهه فعالیت حزب جمهوری اسلامی. تهران. مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
جنکینز، ریچارد(1381). هویت اجتماعی. ترجمه تورج یاراحمدی. تهران. شیرازه
چمران، مصطفی(1388). عارفانه. تهران. نوربخش
حاضری، علی محمد. «هویت تاریخی و انسان شناسی انقلاب، عامل مغفول تبیین‌های انقلاب اسلامی». پژوهشنامه متین. تابستان- پائیز 1378
حسن زاده، اسماعیل«احزاب چپ»، در: تحولات سیاسی- اجتماعی ایران1320- 1357. به اهتمام مجتبی مقصودی. تهران. روزنه. 1380
حسینی زاده، سیدمحمدعلی(خرداد1385). اسلام سیاسی در ایران: زمینه ها، استقرار و چالش ها. رساله دوره دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران به راهنمایی داود فیرحی
خالقی دامغانی، احمد(1328). قدرت، زبان و زندگی روزمره در گفتمان فلسفی- سیاسی معاصر. تهران. گام نو
خرمشاد، محمدباقر(1384). اندیشمندان علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی ایران. تهران. باز
خلیلی، رضا(1379-1380). دیرینه شناسی مبانی فکری انقلاب اسلامی در اندیشه‌های آل احمد، شریعتی و امام خمینی، پایان نامه کارشناسی ارشدعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی. به راهنمایی محمد باقر خرمشاد
داوری اردکانی، رضا(1390). درباره غرب. تهران. هرمس
دفرونزو، جیمز(1379). انقلاب اسلامی ایران از چشم انداز نظری. ترجمه حمیرا شیرزاده. تهران. باز
رجایی، فرهنگ(1382). مشکله هویت ایرانیان امروز. تهران. نی
زیباکلام، صادق(1375). مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی. تهران. روزنه
ساراپ، مادن(1382). راهنمایی مقدماتی بر پساساختارگرایی و پسامدرنیسم. ترجمه محمدرضا تاجیک. نی
سلطانی، علی اصغر(1384). قدرت، گفتمان و زبان. تهران. نی
سو، آلوین(1378). تغییر اجتماعی و توسعه. ترجمه محمود حبیبی مظاهریی. تهران. پژوهشکده مطالعات راهبردی
شادلو، عباس(1379). احزاب و جناح‌های سیاسی. تهران گستره
شجاعی زند، علیرضا. نقش و عملکرد دین در وضعیت انقلابی: بررسی تطبیقی فرانسه و ایران. مجله جامعه شناسی ایران. دوره پنجم. ش3. 13838
شیخ فرش، فرهاد(1379). تحلیلی بر نقش سیاسی عالمان شیعی در پیدایش انقلاب اسلامی. تهران. مرکز اسناد انقلاب اسلامی
صفی، لوای.م(1380). چالش مدرنیته: جهان عرب در جستجوی اصالت. ترجمه احمد موثقی. تهران. دادگستر
طاهایی، سید جواد( 1381)، تیرگی درخشان، تهران، سوره مهر
عشقی، لیلی(1379). زمانی غیر زمان ها. ترجمه احمد نقیب زاده. تهران. باز

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود سیستم دوگانه

بستن منو