منابع و ماخذ مقاله جمع بندی

منابع و ماخذ مقاله جمع بندی

دانلود پایان نامه

جعفر شرف الدین و زحیلی:  

برابر بودن انسانها در مقابل دعوت الهی.
مدرسی:
محور سوره، ارسال رسل به منظور اصلاح نگرش انسان به خویشتن است.
بهجت پور:
مقصود از نزول سوره، تعلیم کیفیت برقراری موازنه میان مجموعه مصالح و ترجیح مصلحت دعوت و ارشاد طالبان اصلاح بر غافلان مقاوم در برابر تغییر است.
ابن عاشور:
بیان تفاوت حال مشرکان رویگردان اسلام و مسلمانان پذیرندهی دعوت الهی، اکرام مؤمنان و درجات آنان نزد خدای متعال، ستایش قرآن و یادگیری آن، توصیف سرسختی کافران در مقابل دعوت پروردگار، آوردن دلایلی برای اثبات روز برانگیختهشدن، انذار روز قیامت و ترسناکی آن روز، پاداش متقین و جزای کافران، یادآوری نعمتهای الهی تا شاید توسط کافران مشکور واقع شوند و ستایش مؤمنان ضعیف به دلیل پاکی نفوس و استحقاق نکوهش و تحقیر کافران.
دروزه:
سرزنش پیامبر9 به خاطر توجه به کافرکفیل و بیتوجهی به نابینای مسلمان، مسئولیت پیامبران، نکوهش انسان انکارکننده، انذار نسبت به آخرت و بیان پایان کار صالحان و مجرمان.
فضل الله:
گشوده شدن قلب انسان بر روی خداوند متعال در سلوک عملی او.
حبنکه:
تعلیم فرهنگی پیامبر9 در رویارویی با اجابتکنندگان دعوت الهی و انکارکنندگان رسالت.
مراغی:
1- سرزنش پیامبر9 به دلیل رفتار ایشان با عبدالله ابن ام مکتوم.
2- ذکر بودن قرآن برای کسی که اهل تعقل و تدبر باشد .
3- بیان دلایل وحدانیت الهی و توجه به طعام.
4- ترسناک بودن روز قیامت.
5- تقسیم شدن انسانها، به دو گروه نیکبخت و بدبخت.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره
بهجتپور و حبنکه دیدگاه متشابهی نسبت به سوره دارند که نسبت به دیگر مفسران متفاوت است، ابن عاشور به محتوا و سایرین به محورهای سوره اشاره نمودهاند. به نظر میرسد در جمعبندی مقصود سوره، میتوان دیدگاه بهجتپور و حبنکه را نسبت به دیگر مفسران برتری داد.
24-3- محتوای سوره
قرشی:
مطالب سورهی مبارکه از این قرار است: یک مقام مسئول و بسیار بزرگ، به علّت آنکه از آمدن یک نفر نابینا عبوس گشته و به او بى اعتنا شده است، مورد ملامت قرار مى‏گیرد؛ زیرا همه حق استفاده از دین خدا را دارند و نباید کسى را بر دیگری برترى داد، سپس انسان عنود و لجوج به دلیل بیتوجهی به خلقت خود و اینکه اختیارش در دست خالق است با آیات خدا و رسول او مبارزه مى‏کند، سخت مورد حمله قرار گرفته است.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درمورد عرضه و تقاضا

بستن منو