منابع و ماخذ مقاله ترتیب نزول

منابع و ماخذ مقاله ترتیب نزول

دانلود پایان نامه

2- اخلاص داشتن در نماز و عبادت و قربانیکردن برای خدا.  

3- هر آن کس با پیامبر9 دشمنی نماید مقطوع النسل خواهد بود.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
سید بن قطب، مکارم شیرازی و فضل الله در بیان محتوا، به مقصود سوره نیز اشاره نمودهاند. مفسران در دیدگاهی نزدیک به یکدیگر، این سوره را به سه بخش نموده و میتوان اینگونه محتوای سوره را بیان نمود:
آیه 1، بشارت اعطای خیر فراوان به پیامبر9، آیه 2، شکرگزاری حضرت به وسیله نماز و قربانیکردن در راه خدا، آیه 3، بشارت مقطوعالنسل نبودن ایشان و دورشدن دشمنان حضرت از خیرات و برکات و دنبالهدار نبودن نسل آنان.
15-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
طبرسی:
خداوند در سورهی ماعون، رهاکنندگان نماز و مانع شوندگان زکات را نکوهش مینماید و در این سوره بیان میکند، کسانی که چنین نموده و پیامبر را تکذیب مینمایند در مقابل، خداوند به حضرت رسول 9، خیرکثیر داده و او را فرمان نماز میدهد.
مراغی، زحیلی، جعفر شرف الدین و جویباری:
در سورهی ماعون اوصاف تکذیبکنندگان دین آورده شده است؛ بخل، دوری از نماز، ریا و بازدارنده از یاری مردم. در این سوره، خداوند بخششهای خود به پیامبر9 را بیان مینماید؛ خیر کثیر، علاقهمندی شدید به نماز و مداومت بر آن و صدقه به فقرا.
محمد فاروق، جویباری و سیوطی:
1- در سوره ماعون شخص بخیل و منکر به آخرت را توصیف می نماید(فَذلِکَ الَّذی یَدُعُّ الْیَتیمَ*
وَ لایَحُضّ ُعَلى‏طَعام ِالْمِسْکین)، در این سوره خداوند میفرماید ما به تو خیر کثیر عطا نمودیم، بنابر این پیامبر9 بایستی بخل نورزد و بخشش نماید.
2- در سورهی ماعون وصف نمازگزارانی است که نسبت به نمازشان غفلت ورزیده و در کارهایشان ریا مینمایند (فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ*الَّذینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ*الَّذینَ هُمْ یُراؤُنَ)، در این سوره به پیامبر9 امر مینماید که بایستی نماز را خالص و تنها برای خدا بخواند.
3- در سورهی ماعون بیان میکند که منافقین نمازگزار، از کمک کردن به دیگران دریغ مینمایند، (و َیَمْنَعُونَ الْماعُون)، در این سوره خداوند به پیامبر9 دستور قربانی و صدقه می دهد.
جویباری:
خداوند در سورهی ماعون وعدهی هلاکت و عذاب شدید میدهد و در این سوره بیان میکند که خیرکثیر به پیامبرش9 عطا مینماید که ایشان بایستی به شکرانهی آن نماز به پای دارد و قربانی نماید و هر شخص مؤمنی به میزان عمل خود به خیر کثیر دست مییابد.
15-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور:
در غالب سورههای آغاز نزول قرآن، خطابها متوجه پیامبر اکرم9 و با هدف راهبری، تعلیم، تربیت، رفع دلتنگیها و هشدارهای کریمانه پروردگار به آن حضرت است. این سوره در مقام دفاع از پیامبر9 در برابر زخم زبان کفار و در مقام امتنان به وی به مناسبت بخشش کوثر، یعنی میلاد حضرت زهرا3 دختر گرامی آن حضرت که نسل پر برکت پیامبر9 را باقیگذارد، نازل شد.
بررسی و جمعبندی ارتباط سوره
مفسران ترتیب مصحفی همگی در مقایسه آیات دو سورهی ماعون و کوثر، به بررسی دو شخصیت توصیفشده در هر دو سوره پرداختهاند و ارتباطاتی مطرح نمودهاند. با عنایت به دیدگاه ترتیب نزولی بهجتپور در مییابیم که با توجه به حوداث آن زمان، خداوند با بخشش بانوی دو عالم به پیامبر9 به ایشان آرامش میبخشد که این اظهارنظر در وجه ارتباط و سازماندهی سور منطقیتر به نظر میرسد.
نوشتار شانزدهم: سورهی تکاثر
16-1- شناسهی سوره
این سوره با نام‌هایی چون،« الهاکم»و «التکاثر»، نام گذاری شده است. این نام‌ها به مناسبت تعبیری است که در ابتدای سوره وارد شده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درمورد جنگ جهانی دوم

بستن منو