منابع و ماخذ مقاله ترتیب نزول

منابع و ماخذ مقاله ترتیب نزول

دانلود پایان نامه

بهجت پور و فؤاد زیدان:  

سوره با سوگندهایی در مورد عظمت خداوند و بزرگی صفات او، آغاز میشود و با یادآوری داستان ((اصحاب اخدود)) و شکنجههایی که بر مؤمنان روا داشتند و علت و انگیزههای این شکنجههای دردناک، به عاقبت شکنجهگران و فرجام مؤمنان نیکوکار اشاره میشود. سپس با بیان برخی از صفات جلال و جمال خداوند و قدرت او بر عذاب، غفران، مجد و عظمت او، نابودی گروههای باقدرتی همچون قوم فرعون و قوم ثمود را متذکر میشود و در ادامه میفرماید: البته کافران چنین حوادثی را تکذیب میکنند، هر چند این تکذیبها چیزی از احاطهی الهی بر آنها را کم نمیکند و در آخر با بیان مجد و عظمت قرآن و جایگاه آن، سوره به پایان میرسد.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
در گزارش از انسجام و یکپارچگی و ارتباط محتوایی آیات برخی مفسرین سوره را 2 قسمت مینمایند بهگونهای که چیدمان آیات را از آیه اول تا 11 مرتبط و متصل به یکدیگر و زنجیروار میدانند و از آیه 12 تا آخر سوره را نیز دارای یک مطلب و در یک راستا بیان نمودهاند. اما عدهای دیگر از مفسران به طور مشترک و یکسان، سوره را به چندین بخشکرده و اتصال و ارتباط مجموعه آیات آن را در چندین قسمت نشان میدهند. عدهای از مفسران قسمهای ابتدای سوره را بیان ننمودهاند. مکارم شیرازی، دروزه، بهجتپور، فؤاد زیدان، قرشی، فضل الله و بستانی در دستهبندی محتوا، به علت و انگیزهی شکنجههای دردناک توجه نمودهاند. بنابر دیدگاههای ارائه شده میتوان محتوای ارائه شده توسط استاد بهجتپور و فؤاد زیدان را نسبت به سایر آراء برتری داد و به عنوان یک دستهبندی شایسته از محتوای سوره در نظر گرفت.
27-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
طبرسی و جویباری:
خداوند سورهی انشقاق را با یاد مؤمنان پایان داد و این سوره را با یاد مؤمنان اصحاب اخدود(آتش و صاحبان کوره‏هاى آدم‏سوزى) آغاز نمود.
زحیلی، سیوطی، مراغی و جویباری:
1- ابتدای هر دو سورهی(انشقاق و بروج)، سخن از آسمان است.
2- وعده به مؤمنان و وعید به کافران و ستایش عظمت قرآن.
3- در سورهی انشقاق خداوند بیان میکند، از آنچه (آزار، اذیت، قتل، حسد، دشمنی…) که در قلوب مشرکان میگذرد، آگاه است و در این سوره، نمونهای از کافران با ویژگیهای سورهی قبل معرفی شده است.
(سیوطی و جویباری به شماره 1 و مراغی به 2 و3، اشاره نموده است)
جعفر شرف الدین:
سیاق هر دو سوره(انشقاق و بروج)، انذار است.
27-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور:
گذشت که از سورهی کافرون، رویکرد اصلاحی و بناگذاری جامعهی اسلامی پررنگتر شده است و پیامبر9 به تبع آیاتی که بر وی نازل میشد، به طرح مؤلفههایی میپرداخت که جامعهی دینی را شکل میداد.
در سورههای پیشین، برخی از ابعاد اجتماعی به جهت پیشبرد رسالت اسلامی و چالشهای پیش آمده به دلیل برخورد فعال و مناسب با آنها مورد توجه قرار گرفت.
به تدریج گروهی نومسلمان شکل گرفت که در قوم و قبیلهی خود پناهی نداشتند. این گروه گرفتار شکنجهی سخت مشرکان بودند. همین که رسول خدا9 دعوت خود را آشکار کرد، سران مشرکین پیمان بستند که هر گونه آزار و شکنجهی روحی و جسمی را نسبت به مسلمانان روا دارند، تا آنها از اسلام رویبرگرداننده و دیگران را از ایمان باز دارند. مشرکین از هر گونه آزار، اهانت، تحقیر، شکنجه جسمی، روحی، مالی و جانی فرو گذار نکردند و مکه، حرم امن الهی را به زندان بزرگ عذاب و شکنجهی مسلمانان تبدیل نمودند.
عمار یاسر برده بنی مخزوم و پدر و مادرش، ((بلال بن ریاح)) غلام ((امیّه بن خلف))، ((خباب بن ارت)) و دیگران را در روزهای داغ، برهنه، با دست و پای بسته، گرسنه و تشنه روی سنگهای سوزان میکشیدند و سنگهای سنگین و داغ را بر روی بدن آنها میگذاشتند. پدر عمار در زیر این شکنجهها جان داد، مادرش در میان شکنجه و با حربهی ابیجهل کشته شد.
در این سوره به بیان قدرت و عظمت خدای سبحان در جبران لطمههای وارد شده به مؤمنان و عذابهای شکنجهگران میپردازد؛ تا استقامت و پایمردی و شکیبایی آنان در برابر فشارهای ظالمان و ستمگران بالا رود و نومسلمانان، آمادهی پرداخت هزینههای مسلمانی شوند.
ایمان و اعتقاد حقیقی، هزینه دارد و انسانی که در این مسیر قدم میگذارد، باید منتظر مخالفتهای جدی باشد. البته در حمایت خداوند تردیدی وجود ندارد.
جوبیاری:
سورهی شمس اشاره به تصفیهی نفس و الهامات آن به پلیدکاری و پرهیزگاری دارد. در این سوره نفس آدمی به دو دستهی دسیسهگر و پلیدکار و ایمانآورنده و پرهیزگار تقسیمبندی میشود. راه رستگاری در این سوره، پاک سازی جان و استقامت معرفی شده است.
بررسی و جمعبندی ارتباط سوره

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع موسیقی

بستن منو