منابع و ماخذ مقاله ترتیب نزول

منابع و ماخذ مقاله ترتیب نزول

دانلود پایان نامه

 

سوره خطاب به پیامبر9 و یادآور کیفیت برخورد پروردگار متعال با اصحاب فیل و بیان نهایت کار آنان است.
زحیلی:
محتوای این سوره داستان اصحاب فیل است، کسانی که بر تواناییها و قدرت خویش تکیه نموده و گمان شکست نمیکردند اما خداوند با پرندگانی کوچک آنان را نابود ساخت.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
مفسران در دیدگاهی متشابه، به داستان اصحاب فیل و سرانجام شوم آنان اشاره نمودهاند. قرشی این ماجرا را به زمانهای دیگر نیز، تعمیم دادهاست. بنابر نظرات بیان شده محتوای سوره به شرح زیر است:
خطاب این سوره به پیامبر اکرم9 است و خداوند داستان اصحاب فیل و چگونگی رفتار خویش با آنان را یادآور میشود.
19-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
طبرسی:
در سورهی همزه، سخن از عذابی است که برای عیبجو، غیبتکننده و … آماده گردیده است و در این سوره، عذاب اصحاب فیل یادآوری میشود.
جعفر شرف الدین، مراغی، زحیلی و سیوطی:
ثروتاندوزی، احساس قدرت و بینیازی توسط مال، ویژگیهای انسان بدگو و عیبجویی است که در سورهی همزه بدان اشاره شده است. همچنین، اصحاب فیل، خود را از لحاظ قدرت، مال و … بسیار توانمند میدانستند. خداوند، در حالی که ثروت و قوای آنان سودی برای ایشان نداشت، آنان را به هلاکت رسانید.
محمد فاروق:
این سوره ادامهی سورهی همزه است و مثال کسی است که آرزوهای او طولانی شده و به سوی گمراهی گام برمیدارد و از حقیقت غافل میماند.
19-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور:
در سورهی کافرون پیامبر اکرم9، با موضعی که در برابر کافران گرفت، خود را در برابر قدرت و توطئهی دشمن قرار داد و در آغاز رسالت که هیچ عامل قوت و دفاع ظاهری در دست نداشت، ضمن تأکید بر پرستش توحیدی خود، از معبودهای مشرکان اعلام برائت کرد. در این هنگام بود که حضرت دغدغه قدرت و توطئه کافران لجوج و عنود را پیدا کرد. خدای متعال در این سوره در مقام تسلای خاطر، قدرت بی کران خدا و توانش بر نابودی توطئههای کافران را به او یادآوری کرد.
بررسی و جمعبندی ارتباط سوره
طبرسی به عذابهای بیان شده در دو سورهی همزه و فیل اشاره نموده است. عدهای از مفسران به ویژگیهای انسانهای مورد بحث در دو سوره، از جمله ؛ ثروت و قدرت، توجه نمودهاند. این ارتباطات مطرح شده آیه به آیه هستند و تمامی آیات دو سوره مورد توجه واقع نگردیدهاند. در ترتیب نزولی این ارتباط به زیبایی بیان شده است که با توجه به رخدادها و محتوای کل دو سوره است.
نوشتار بیستم: سورهی فلق
20-1- شناسهی سورهی فلق
این سوره با نام‌هایی چون،(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ)، «المقشقشه»، «معوذتین»، «الفلق»، نام گذاری شده است. این نام‌ها به مناسبت تعبیرهایی است که در اولین آیه، وارد شده است.
در جداول ترکیبی، سورهی فلق بیستمین سورهای است که در مکه نازل شده است. در شش جدول از جداول دهگانه در همین رتبه قرار گرفته است؛ اما در جدول ابن ضریس به نقل از ابنعباس و جدولهای تاریخ یعقوبی و مقدمتان به نقل از ابوصالح از ابنعباس از این سوره و ترتیب آن نامی برده نشده است.
این سوره در ترتیب جداول مذکور، پس از سورهی فیل و قبل از سورهی ناس قرار دارد. البته در جدول موجود در فهرست ابن ندیم پس از سورهی اخلاص و قبل از سورهی ناس قرار گرفته است و برای هر یک از این دو ترتیب وجهی وجود دارد.
درمصحف رسمی در جزء سی‌ام قرآن در ردیف یکصد و سیزدهم، بعد از سورهی اخلاص و قبل از سورهی ناس قرار گرفته و دارای پنج آیه است.
20-2- مقصود سوره

مطلب مرتبط :   سیستمهای اطلاعاتی

بستن منو