منابع و ماخذ مقاله برنامه زمان بندی

منابع و ماخذ مقاله برنامه زمان بندی

دانلود پایان نامه

 

2-20- بارگذاری
جان پناه باید برای مجموعه بارهای عرضی که در شکل (2-6) نشان داده شده است محاسبه شود. در این شکل مقادیر P و W به ترتیب معادل 5 کیلونیوتن و 1000 نیوتن بر متر طول در نظر گرفته می شوند. در مواردی که ارتفاع جان پناه (h) از 85 سانتی متر بیشتر باشد، بارهای طراحی به میزان 35 درصد افزایش می یابد. در امتداد طول جان پناه، باری به میزان نصف بار عرضی روی یک پایه اعمال و حداکثر بین چهار پایه تقسیم می شود. در پل های درون شهری باید یک جان پناه در حد فاصل پیاده رو و سطح سواره رو تعبیه شود.
شکل (2-6) : بارگذاری جان پناه سواره رو
لازم به ذکر است که در اشکال فوق P = 45 کیلونیوتن، W = 1000 کیلونیوتن و L = فاصله پایه های جان پناه می باشد. بار اعضای طولی جان پناه (نرده) در طرف چپ هر شکل و بار اعضای قائم جان پناه (پایه) در طرف راست آن شکل نشان داده شده و تمامی واحد ها بر حسب متر است.
2-20-1- آزمایش بارگذاری
آزمایش بارگذاری بر اساس نظر کارفرما به ترتیب زیر انجام می شود:
– شرایط بارگذاری
آزمایش بارگذاری پل ها باید قبل از شروع بهره برداری انجام شود. حداقل سن سازه های بتنی هنگام آزمایش باید 90 روز باشد.
– برنامه آزمایش
– اعمال بارهای بهره برداری
– بازدید کامل از پل قبل و بعد از اعمال بارها
– اندازه گیری خیز عرشه پل و تراز تکیه گاه ها
2-20-3- بارها در آزمایش بارگذاری
بارهای مورد استفاده در آزمایش بارگذاری شامل تعدادی کامیون یا بارهای دیگر هستند که روی سطح سواره رو قرار داده می شوند. روی سطح پیاده رو ها باری اعمال نمی شود. کامیون های یاد شده به تعداد کافی و در امتدادهای طولی و عرضی طوری قرار می گیرند که در پل حداکثر اثر بارهای سواره رو بر اساس این آیین نامه، با اعمال ضریب ضربه ایجاد شود.
قبل از شروع آزمایش ها باید سطح روی پل در وسط دهانه و روی پایه ها ترازیابی شود. بعد از اعمال بارها نیز این کار مطابق برنامه زمان بندی شده انجام می شود. در پل های یک دهانه بارگذاری روی کل دهانه انجام می گیرد و در پل های چند دهانه ابتدا بارگذاری، دهانه به دهانه و سپس در دو دهانه مجاور هر تکیه گاه اعمال می شود. در پل های قوسی در مرحله اول بارگذاری روی نصف قوس و در مرحله دوم روی نیمه دیگر، در مرحله سوم روی تمامی قوس و در مرحله چهارم روی نیمه میانی قوس صورت می گیرد. در پل های معلق و سایر پل های استثنایی باید برنامه ویژه ای برای بارگذاری تنظیم شود.
2-20-4- بازدید و اندازه گیری
قبل از عملیات بارگذاری و هم بعد از آن، همه قسمت های پل و به ویژه بخش هایی که ضمن بارگذاری بیشترین تلاش ها را متحمل می شوند باید مورد بازدید قرار گیرند. برای پل های با دهانه بیش از 10 متر باید حین بارگذاری نشست های تکیه گاهی، حداکثر افتادگی و تغییر شکل های خمیری ماندگار مربوط به هر دهانه و عرض ترک ها اندازه گیری شود. این اندازه گیری ها باید نسبت به یک مبدا ثابت که امکان مقایسه تغییر شکل ها را فراهم کند انجام گیرند. در پل های با دهانه بیش از 40 متر باید علاوه بر رقوم های تکیه گاه و وسط دهانه، رقوم های چند نقطه دیگر نیز در طول دهانه برداشت شوند تا امکان ترسیم نیمرخ طولی تغییر شکل ها فراهم شود. در پل های صندوقه ای، اندازه گیری برای هر صندوقه به طور جداگانه انجام می شود. در سایر پل ها اندازه گیری بنا به پیشنهاد طراح و توافق کارفرما صورت می گیرد. شرایط تابش خورشید و درجه حرارت عرشه باید در طول عملیات ثبت شود.
2-21- چگونگی کنترل تغییر شکل ها و ترک ها
2-21-1- تغییر شکل ها
تغییر شکل های حاصل از آزمایش بارگذاری با توجه به نوع مصالح مصرفی در عرشه پل نباید از تغییر شکل های ناشی از بارهای محاسباتی تجاوز کنند.
در پل های فلزی اعم از تک دهانه یا ممتد، تغییر شکل ناشی از بارهای بهره برداری به طول دهانه محدود می شود. این محدودیت در پل هایی که در محدوده شهرها ساخته می شوند به تقلیل می یابد. این نسبت در پل های طره ای معادل طول طره در نظر گرفته می شود.
در پل های بتنی اعم از تک دهانه و ممتد، حداکثر تغییر شکل ناشی از بارهای بهره برداری به طول دهانه به علاوه 5/0 سانتی متر محدود می شود. در مورد پل های بتنی حداکثر تغییر شکل ناشی از بارهای بهره برداری به طول طره محدود می شود.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون اجرای احکام مدنی

بستن منو