منابع و ماخذ مقاله ایمان و عمل صالح

منابع و ماخذ مقاله ایمان و عمل صالح

دانلود پایان نامه

محتواى این سوره بیان نعمت خداوند بر قریش و الطاف و محبتهاى او نسبت به آنان است، تا حس شکرگزارى آنان تحریک شود و به عبادت پروردگار این بیت عظیم که تمام شرف و افتخارشان از آن است قیام کنند.  

بهجت پور:
سوره با بیان علل بندگی قریش آغاز میشود و با امر بندگی پروردگار کعبه که سبب رونق اقتصادی و امنیت مکیان شده، به پایان میرسد.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
دیدگاه هر دو مفسر، نسبت به محتوای سوره متشابه است.
29-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
زحیلی، مراغی، جعفر شرف الدین، طبرسی، جویباری و محمد فاروق:
هر دو سوره(فیل و قریش)، یادآور نعمتهای الهی است. در سورهی فیل، خداوند دشمنان مکیان را که بر تصمیم بر نابودی کعبه (اساس بزرگی و عزت قریش) داشتند، هلاک نمود و در این سوره، از نعمتهای اجتماعی و اقتصادی سخن میگوید.
سیوطی
جار و مجرور ابتدای این سوره، متعلق به پایان سورهی فیل است، به عبارتی خداوند به خاطر برقراری الفت میان قرشیان، اصحاب فیل را نابود نمود.
29-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجتپور و جویباری:
در سورهی تین ضرورت ایمان و عمل صالح مردم به طور کلی بیان شد و با بیان نقش ایمان و بندگی خدا در حفظ جایگاه والای انسان، عموم مردم را به تدیّن و تعبد ترغیب نمود و در این سوره بر ضرورت روی آوردن قریش به دین با توجه به نقشی که پروردگار در تأمین امنیت و رونق اقتصادی آنها داشته است، تأکید میکند، زیرا اگر به همهی انسانها در آفرینش آنان لطفی شد و انتظارهست تا با ایمان و عمل صالح در طریق بندگی (تعادل شخصیت و کمالات) قرار گیرند، بر مردم قریش که ساکنان شهر امن مکه هستند- هذا البلد الامین- سزاوارتر است که طریق بندگی ما را پی گیرند. چرا که مشمول عنایات ویژهی پروردگار بوده اند.
این احتمال نیز وجود دارد که این سوره، خطاب به رسول اکرم9 و با هدف اعزام وی برای دعوت قریش باشد. جریانی که به عنوان سبب نزول آیهی(وَ أَنْذِرْ عَشیرَتَکَ الْأَقْرَبین) مطرح شده است. بر این اساس پیامبر اکرم9 در آغاز دعوت رسمی و علنی خود و پس از بیان باورهای اصلی یعنی توحید، رسالت، ملائکه، قرآن، جزا و پاداش و بیان ضرورت ایمان و عمل صالح که در سورههای قبل گذشت، مأموریت مییابد تا قریش را به شکل ویژه، به حقیقت دین جدید بخواند و دعوت جمعی خود را، از قوم و عشیرهی خود آغاز کند.
بررسی و جمعبندی ارتباط سوره
سیوطی، ارتباط سوره را با توجه به قواعد ادبی بیان نمودهاند. دیگر مفسران تنها به مقایسه آیه به آیه، موضوعات و یا مقصود دو سوره اکتفا نموده و ارتباطات قابل توجهی ذکر ننمودهاند. استاد بهجتپور و جویباری، با توجه به سیر نزولی نگاهی جامع به محتوا و مقصود سوره نمودهاند.
نوشتار سیام: سورهی قارعه
30-1- شناسهی سوره
این سوره، «قارعه»، نام دارد و از اولین آیه آن، برگرفته شده است. این سوره در تمام جدولهای مسند، غیر مسند و ترکیبی نزول، در ردیف سیام، پس از سورهی قریش و پیش از سورهی قیامت قرار گرفته است. در ترتیب مصحفی در ردیف یکصد و یکم، پس ازعادیات و پیش از سورهی تکاثر قرار دارد و یازده آیه دارد.
30-2- مقصود سوره
علامه طباطبایی، جعفر شرف الدین و دروزه:
این سوره به عذاب قیامت، تهدید و به پاداشهای آن، بشارت میدهد.
ابن عاشور، قرشی، سعید حوّی و محمد فاروق:
مقصود سوره، اثبات روز برانگیختهشدن، جایگاه و جزای آدمیان با توجه به رفتارهای آنان است.
زحیلی، سید بن قطب و حبنکه:

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره روزنامه اطلاعات

بستن منو