منابع و ماخذ مقاله اعتبار و پایایی

منابع و ماخذ مقاله اعتبار و پایایی

دانلود پایان نامه

-مسیر سه راه شحنه، چهر راه فرهنگیان، بلوار پاکنژاد، بلوار 22 بهمن، بلوار 17 شهریور، بلوار جمهوری، خیابان مطهری، بلوار ولیعصر (52 متری امام شهر)، بلوار کارگر و…  

منطقه 2
(محدوده امام حسین، بلوار دانشجو، میدان امیر چخماق، چهار راه سلمان)
-مسیر حسن آباد، بلوار دهه فجر، میدان امیر چخماق به طرف خیابان سلمان، چهارراه سلمان- چمران و…
-مسیر میدان باهنر به طرف میدان امام حسین، راه آهن، خیابان کاشانی و…
-مسیر مجاهدین به طرف خیابان دهم فروردین، میدان مارکار، بلوار منتظر قائم، چهارراه طالقانی، بلوار دانشجو، پارک شادی و…
-خیابان مسکن و شهرسازی (نعیم آباد، مهدی آباد و گازر گاه) به طرف ترمینال یزد
منطقه 3
(محدوده ی صفائیه، شهرک رزمندگان، آزادشهر)
-مسیر سیلو، کوی استادان، قاسم آباد و…
-مسیر میدان ابوذر، میدان اطلسی، خیابان تیمسار فلاحی، خیابان پاسداران، صفائیه، شهرک رزمندگان و…
-مسیر آزادشهر، خیرآباد، جاده شحنه، خیابان اسکان و…
اطلاعات محدوده مناطق شهری، مأخوذ از معاونت برنامه ریزی و دفتر آمار اطلاعات استانداری یزد در بهمن ماه 1389 می باشد.
در یک پژوهش اگر نمونه خیلی بزرگ باشد، موجب صرف وقت زیاد و تلف شدن امکانات می شود و از سویی، اگر نمونه خیلی کوچک باشد، دقت نتایج کم میشود. بنابراین برآورد حجم نمونه یکی از قسمت های اساسی هر تحقیق پیمایشی است. در برآورد حجم نمونه مراحل زیر طی می شود:
تعریف دقیق جامعه آماری
مشخص کردن گروه ها، که در این پژوهش تمام زنان متاهل ساکن شهر یزد را شامل می شود
محاسبه فراوانی نسبی هر گروه و محاسبه نمونه مربوطه
محاسبه تعداد افراد گروه نمونه (دیانی،1382: 94).
برای برآورد حجم نمونه ابتدا یک مطالعه مقدماتی روی 30 نفر از زنان متاهل شهر یزد انجام گردید تا واریانس صفت مورد مطالعه مشخص گردد و سپس با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 درصد و دقت احتمالی (فاصله اطمینان) 5 درصد،
= 384
حجم نمونه 384 نفر محاسبه شد که نمونه زنان خانه دار را تشکیل می دهد و از آنجایی که در این پژوهش سعی کردیم یک کار تطبیقی بین زنان شاغل و غیر شاغل باشد و بدلیل نسبت کم و نداشتن آمار دقیق از زنان شاغل نمونه 100 نفری از زنان شاغل مورد بررسی قرار گرفته شد.
3-5. ابزارگردآوری داده ها
ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بوده است که برای متغیر وابسته تحقیق از پرسشنامه عملکرد خانواده مک مستر(FAD) استفاده شد که در سال 1983 بر روی یک نمونه 503 نفری اجرا شد و در کل شامل 60 گویه است که دامنه ضریب آلفای خرده مقیاس های آن بین72/0 تا 92/0 بدست آمده است؛ برای سنجش باورهای مذهبی پرسشنامه کلارک و استارک استفاده شد که در 1965 در کشورهای مختلف و ادیان مختلف اجرا گردید و دارای 26 گویه در پنج بعد است و پایایی آن با ضریب آلفای 79/0 بدست آمد؛ و همچنین از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هلیرت برای متغیر فشار روحی-روانی استفاده شد؛ این پرسشنامه در سال 1972 تنظیم شد که دارای 60 سوال و روایی و پایایی آن 95/0 گزارش شده است. و همچنین برای سنجش متغیر تعارضات نقشی از پرسشنامه کارلسون و همکاران (2000) با تعداد 18 سوال بهره می گیریم که توسط هاتفی راد در سال 1393 با ضریب آلفای کرونباخ 91/0 دارای پایایی بود نیز مورد استفاده قرار گرفته است و برای سایر متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه پس از احراز اعتبار و پایایی آن در مراحل مقدماتی تحقیق، برای جمع آوری داده های مورد نیاز در مرحله نهایی مورد استفاده قرار گرفت.
قسمت اول، شامل متغیرهای زمینه ای است:
بخش اول: پرسش هایی مربوط به مشخصات پاسخگویان و پرسش های زمینه ای که شامل (سن، جنسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، درآمد خانواده و شغل) می باشد، آمده است. همچنین در این قسمت از پرسشنامه، زمان ایفای نقش زنان و مدت زمان حضور زنان در بیرون از خانه سنجیده شده است.
بخش دوم: مشتمل بر پرسش هایی در مورد سنجش میزان انجام انواع نقش است که دارای 18 سوال بسته با پاسخ پنج گزینه ای به صورت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) می باشد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع سیستمهای درون سازمانی

بستن منو