منابع و ماخذ مقاله اصلاحات دینی

منابع و ماخذ مقاله اصلاحات دینی

دانلود پایان نامه

باید دانست که انسان توانایى آن را ندارد که از شرور و آفتها در امان باشد و تنها چاره آن است که براى رهایى و در امان ماندن از آنها به خداى دانا و توانا پناه برد که جز او نمى‏تواند کسى را پناه بدهد، این سوره در مقام ارشاد به ما یاد مى‏دهد که به خدا پناه بریم و خطاب این سوره، به حضرت رسول9 و آموزشی براى همگان است.  

مکارم شیرازی:
محتواى این سوره، آموزشهایی است که خداوند به پیغمبر اکرم 9 و سایر مسلمانان، در زمینه پناه بردن به ذات پاک او از شر همه اشرار مى‏دهد، تا خود را به او بسپارند و در پناه او، از شر هر موجود صاحب شر، در امان بمانند.
جعفر شرف الدین:
پناهبردن به قدرت خدای متعال از شر مخلوقات، تاریکی شب، سخنچینان، فتنهگران، زنان حیلهگر و حسودان.
بهجت پور:
محتوای سوره شامل آموزش موارد تعویذ به پیامبر اکرم9 است.
زحیلی، محمد فاروق و شحاته:
محتوای این سوره، سخن از پناه بردن به خدای متعال از شر مخلوقات به ویژه تاریکی شب، سخنچینان، ساحران و حسودان است.
محمد فاروق این بیان را در قالب محور سوره مطرح نموده است.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
قرشی و مکارم شیرازی در ضمن بیان محتوای سوره به مقصود سوره نیز اشاره نمودهاند. مفسران در دیدگاه مشترکی محتوای سوره را شامل موارد پناه بردن به خدای متعال بیان نمودهاند.
20-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
طبرسی:
خداوند سبحان در سورهی تبّت، دشمنان رسول اکرم9 را نکوهش نمود، سپس یگانگی خود را در سورهی اخلاص یاد نمود و در این سوره، پناه بردن به خداوند را بیان می نماید.
محمد فاروق:
خداوند در سورهی اخلاص، میزان حق و باطل بیان نمود و در این سوره پناه بردن به خداوندی که فرقان را نازل نموده، واجب شده است.
زحیلی:
در سورهی اخلاص، پروردگار ذات و صفات خود را از هر آن چه که شایستهی او نیست منزه میدارد و در این سوره، پناه بردن به خداوند از شر مخلوقاتی که از یگانگی او رویگردان شده اند، نام برده شده اند.
20-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور:
طلوع اندیشهی توحیدی در میان جمعی که شرک، خوی و مرام آنان بود، اعلان برائت رسمی از معبودان، دین و آیین شان و جدا شدن پیامبر9 از صف مشرکان و آغاز رسمی و صریح اصلاحات دینی در اجتماع مختلف عرب بر پایهی اندیشه توحیدی که از سورهی کافرون آغاز شد، نه تنها خطر مواجهه با صاحبان قدرت و نیرنگ را در برداشت- چنانچه در سورهی فیل به آن اشاره شد- بلکه تهدید اجتماعی گستردهای را متوجه پیامبر اکرم9 مینمود.
انتظار شروری که از ناحیهی هر یک از افراد می رفت، سیاهی فراگیری که جامعهی شبه جزیره و محیط مکه را فرا گرفته بود و کسانی که برای زدودن عقیدههای ایمانی و باورهای توطئه میکردند و یا حسادت میورزیدند، ایجاب میکرد تا آن حضرت رو به درگاه پروردگار کند و از هر یک از شرور مزبور به وی پناه برد.
بررسی و جمعبندی ارتباط سوره
مفسران قائل به ترتیب مصحفی، آغاز اندیشهی توحیدی را از سورهی توحید میدانند، درحالی که در ترتیب نزول، این اندیشه از سورهی کافرون آغاز میگردد، زمانی که پیامبر9 مأمور به اعلان جدایی دین و آئین خویش از آئین مشرکان است. هر دو گروه مصحفی و تنزیلی، ارتباط متشابه بیان نمودهاند درصورتی که میدانیم این ارتباط، زمانی شایستگی خواهد یافت که اندیشهی توحیدی مراحلی را طی نموده باشد، به عبارتی بایستی ابتدا سران قدرت و نیرنگ مخالفتهایشان را نشان داده و در جامعه فراگیر شده باشد تا این اندیشه به صورت یک تهدید اجتماعی درآید و عواقب خود را نمایان سازد. بنابراین در این مقایسه، ارتباط سیر نزولی شایسته به نظر میرسد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره امر به معروف و نهی از منکر

بستن منو