منابع و ماخذ مقاله اصلاحات دینی

منابع و ماخذ مقاله اصلاحات دینی

دانلود پایان نامه

2- ذکر بودن قرآن برای کسی که اهل تعقل و تدبر باشد .  

3- بیان دلایل وحدانیت الهی و توجه به طعام.
4- ترسناک بودن روز قیامت.
5- تقسیم شدن انسانها، به دو گروه نیکبخت و بدبخت.
بستانی:
1- آیات 1 تا 16، بیان وظیفهی مبلغ اسلامی در برابر پذیرندگان دعوت الهی و دورشوندگان از رسالت.
2- آیات 17 تا 32، شیوهی رویگردانان از اصول اسلام و قرآن و ضرورت آگاهی و اهمیت خوراک انسان.
3- آیات 34 تا 42، برانگیختهشدن در روز قیامت، حسابرسی به اعمال و سرنوشت نهایی انسانها(مؤمن و منحرف).
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
در گزارش از انسجام، یکپارچگی و ارتباط محتوایی آیات، مفسران سوره را به شیوههای گوناگونی بخشبندی نمودهاند. زحیلی، حبنکه، شحاته، فؤاد زیدان، جعفر شرف الدین، قرشی، مکارم شیرازی، سید بن قطب و دروزه آیات ابتدایی سوره را سرزنش رفتار پیامبر در برخورد با شخص نابینا میدانند. بهجتپور و بستانی دیدگاهی متفاوت نسبت به سایرین دارند. در ادامهی آیات مفسرانی چون زحیلی، حبنکه، شحاته، فؤاد زیدان، جعفر شرف الدین، مکارم شیرازی و بهجتپور به ذکربودن قرآن و ارزش و اهمیت آن اشاره نموده و دیگران توجهی ننمودهاند. همهی مفسران به اهمیت خوراک و حوادث قیامت و سرنوشت انسانها اشاره کردهاند. با بررسی دیدگاههای مفسران، به نظر میرسد دستهبندی استاد بهجتپور نسبت به سایرین جامعتر و کاملتر باشد.
24-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
طبرسی، مراغی، زحیلی، جویباری و شحاته
سوره نازعات با انذار کسانی که نسبت به روز قیامت میترسند، پایان مییابد و این سوره با انذار کسی که امید به اسلامشان دارد و از کسی که میترسد اعراض میکند، آغاز میگردد.
شحاته و سیوطی:
1- در اواخر سورهی نازعات میفرماید:(فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّهُ الْکُبْرى)‏ و در سورهی عبس میفرماید:(فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّه).
2- در سورهی نازعات میفرماید:(أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها*رَفَعَ سَمْکَها فَسَوَّاها *وَ أَغْطَشَ لَیْلَها وَ أَخْرَجَ ضُحاها*وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِکَ دَحاها*أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَ مَرْعاها)‏ و در سورهی عبس میفرماید:( فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى‏ طَعامِهِ*أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا*ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا*فَأَنْبَتْنا فیها حَبًّا*وَ عِنَباً وَ قَضْباً*وَ زَیْتُوناً وَ نَخْلاً*وَ حَدائِقَ غُلْباً*وَ فاکِهَهً وَ أَبًّا*مَتاعاً لَکُمْ وَ لِأَنْعامِکُمْ).
سیوطی به شمارهی 1 اشاره نموده است.
محمد فاروق:
عظیم بودن اعجاز خلقت کائنات، نسبت به خلقت انسان(أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها رَفَعَ سَمْکَها فَسَوَّاها)، موجب میشود که انسان از تکبر و طغیان، دور گردد(مِنْ أَیِّ شَیْ‏ءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَهٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَه).
24-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور:
پیامبر اکرم9 به عنوان سخنگوی وحی و دعوتکننده از سوی پروردگار، در میان مکه خیمه زد و در آغاز به تعبیهی مؤلفههای جدیدی همچون پروردگار واحد، رستاخیز و دغدغههایی دربارهی آن و قرآن پرداخت، سپس به طرح راهکارهای تغییر و آسیب شناسیهای مربوط به مهمترین عوامل که ضرورت تغییر را ایجاب میکرد، پرداخت. پس از سورهی کافرون(مکی17) بود که پیامبر9 دعوت رسمی و علنی خود را به سوی وضع مطلوب(معبود و دین جدید)آغاز کرد و به بیان ویژگیها و صفات معبود توجه نمود و خرافههای مربوط به باور مسکینان به خدا را کنار زد. به طور طبیعی مردم مکه و مخاطبان اولیهی آن حضرت9 دو دسته بودند: کسانی که هنوز ضرورت تغییر را نپذیرفته بودند و در مقابل آن مقاومت میکردند و گروهی که به جریان اصلاحات دینی پیوسته بودند و طالب رشد و راهیابی به حقایق دین بودند.گاه پیش میآمد که رسول الله9 میان دو گروه مذکور از نظر وقت، دچار تزاحم شود. علاقه و حرص شدید وی به رستگاری مردم و نجات آنان از خطر، موجب شده بود تا وی جانب مخاطبان تغییر را ترجیح دهد. پروردگار حکیم در سورهی عبس، این مصلحتبینی را مرجوع خواند و به ترجیح جانب گروه دوم، فرمان داد.
بررسی و جمعبندی ارتباط سوره
طبرسی، مراغی، زحیلی، جویباری و شحاته، به آیات پایانی سورهی نازعات و آیات ابتدایی سورهی عبس اکتفا و دیگران ارتباط آیه به آیه برقرار نمودهاند، حال با توجه به حوادث و رویدادها شایسته است برای برقراری تناسب و پیوند سورهها به تمام مضامین سوره نظر شود. وقتی به ترتیب نزول سورهی عبس با سور قبل از آن، توجه میشود به ارتباط جالب و منطقی میرسیم، تناسبی که با مجموع سوره برقرار است و نه فقط با بخشی از سوره. همانطور که استاد بهجتپور به این تناسب بسیار دقیق اشاره نموده است.
نوشتار بیست و پنجم: سورهی قدر

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد مولفه های هوش هیجانی

بستن منو