منابع و ماخذ مقاله ارتباط میان

منابع و ماخذ مقاله ارتباط میان

دانلود پایان نامه

 

در این شب که فرشتگان خدا و روح، با بندگان صالح در زمین پیوستگى پیدا مى‏کنند، رحمت خدا و برکات و آمرزش او در کلمه (السلام) متجلى مى‏شود و در تمام طول شب تا دمیدن سپیده صبح ادامه مى‏یابد.
قرشی:
قرآن در شب قدر نازل شده است، آن شب از هزار شب بهتر است، در آن شب ملائکه و روح براى انجام کارى نازل مى‏شوند و تا طلوع فجر، سلامتى است.
مکارم شیرازی:
محتواى این سوره چنان که از نامش نیز پیدا است، نزول قرآن مجید در شب قدر است، اهمیت آن شب، برکات و آثار آن است.
بهجت پور:
پروردگار متعال، در آغاز سوره اعلام میکند که قرآن از جانب وی در شب قدر نازل شد. سپس خطاب به پیامبر اکرم9 نموده و او را نسبت به ارزش و اعتبار این شب و نزول همهی مقدرات در آن آگاه میکند.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
در بررسی محتوا، مفسران نظراتی نزدیک به یکدیگر بیان نمودهاند. بهجتپور در نگاهی دقیق و جامع به نکتهی اضافهتری، ارزش و اعتبار شب قدر، اشاره نموده است. بنابراین میتوان دیدگاه استاد بهجتپور به عنوان محتوای شایسته برگزید.
25-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
طبرسی:
خداوند سبحان در پایان سورهی علق به سجده و تقرّب به سوى خدا امر نمود و این سوره را با یاد شب قدر و تقرّب در آن شب، که از سایر شبها و روزها، بیشتر است، آغاز نمود.
سعید حوّی:
– مخاطب سورهی علق پیامبر اکرم9 است و در این سوره سخن از نزول قرآن بر حضرت رسول9 است.
– آغاز نزول قرآن با سورهی علق و در شب قدر است.
مراغی، زحیلی و جویباری:
در سورهی علق، پیامبر9 مأمور به قرائت قرآن به نام پروردگار خالق است و این سوره به بیان برتری قرآن و فرستاده شده از جانب پروردگار چیرهگر و با عظمت… میپردازد.
سیوطی و محمد فاروق:
ابتدای نزول قرآن در شب قدر است، (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فی‏ لَیْلَهِ الْقَدْر)و اولین آیات نازل شده (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذی خَلَق)است.
25-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور:
در سورهی عبس، فرمود آیات قرآن قبل از نزول، در لوحهایی باارزش، والا و پاک و به دست واسطههایی ارزشمند و نیکوکار نوشته شده است.
در سورهی قدر به نقش صریح پروردگار در نزول قرآن اشاره میکند و ارادهی خدای متعال را علت نزول قرآن بر فرشتگان وحی و یا پیامبر اکرم9 – برحسب برداشتهایی که از سوره وجود دارد- میشمرد.
بررسی و جمعبندی ارتباط
طبرسی آیه پایانی سورهی علق و آیه ابتدایی سورهی قدر را به عنوان ارتباط دو سوره مطرح نموده است. سیوطی و محمد فاروق، به ارتباط شب قدر و آغاز نزول قرآن اشاره نمودهاند. سایر مفسران با توجه به موضوعات بیان شده در سوره، به ارتباط میان دو سوره همت نهادهاند و استاد بهجتپور با توجه به سیر نزولی نگاهی جامع به محتوا و مقصود سوره نموده است.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد مدیریت بازرگانی

بستن منو