منابع و ماخذ مقاله آفرینش انسان

منابع و ماخذ مقاله آفرینش انسان

دانلود پایان نامه

 

انسان قطع نظر از خلقت خویش اگر به طعامى که مى‏خورد توجه نماید و نظامى را که در به وجود آمدن آن طعام از قبیل باران، روئیدنیها و غیره به کار رفته است، در نظر بگیرد، حتما به پدید آورنده این نظام خاضع خواهد شد، آن وقت فرموده ادامه خلقت به آخرت منتهى خواهد شد که مردم طبق ایمان و عمل و کفر و استکبار خویش، پاداش یا کیفر خواهند دید.
زحیلی، حبنکه، شحاته و فؤاد زیدان:
فؤاد زیدان، این موارد را در قالب محورهای سوره بیان نموده است.
1- آیات 1 تا 16، سرزنش الهی به خاطر ترشرویی پیامبر9 با عبدالله ابن ام مکتوم که در پی حقیقت و تعلیم بود و یادآوری بودن قرآن برای کسانی که اهل تدبر و تعقلاند.
2- آیات 17 تا 23، ناسپاسى انسان در برابر نعمتهاى الهی و دوری از هدایت پروردگار.
3- آیات 24 تا 32، قدرت و وحدانیت الهی در خلق انسان و گیاهان، توجه انسان به خوراکی که میخورد و قدرت پروردگار در برانگیخته نمودن.
4- آیات 33 تا 42، ترسناکی روز قیامت، فرار انسان از نزدیکان و بیان حال مؤمنان نیکبخت و کافران بدبخت.
سید بن قطب:
1- آیات 1 تا 16، سرزنش پیامبر9 و بیان حقیقت ارزشها و معیارهای موجود در زندگی مسلمانان.
2- آیات 17 تا 23، اظهار تعجب از انسان کافر و رویگردان از هدایت الهی، یادآوری اصل پیدایش، مرگ، بازگشت مجدد.
3- آیات 24 تا 32، توجه به ضروریترین اشیای مورد نیاز انسان، از جمله؛ خوراک خویش و چهارپایان.
4- آیات 33 تا 42، هول و هراس روز قیامت.
مکارم شیرازی:
1- عتاب شدید خداوند نسبت به کسى که در برابر مرد نابیناى حقیقت‏جو برخورد مناسبى نداشت.
2- ارزش و اهمیت قرآن مجید.
3- کفران و ناسپاسى انسان در برابر نعمتهاى خداوند.
4- بیان گوشه‏اى از نعمتهاى او در زمینه تغذیه انسان و حیوانات براى تحریک حس شکرگزارى بشر.
5- اشاره به قسمتهاى تکان‏دهنده‏اى از حوادث قیامت و سرنوشت مؤمنان و کفار در آن روز بزرگ.
بهجت پور:
این سوره در آغاز به دو گروه استقبالکننده از دین و کسانی که احساس بینیازی از آن مینمایند، اشاره کرده، پیامبر9 را از ترجیح گروه دوم و بیتوجهی به گروه اول منع مینماید.
در بخش دوم، با توصیف والایی و بزرگی کلام الهی، بر ذکر بودن قرآن برای کسانی که اهلیت دارند، تأکید میشود و خداوند عناصر نشر محتوای قرآن را نوشتهها و واسطههای پاک معرفی میکند.
در بخش سوم سوره، به ناسپاسی انسان و به مراحل گوناگون آفرینش انسان، مهیا نمودن اسباب زندگی و سیر مرگ و حیات مجدد وی اشاره میشود. لازمهی این همه تأثیر خدا بر زندگی بشر آن است که انسان به اوامر او گردن نهد، اما او چنین نمیکند؛ به همین دلیل، قرآن برای انسان غفلت زده، نقش خدای متعال را در غذاها، آشامیدنیها و انواع نعمتها یادآوری میکند.
بالاخره در قسمت چهارم سوره، خداوند ضمن بیان صحنهای از حشر انسانها و وحشت آنان از همدیگر، حتی از بستگان و نزدیکانشان، به دو گروه انسانهای شاد و مسرور و غمگرفته و پراندوه، اشاره میکند و ناسپاسان بدکار را جزو گروه دوم به حساب میآورد.
جعفر شرف الدین:
1- سرزنش پیامبر9 به دلیل رفتار ایشان با عبدالله ابن ام مکتوم.

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد اجتماعی و سیاسی

بستن منو