منابع و ماخذ تحقیق تفکر استراتژیک

منابع و ماخذ تحقیق تفکر استراتژیک

دانلود پایان نامه

 

میزان دخالت محقق، ارتباط مستقیمی به این موضوع دارد که بررسی مورد نظر علی است یا از نوع همبستگی. بررسی همبستگی در محیط طبیعی سازمان همراه با حداقل دخالت محقق صورت میگیرد. از آنجا که این پژوهش همبستگی است، بنابراین محقق کمترین دخالت را در موضوع پژوهش داشته است.
5-3 محیط پژوهش
پژوهش میتواند در محیطی طبیعی، که در آن رویدادها به صورت طبیعی رخ میدهند (یعنی محیط طرح ریزی نشده) یا در یک محیط ساختگی و غیر طبیعی( طرح ریزی شده) انجام شود. بررسی هایی که در محیط طبیعی انجام می شوند بررسی های میدانی نامیده می شوند. (دانایی فرد و دیگران؛ 1383: 209)
از نظر مکان بررسی این پژوهش در مکانی طبیعی انجام گردیده است و با توجه به پیمایش صورت گرفته، این تحقیق میدانی است.
6-3 افق زمانی پژوهش
از نظر افق زمانی پژوهش ممکن است مقطعی یا دورهای (طولی) باشد. از آنجا که این پژوهش در یک بازه زمانی یکساله انجام شده و تکرار نگردیده است، پژوهشی مقطعی است و فقط به یک برهه زمانی تعلق دارد.
7-3 فرضیه های تحقیق
این تحقیق شامل دو سوال اصلی و سه فرضیه به شرح زیر می باشد:
سئوال نخست: «تفکر استراتژیک در مدیران چه تأثیری بر اداره شهر (با تأکید بر شهر تهران) دارد؟»
سوال دوم: «مولفه‌های تفکر استراتژیک چه تأثیری بر طرح ریزی شهر در مقایسه یا مدل‌های سنتی و کالبدی دارد؟»
فرضیه اول: تفکر استراتژیک در مدیریت شهری مدیران شهر تهران باعث کارا شدن مدیریت ایشان می‌شود.
فرضیه دوم: اثربخشی فعالیت‌های اداره شهر تهران با نگاه استراتژیک بالا می‌رود.
فرضیه سوم: رعایت محورهای تفکر استراتژیک، طراحی شهر را کارآمدتر می‌کند.
8-3 متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق، شامل متغیر وابسته و متغیرهای مستقل می باشد.
متغیرهای مستقل عبارتند از: برنامه ریزی های جامع و استراتژیک شهری و رویکرد حاکم بر آنها، ساختار سازمان های اداره کننده شهر و ارتباطات میان آنها، هماهنگی بین تصمیم گیران و توانمندیهای بالقوه در شهرداری تهران می باشد.
متغیر وابسته، مدیریت کلان شهری با تأکید بر شهر تهران می باشد.
9-3 مدل تحلیلی تحقیق
مدل تحلیلی دنباله طبیعی طرح نظری مسئله تحقیق است که به صورت عملی نشانه ها و خط سیرهایی را که نهایتا برای اجرای کار مشاهده و تحلیل، در نظر گرفته خواهند شد به یکدیگر مرتبط میکند. مدل تحلیلی از مفاهیم و فرضیه هایی تشکیل شده است که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند و مجموعا چارچوب تحلیلی منسجمی را تشکیل می دهند. (کیوی و کامپنهود؛ 1387: 144)

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره فرآیند تصمیم گیری

Close Menu