منابع و ماخذ تحقیق برنامه ریزی استراتژیک

منابع و ماخذ تحقیق برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پایان نامه

Asymp. Sig. .000  

a. Friedman Test
000/0p-value=
در نتیجه آزمون فرضیه پذیرفته و فرضیه رد می شود، به عبارت دیگر نتیجه می گیریم که اثربخشی فعالیت‌های اداره شهر تهران با نگاه استراتژیک بالا می‌رود.
از دیدگاه صاحب نظران نتایجی که با اتخاذ رویکرد استراتژیک در اثر بخشی فعالیت‌های اداره شهر تهران بدست می آید مواردی از قبیل میسر شدن طراحی چشم انداز آینده شهر، دستیابی روشن شدن افق پیش روی شهر، درک بهتر مرتبطین حوزه مدیریت شهر از نقش خود، پدیدار شدن نگاه کل نگر و سیستمی در میان مدیران شهری، ایجاد توازن میان نهادهای عمومی، خصوصی و مدنی برای دستیابی به شهری یکپارچه و توجه به مشکلات میان بخشی خواهد بود.
بر طبق نظرات کارشناسان تقلید صرف و غیر اقتضایی از تجربیات مدیریت کلان شهرهای جهان و برنامه ریزی شهری با غلبه رویکرد فنی و تحلیلی در عوض نگاه نوآورانه و خلاق مخالف با حاکمیت رویکرد استراتژیک است. در عین حال تمرکز مدیران ارشد بر تصمیمات استراتژیک و واگذاری تصمیمات اجرایی به مدیران عملیاتی را موجب بالا رفتن اثربخشی تصمیمات می دانند.
جدول 8-4 آزمون فریدمن برای سوالات فرضیه دوم
سوالات / میزان توافق موافق ممتنع مخالف
نگاه راهبردی در مدیریت شهری کمک می کند تا طراحی چشم انداز آینده شهر و دستیابی به آن میسر گردد. 96.0% 3 4.0% 1.5 4.0% 1.5
تقلید صرف از تجربیات مدیریت کلان شهرهای جهان، بدون توجه به اقتضائات شهر، مخالف روح حاکم بر تفکر استراتژیک است. 88.2% 3 11.8% 2 0.0% 1
برنامه ریزی استراتژیک برای شهرها بیش از سایر روش های برنامه ریزی، افق پیش روی شهرها را روشن می سازد. 63.3% 3 36.7% 2 2.0% 1
رویکرد استراتژیک کمک می کند تا همه مرتبطین حوزه مدیریت شهر، نقش خود رابهتر درک کنند. 77.1% 3 22.9% 2 2.1% 1
برنامه ریزی شهری در کشور ما بیشتر با رویکرد فنی و تحلیلی صورت می گیرد تا نگاه نوآورانه و خلاق 65.9% 3 34.1% 2 9.1% 1
وجود تفکر استراتژیک در بین مدیران شهر، نگاه آنها را برای حل مسایل کل نگر و سیستمی می کند. 75.6% 3 24.4% 2 6.7% 1
توجه به مشکلات میان بخشی از مزایای اجرای شیوه های مدیریت راهبردی است. 75.0% 3 25.0% 2 9.1% 1
تمرکز مدیران ارشد بر تصمیمات استراتژیک و واگذاری تصمیمات اجرایی به مدیران عملیاتی موجب می شود تا اثربخشی تصمیمات بالاتر رود. 91.3% 3 8.7% 2 4.3% 1
وجود تفکر استراتژیک در بین مدیران شهری تهران به دلیل پیچیدگی های خاص این شهر ضرورت بیشتری دارد. 91.7% 3 8.3% 2 0.0% 1
ایجاد توازن میان نهادهای عمومی، خصوصی و مدنی برای دستیابی به شهری یکپارچه، از شاخص های حاکمیت تفکر استراتژیک در شهر است. 79.2% 3 20.8% 2 0.0% 1
30 19.5 10.5

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره امر به معروف و نهی از منکر

بستن منو