منابع مقاله درمورد شرایط اجتماعی

منابع مقاله درمورد شرایط اجتماعی

دانلود پایان نامه

پنداست جسمانی (body image) یعنی ادراک ما از بدن خودمان. این پنداشت دو جنبه دارد: یکی جنبه شناختی، یعنی ادراکات ما از اندازه و شکل بدن و دیگری، جنبۀ عاطفی یعنی احساس ما نسبت به بدن خودمان. مثلاً ممکن است بدن خود را زشت یا زیبا، قوی یا ضعیف، جذاب یا غیرجذاب احساس کنیم. پنداشت جسمانی جنبه مهمی ازت صور خود و عزت نفس ما را تشکیل می دهد. آیا شما از بدن خود راضی هستید یا می خواهید آن را تغییر دهید.  

فشارهای زیادی وجود دارد که باعث می شود ما در پنداشت خود از نظر اندازه و شکل بدنمان با دیگران همنوایی کنیم. خصوصاً زنها در این مورد بیشترت حت تأٍیر شرایط اجتماعی قرار دارند، به طوری که اغلب تصور خود از بدنشان را فراموش می کنند. این امر در گیرودار نبردی که سرانجام منجر می شود به این که با یک هنجار پذیرفته شده همنوایی شود، گم می گردد [این شرایط به همنوایی با یک هنجار پذیرفته شده منجر می شود]. در این صورت ما به بدنمان بیشتر به عنوان یک دشمن نگاه می کنیم تا یک دوست.
مهم است که بدن خودتان را به عنوان بخشی از وجودتان دوست بدارید. همین طور مهم است که مسئولیت اطلاع داشتن از وضعیت کار بدن خود را بپذیرید. به طور مثال بدانید در صورت بیمار شدن چگونه از خود مواظبت کنید. گاهی اوقات برای یک بیماری جزئی، به جای مراجعه به پزشک، بهتر است یک فعالیت بدنی لذتبخش انجام دهیم، مثلاً حمام بگیریم یا به پارک برویم.
تمرین
1- سه مشخصه جسمانی خودتان را که فکر می کنید مورد پسند شما است نام ببرید (مثلاً بینی، مو و لبخند شما).
2- سه مشخصه جسمانی خودتان را که فکر میکنید مورد پسند نیست نام ببرید.
3- به خود بگویید «من این مشخصات را حقیقتاً همان طور که هست می پذیرم».
اگر چیزهایی که مورد پسند شما نیست، در ارتباط با چاقی شما است (اگر واقعاً چاق هستید)، این موضوع مانع تلاش شما در جهت تغییر نگرشتان نمی شود. ولی اول باید آنچه را که در حال حاضر هستید بپذیرید.
فضای شخصی
انسان ها همانند حیوانات به میزان معینی از فضا در اطراف بدن خود نیاز دارند تا بتوانند احساس راحتی و امنیت نمایند. میزان این فضا برای افراد و فرهنگ های مختلف و نیز انبوهی جمعیت محل زندگی آن ها متفاوت است.
1- صمیمیت زیاد- کمتر از 15 سانتیمتر
2- صمیمی- از 15 تا 45 سانتیمتر
3- شخصی- از 46 سانتیمتر تا 22/1 متر
4- اجتماعی- از 22/1 تا 66/3 متر
5- همگانی- بیش از 66/3 متر
حریم صمیمیت زیاد
به این حریم معمولاً کسانی وارد می شوند که بخواهیم با آن ها تماس بدنی داشته باشیم.
حریم صمیمی
به این حریم معمولاً کسانی وارد می شوند که از نزدیکان فرد باشند. مثلاً افراد خانواده، همسر و دوستان نزدیک وی.
حریم شخصی
این حریم عبارت از فاصله ای است که ما، در برخوردهای روزانه با همکاران یا در مهمانی ها نسبت به دیگران رعایت می کنیم.
حریم اجتماعی
این حریم عبارت از فاصله ای است که هنگام کار با ارباب رجوع یا در برخورد با غریبه ها رعایت میکنیم.
حریم همگانی

مطلب مرتبط :   قانون جدید آیین دادرسی

بستن منو