منابع مقاله درمورد دانشگاه علامه طباطبائی

منابع مقاله درمورد دانشگاه علامه طباطبائی

دانلود پایان نامه

 

در موقعیت های مختلف زندگی واقعی، خود و دیگران را مورد مشاهده قرار دهید. زبان های بدنی مختلفی را امتحان کنید و به عکس العمل هایی که بر می انگیزند توجه نمایید. با آگاهی فزاینده نسبت به علایمی که از طرف دیگران دریافت می کنید، با آن ها رفتار نمایید. به طور مثال از کسی که در مقابل شما پا و دستش را به صورت متقاطع نگه داشته و نگاهش به شما نیست و به ظاهر به حرف شما گوش نمی دهد و ازخ ود کسالت نشان می دهد، بخواهید که آنچه را که واقعاً احساس میکند بیان نماید. در این صو رت می توانید پیام خود را اصلاح کنید.
کنترل عادات عصبی
بسیاری از افراد وقتی که تحت فشار روانی هستند، مثلاً هنگامی که مصاحبه می شوند با ور رفتن به موها و یا بازی کردن با انگشتها به نحوی عصبی بودن خود را بروز می دهند. این عادات ممکن است مصاحبه گران را خشمناک کند و برداشتی منفی از مصاحبه شونده داشته باشند. فنون روان شناختی چندی برای فایق آمدن بر این عادات عصبی وجود دارد.
1- فنون آرامش از قبیل یوگا و بازخورد زیستی برای کاهش سطح فشار روانی.
2- تکرار و تمرین عادت، به حدی که آن را تحت کنترل آگاهانه خود در آوریم.
3- جانشین ساختن عادتی که کمتر ناراحت کننده و آشکار باشد. (مثلاً به جای تکان دادن انگشت دست، انگشت پا را تکان دادن).
4- فرو نشانی عادت (همان طور که بچه ها وقتی که می خواهند دست خود را کنترل کنند روی آن می نشینند).
تمرین
1- به لباسی که می پوشید و پیامی که آن لباس به دیگران می دهد توجه کنید.
2- توجه کنید که خود شما چگونه به کسانی که به طور متفاوتی لباس میپوشند عکسالعمل نشان میدهید.
3- سعی کنید به طور متفاوتی لباس بپوشید و توجه کنید که مردم چگونه با شما رفتار میکنند
آموزشگر: از تمامی شما عزیزان که تا این لحظه زمان گذاشتید و به من کمک کردید تشکر میکنم شاد و موفق باشید.
منابع فارسی
ابطحی، معصومه و ندری، خدیجه (1390). رابطه خلاقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشآموزان، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 2 (3)، 28-15.
احمدی، مهرناز؛ منصور، محمود؛ فتحی آشتیانی، علی و رسول زاده طباطبائی، کاظم (1382). اثر بخشی آموزش انگیزش پیشرفت و تمرین حرمت خود بر تحول نظام خود در دو سطح تحول شناختی عینی و انتزاعی. فصلنامه روانشناسی، 8 (4)، 359-346.
آذین، احمد و موسوی، محمود (1388). بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانشآموزان مقطع متوسطه شهرستان فریدونشهر. مجله جامعهشناسی کاربردی،22 (41)، 200-183.
استگ، لیندا؛ بانک، آبراهام پی و گاتر، روتن (1956). روانشناسی اجتماعی کاربردی: شناسایی و مدیریت مشکلات اجتماعی، ترجمه مرتضی امیدیان و محمدحسن انوری تفتی (1390)، چ1، یزد: دانشگاه یزد.
اسلامینسب، علی (1373). روانشناسی سازگاری، چ1، تهران: بنیاد.
اسلاوین، رابرت ایی (2006). روانشناسی تربیتی (نظریه و کاربست)، ترجمه یحیی سید محمدی (1385)، چ1، تهران: روان.
اسودی، مریم (1379). اثربخشی درمان شناختی بک به شیوه گروهی بر افزایش انگیزه پیشرفت دانشآموزان دختر، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران.
اسیوند، مهناز؛ حسینپور، محمد و کنگرانی فراهانی، علی (1391). تأثیر آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مدارس آموزش و پرورش. فصلنامه رهبری و مذیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گمسار، 6 (3)، 18-9.
آقایی، اصغر؛ ملکپور، مختار و عجمی، غلامرضا (1382). تأثیر آموزش ابراز وجود بر رفتار خودابرازی دانشآموزان دبیرستان مقطع دبیرستان شهرستان نائین. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 16، 28-17.
آقاجانی، سیفالله؛ نریمانی، محمد و آسائی، مریم (1387). مقایسه هوش هیجانی وخودپنداره دانشآموزان تیزهوش و عادی. فصلنامه پژوهش درحیطه کودکان استثنایی، 8 (3)، 323-317.
آلبرتی، رابرت وآمونز، مایکل (2002). روانشناسی ابراز وجود، ترجمه مهدی قراچه داغی (1389)، چ5، تهران: جیهون.

مطلب مرتبط :   عوامل کلیدی موفقیت سازمانا چیه؟

بستن منو