منابع مقاله درباره کلانشهرهای ایران

منابع مقاله درباره کلانشهرهای ایران

دانلود پایان نامه

جدول شماره (43-4)- میانگین سهم کدهای درآمدی هفتگانه در ترکیب درآمد شهرداری صفاشهر طی دوره 1391-1385 199  

جدول شماره (44-4)- نام بخش، شهر و دهستان شهرستان لامرد 201
جدول شماره (45-4)- تغییرات جمعیت شهر لامرد طی دوره 45 ساله 1390-1345 203
جدول شماره (46-4)- مقایسه نسبت اراضی کشاورزی در شهرستان لامرد به کل مساحت شهرستان و استان فارس در سال 1384 205
جدول شماره ( 47-4 )- مقایسه جمعیت فعال اقتصادی در سال 1375 و 1385 214
جدول شماره (48-4)- مقایسه شاخص های اقتصادی شهر لامرد در
سال های 1375 و 1385 215
جدول شماره (49-4)- گروههای عمده شغلی نقاط شهری شهرستان لامرد به تفکیک جنس و شغل 1375 216
جدول شماره (50-4)- مقایسه جمعیت شاغل در گروههای عمده فعالیت در سالهای 1365 و 1375 217
جدول شماره (51-4)- ترکیب درآمد شهرداری لامرد طی سالهای 1390- 1385 221
جدول شماره (52-4)- درصد هر یک از کدهای درآمدی اصلی در طی
سالهای 1390-1385 221
جدول شماره (53-4)- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و زیربخشهای آن برای شهرداری لامرد طی دوره 1390-1385 223
جدول شماره (54-4)- تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در هر سال 224
جدول شماره (55-4)- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و زیربخشهای آن برای شهرداری لامرد طی دوره 1390-1385 224
جدول شماره (56-4)- درآمدهای ناشی از بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری و زیربخشهای آن برای شهرداری لامرد طی دوره 1390-1385 225
جدول شماره (57-4)- درآمدهای ناشی از وجوه و اموال شهرداری و زیربخشهای آن برای شهرداری لامرد طی دوره 1390-1385 226
جدول شماره (58-4)- کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی برای شهرداری لامرد طی دوره 1390-1385 227
جدول شماره (59-4)- درآمدهای ناشی از اعانات، هدایا و داراییها و زیربخشهای آن برای شهرداری لامرد طی دوره 1390-1385 228
جدول شماره (60-4)- درآمدهای ناشی از سایر منابع تأمین اعتبار و زیربخشهای آن برای شهرداری لامرد طی دوره 1390-1385 229
جدول شماره (61-4)- متوسط سهم درآمدهای مستمر و نامستمر شهرداری لامرد از کل درآمدهای دوره 1390-1385 230
جدول شماره (62-4)- درصد میانگین هر کد درآمدی در دوره 1391-1385 235
جدول شماره (63-4)- مقایسه سرفصل هاى منابع درآمدى شهردارىهاى کلانشهرهای ایران و میانگین سه شهر مورد مطالعه 243
جدول شماره (1-5)- اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق و نحوه پاسخگویی به سؤالات تحقیق 247

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوع دختران دانش آموز

بستن منو