منابع مقاله درباره کشورهای درحال توسعه

منابع مقاله درباره کشورهای درحال توسعه

دانلود پایان نامه

1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات  

اقتصاد شهری: منظور از اقتصاد شهری در این پژوهش، سه حوزه اصلی اقتصادی است که شهرها فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب این سه حوزه انجام میدهند. این سه حوزه عبارتند از: کشاورزی و بخشهاى وابسته، صنعت و نهایتاً خدمات.
نظام درآمدی شهرداری ها: نظام در لغت به معنای نظم و ترتیب دادن است. منظور از نظام درآمدی شهرداریها در این پژوهش منابع عمده کسب درآمد در شهرداریهاست که به طور کلی شامل مالیات محلی، اخذ بهای خدمات شهری، کمکهای دولتی و استقراض و انتشار اوراق قرضه شهری میشود.
ترکیب نظام درآمدی شهرداری ها: منظور از ترکیب نظام درآمدی شهرداریها سهم هر یک از منابع درآمدی در تأمین مالی شهرداری است. به عبارت دیگر هر منبع درآمدی چه درصد یا سهمی از کل درآمدها را به خود اختصاص میدهد.
شهرهای کوچک: منظور از شهرهای کوچک در این مطالعه شهرهایی با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر میباشد.
درآمد پایدار: آن دسته از درآمدهای شهرداری که از خصایص آن:
1- تداوم پذیری: دارای ثبات بودن و حداقل درکوتاه مدت دچار نوسانات شدید نشوند.
2- مطلوب بودن: کسب درآمد از آن محل موجب ارتقاء رویکرد عدالتمحوری شود و به ساختارهای زیست محیطی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهر لطمهای وارد نیاورد.
3- انعطاف پذیری: پایه درآمدی در طی زمان بزرگ شود و هم پا با گسترش مخارج گسترش یابد تا از مضیقه مالی اجتناب شود برخوردار باشند و برای وصول آن بتوان برنامهریزیهای اجرایی لازم را تعریف کرد.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درباره سیمین بهبهانی

فصل دوم

پیشینه تحقیق و مروری بر متون مرتبط با موضوع
مقدمه
سابقه مدیریت شهری به پیدایش شهر و ضرورت تدوین اصول، مقررات و قوانین زیستن انسانها در کالبد زیستی، روانی و اجتماعی باز میگردد. (کردی،22،1385) که هدف آن ارتقای شرایط کار و زندگی جمعیت ساکن در قالب اقشار و گروههای مختلف اجتماعی، حفاظت از حقوق شهروندان و تشویق به توسعه اقتصادی-اجتماعی پایدار است. (تقوایی و همکاران، 20،1388)
تعاریف متعددی از مدیریت شهری ارائه شده است که هرکدام از این تعاریف بیان کننده نگرشی نظاممند به مقوله مدیریت شهری است. مدیریت شهری عبارت است از اداره امور شهر به منظور ارتقاء مدیریت پایدار مناطق شهری در سطح محلی با در نظر داشتن و تبعیت از اهداف سیاستهای ملی، اقتصادی و اجتماعی کشور(داداش پور،86،1380). استرن مفهوم مدیریت شهری را مفهومی چند وجهی بشمار میآورد که تعریفپذیر نیست. آنچه اهمیت دارد این است که او مدیریت شهری را مفهومی هماهنگ و یکپارچه میداند، که این خود مستلزم توجه به نحوه و ضرورت گذار از برنامهریزی کالبدی به مدیریت شهری است. این مسئله را نباید از نظر دور داشت که مدیریت شهری نوعی رویکرد هماهنگ و یکپارچه را نسبت به مسائلشهری در کشورهای درحال توسعه ضروری میسازد. (دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، جلد سوم،133،1388)
در یک جامعه شهری، شهروندان دارای نیازهای متعددی هستند که باید مدیریت شهری یک جامعه در ارضای این نیازها تلاشهای بسیاری انجام دهد. در کشور ما شهرداری اصلیترین بازوی اجرایی مدیریت شهری محسوب میگردد. از آنجایی که رفع این نیازها و معضلات شهری نیازمند منابع مالی پایدار میباشد، تأمین مالی و کسب درآمد پایدار از اصلیترین چالشهای پیشروی این نهاد است.
درحالحاضر، مدیریت شهری اکثر شهرهای کشورما جهت تأمین نیازهای مالی خود به ناپایدارترین منبع درآمدی یعنی عوارض ساختمانی وابسته شدهاند و دچار یک نظام مالی ناپایدار گردیدهاند که از علل ایجاد آن کاهش یا قطع کمکهای بلاعوض وزارتکشور پس از قانون خودکفایی در دهه 60 و افزایش تقاضا جهت بالا بردن درآمد شهرداری به تبع رشد سریع شهری بوده است.
جهت رفع مشکلات ناشی از نبود نظام مالی پایدار در شهرها به خصوص شهرهای کوچک روشهای گوناگونی میتواند مورد توجه قرار گیرد که از این میان مشارکت مدیریت شهری در فعالیتهای اقتصادی در شهرها است که میتواند علاوه بر بهبود تولید و اشتغال در این گونه شهرها، راه را برای توسعه اقتصاد محلی هموار سازد. بنابراین در این فصل سعی گردیده با بررسی مبانی نظری نظام مالی شهرداریها، پایههای نظری ورود به موضوع ارتباط اقتصاد شهری با ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای کوچک، آماده گردد.
این فصل، اختصاص به چارچوب نظری و مروری بر متون مرتبط با موضوع تحقیق دارد که مشتمل بر پنج بخش است، در بخش اول ابتدا به مفاهیم اولیه تحقیق میپردازیم سپس در بخش بعد به معرفی نظام درآمد شهرداریها که شامل چهار روش عمده کسب درآمد شامل مالیات محلی، اخذ بهای خدمات شهری، کمکهای دولتی و استقراض و انتشار اوراق قرضه شهری است پرداخته میشود. بخش سوم شامل بحثهایی پیرامون اقتصاد شهری، سیاست توسعه اقتصاد محلی و ارتباط اقتصاد شهری با مالیه شهری است، در بخش چهارم به تعریف شهرهای کوچک و ویژگیهای این گونه شهرها پرداخته میشود و در نهایت بخش پنجم این فصل شامل بررسی پیشینه تحقیق در زمینه موضوع پژوهش مورد نظر در کشور ایران و سایر کشورهای دنیا میباشد.
بخش اول: مفاهیم اولیه
2-1-1- شهرداری
مردم یک کشور نیازهای مشترکی دارند که این نیازها را میتوان به سه دسته عمده نیازهای مشترک محلی، منطقهای یا ناحیهای و ملی تقسیم نمود. در هر کشوری جهت رفع این نیازهای مشترک حکومتهایی در سطوح گوناگون تشکیل شدهاند. اولین سطح شامل حکومت ملی است که بالاترین سطح حکومت محسوب شده و بر سایر سطوح نظارت دارد. دولت استانی در دومین سطح از حکومت قرار دارد و نهایتاً دولت محلی است که وظیفه رفع نیازهای محلی را بر عهده دارد.
از جمله تأسیسات محلی غیرمتمرکز، شهرداری است. شهرداری سازمانی است که در محدوده شهر برای رفع آن دسته از نیازهای عمرانی و رفاهی مردم که جنبه محلی دارد و نیز برای ایجاد و اداره پارهای تأسیسات شهری که باز مربوط به نیازهای مردم همان محل است تشکیل میشود.(طاهری،120،1377) در ایران دولتهای محلی با عنوان شهرداریها شناخته میشوند که مسئول و متولی اداره امور شهرها هستند و میتوان شهرداری هر شهر را دولت آن شهر نامید. در واقع شهرداری در سطح محلی از عناصر اصلی تصمیمگیری به شمار میرود و مهمترین نقش را در مدیریت شهری به عهده دارد.

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع علامه طباطبایی

بستن منو